a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
EL MÓN GREC
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Antiga Grècia
El naixement del món grec
Economia i societat a l'antiga Grècia
Els primers grecs
Les polis gregues
Les polis aristocràtiques: Esparta
Les colonitzacions gregues
La democràcia atenesa

L'esplendor d'Atenes
La Grècia hel·lenística

L'Antiga Grècia
Antiga Grècia
Període de la història de Grècia que té gairebé un mil·lenni, fins a la mort d'Alexandre el Gran, amb el qual comença el període hel·lenístic. La civilització grega inclou l'Orient Mitjà, Egipte i una petita part de l'Europa del Mediterrani oriental.
[+] conceptes
Península Balcànica VIQ WIK
Mar Egeu VIQ WIK
Àsia Menor VIQ WIK
Antiga Grècia VIQ WIK
Història de Grècia VIQ WIK
Polis VIQ WIK
Època arcaica VIQ WIK
Època clàssica --- WIK
Època hel·lenística VIQ WIK

Glossari  Inici


El naixement del món grec
Hèl·lade
Nom amb què identificaven els antics grecs la seva regió.
[+] conceptes
Hèl·lade VIQ WIK
Cultura grega VIQ WIK
Llengua grega VIQ WIK
Religió grega VIQ WIK
Art grec VIQ WIK

Glossari  Inici


Economia i societat a l'antiga Grècia
Oikos
Casa a la Grècia Antiga. Conjunt de béns i persones que constituïa la unitat bàsica de la societat a la majoria de les ciutats-estat (polis).
[+] conceptes
Economia a l'antiga Grècia VIQ WIK
Mode de producció esclavista VIQ WIK
Agricultura VIQ WIK
Trilogia mediterrània --- WIK
Artesania --- WIK
Navegació marítima VIQ WIK
Naus mercants --- WIK
Moneda grega --- WIK
Dracma VIQ WIK
Ciutadania a l'antiga Grècia --- WIK
Esclavitud a l'antiga Grècia VIQ WIK
Casa grega / Oikos VIQ WIK
Costums de l'antiga Grècia VIQ WIK
Guerra a l'antiga Grècia VIQ WIK
Hoplita VIQ WIK

Glossari  Inici


Els primers grecs
Civilització micènica
Cultura avantpassada de la grega, que va durar del 1500 aC fins al 1100 aC aproximadament, i que va ser absorbida per les invasions dòries. Micenes és coneguda sobretot per la figura d'Agamèmnon, rei que apareix en les obres homèriques.
[+] conceptes
Civilització minoica VIQ WIK
Civilització micènica VIQ WIK
Aqueus VIQ WIK
Doris VIQ WIK
Mitologia grega VIQ WIK
Guerra de Troia VIQ WIK
Ilíada VIQ WIK
Odissea VIQ WIK
[+] personatges
Homer VIQ WIK
Agamèmnon VIQ WIK

Glossari  Inici


Les polis gregues
 
Ciutat-estat
Territori controlat exclusivament per una ciutat, normalment amb la seva sobirania. Les ciutats-estat acostumen a tenir la seva pròpia cultura, encara que n'hi hagi diverses que comparteixin un origen comú.
[+] conceptes
Polis VIQ WIK
Ciutat-estat VIQ WIK
Acròpoli VIQ WIK
Àgora VIQ WIK
Oligarquia VIQ WIK
Aristocràcia VIQ WIK
Timocràcia VIQ WIK
Democràcia VIQ WIK
Època arcaica VIQ WIK
Època clàssica --- WIK
Època hel·lenística VIQ WIK

Glossari  Inici


Les polis aristocràtiques: Esparta
Oligarquia
Forma de govern en què el poder polític està en mans d'unes poques persones, generalment de la mateixa classe social. Solen ser els més poderosos per la seva riquesa, posició familiar, poder militar o influència política.
[+] conceptes
Esparta VIQ WIK
Reis d'Esparta VIQ WIK
Oligarquia VIQ WIK
Aristocràcia VIQ WIK
Militarisme VIQ WIK
Assemblea VIQ WIK
Apel·la VIQ WIK
Gerúsia VIQ WIK
Èfors VIQ WIK
Ciutadans VIQ WIK
Periecs VIQ WIK
Ilotes VIQ WIK
Exèrcit d'Esparta VIQ WIK
Batalla de les Termòpiles VIQ WIK
[+] personatges
Leònides I VIQ WIK
Licurg VIQ WIK

Glossari  Inici


Les colonitzacions gregues
Magna Grècia
Nom donat en l'antiguitat al territori ocupat pels colons grecs del sud de la península Itàlica i Sicília, on van fundar nombroses polis que van comerciar amb la seva metròpoli.
[+] conceptes
Època arcaica VIQ WIK
Colonització VIQ WIK
Colònia VIQ WIK
Metròpoli VIQ WIK
Colonització grega VIQ WIK
Magna Grècia VIQ WIK

Glossari  Inici


La democràcia atenesa
Democràcia directa
Forma de democràcia de l'antiga Grècia, especialment a Atenes, en la qual el poder és exercit directament pel poble en una assemblea. Depenent de les atribucions de l'assemblea, la ciutadania podia aprovar o derogar lleis i elegir els funcionaris públics.
[+] conceptes
Antiga Atenes VIQ WIK
Àcròpoli d'Atenes VIQ WIK
Democràcia VIQ WIK
Democràcia directa VIQ WIK
Democràcia atenesa VIQ WIK
Reformes de Soló --- WIK
Segle de Pèricles VIQ WIK
Ekklesia VIQ WIK
Estrategs VIQ WIK
Arcont VIQ WIK
Bulé VIQ WIK
Areòpag VIQ WIK
Heliea VIQ WIK
Ostracisme VIQ WIK
Ciutadans VIQ WIK
Metecs --- WIK
Esclaus VIQ WIK
Exèrcit d'Atenes --- WIK
[+] personatges
Soló VIQ WIK
Clístenes VIQ WIK
Pèricles VIQ WIK

Glossari  Inici


L'esplendor d'Atenes
Guerres Mèdiques
Conflictes bèl·lics en què es van enfrontar la major part de les ciutats gregues unides, liderades per Atenes, contra l'Imperi Aquemènida de Pèrsia, a la primera meitat del segle V aC.
[+] conceptes
Època clàssica --- WIK
Medes VIQ WIK
Perses VIQ WIK
Imperi Aquemènida VIQ WIK
Imperi Persa VIQ WIK
Revolta Jònica VIQ WIK
Guerres Mèdiques VIQ WIK
Batalla de Marató VIQ WIK
Batalla de les Termòpiles VIQ WIK
Batalla de Salamina VIQ WIK
Batalla de Platees VIQ WIK
Lliga de Delos VIQ WIK
Guerra del Peloponès VIQ WIK
[+] personatges
Milcíades VIQ WIK
Leònides I VIQ WIK
Temístocles VIQ WIK
Pausànies VIQ WIK
Darios I de Pèrsia VIQ WIK
Xerxes I de Pèrsia VIQ WIK
Mardoni VIQ WIK
Pèricles VIQ WIK
Nícies VIQ WIK
Arquidam II VIQ WIK
Lisandre VIQ WIK

Glossari  Inici


La Grècia hel·lenística
Hel·lenització
Extensió de la civilització grega, especialment durant el període hel·lenístic, a partir de l'imperi d'Alexandre el Gran. L'hel·lenisme no va ser una aculturació, sinó la barreja eclèctica d'elements culturals d'origen grec, amb els d'origen local.
[+] conceptes
Època hel·lenística VIQ WIK
Regne de Macedònia VIQ WIK
Exèrcit macedoni VIQ WIK
Falanges VIQ WIK
Imperi Persa VIQ WIK
Batalla d'Issos VIQ WIK
Hel·lenització VIQ WIK
Successió d'Alexandre --- WIK
[+] personatges
Filip II de Macedònia VIQ WIK
Alexandre el Gran VIQ WIK
Darios III de Pèrsia VIQ WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

La Grècia antiga
La civilització grega va néixer a les costes de la Península Balcànica i a les illes del mar Egeu, i es va estendre per una bona part del litoral mediterrani.
Els grecs es van organitzar en petites ciutats independents: les polis.

Al segle V a.C., a la ciutat d’Atenes, es va imposar un nou sistema polític: la democràcia.
Totes les polis gregues estaven unides per uns llaços culturals indestructibles: una mateixa llengua i una mateixa religió. Amb Alexandre el Gran la cultura grega es va expandir cap a l’Orient.

 

Eix cronològic Grècia antiga

amunt

1. EL NAIXEMENT DEL MÓN GREC

L'ESPAI FÍSIC
La civilització grega va néixer a les costes de la Península Balcànica i a les costes i les illes del mar Egeu.

Aquest medi físic va donar lloc a una agricultura de tipus mediterrani: oliveres, vinyes i blat.

La seva gran façana marítima permet la pesca i el comerç per tota la costa mediterrània.

UNA MATEIXA CIVILITZACIÓ
Els grecs tenien una cultura que els agermanava: parlaven una mateixa llengua i feien servir un alfabet comú per escriure-la.
També practicaven una mateixa religió i adoraven els mateixos déus.

Per això els grecs tenien molts lligams en comú que feien que se sentissin membres d’una mateixa civilització: l’Hèl·lade.

ELS PRIMERS GRECS
Els grecs són el resultat d’una barreja de pobles que es van instal·lar a Grècia i a les costes de l’Àsia Menor.
Vers el 2000 a.C., els aqueus (o micènics), que venien del nord, van arribar a les terres gregues.
Vers el 1200 a.C., va venir un poble nou, els doris. Es van assentar a Grècia i es van convertir en el nou grup dominant.
Pressionats pels doris, molts aqueus es van desplaçar cap a les costes de l’Àsia Menor, i hi van fundar diverses ciutats.

salta imatges > apartat 2

 

Mostres d'art grec

La ciutat de Micenes

amunt

2. LES POLIS GREGUES

LES POLIS: UNA CIUTAT ESTAT
El món grec s’organitzava en petites ciutats-Estat independents, anomenades polis.
Cada polis tenia les seves lleis, la seva moneda, el seu exèrcit i el seu govern.
La ciutat tenia dues parts ben diferenciades:

- La part baixa on hi havia els habitatges, les botigues i els edificis públics, situats al voltant d’una gran plaça (àgora).
- La part alta (o acròpoli) on hi havia els edificis religiosos principals, i que servia de refugi a la població en cas de perill

LES POLIS ARISTOCRÀTIQUES
A les primeres polis hi havia un govern oligàrquic, format per un nombre reduït d’aristòcrates, grans propietaris agrícoles.
Els altres ciutadans podien reunir-se en assemblea, però les seves opinions només eren escoltades.
Durant el segle VI a.C., a algunes polis es van produir revoltes socials
greus contra el poder dels aristòcrates.

L'EVOLUCIÓ CAP A LA DEMOCRÀCIA
Les demandes de més participació política van donar lloc a reformes socials i polítiques a favor del poble.
A la ciutat d’Atenes aquestes reformes hi van tenir molta importància.
Durant el segle VI a.C., reformadors com Soló o Clístenes van anul·lar l’esclavitud per deutes i van introduir el dret de tots els ciutadans a participar en el govern de la ciutat.
Aquestes reformes van culminar amb la instauració d’una nova forma de govern coneguda com a democràcia
, en la qual el poder era exercit pels ciutadans.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

L'àgora

 

Un habitatge grec

amunt

3. LES COLONITZACIONS GREGUES

LES CAUSES DE LES COLONITZACIONS
Entre els segles VIII i VI a.C., nombrosos habitants de les ciutats de Grècia van emigrar a diversos llocs de les costes mediterrànies i del mar Negre.
Les condicions de pobresa en què vivien, va obligar molts pagesos a abandonar les ciutats d’origen i a instal·lar-se definitivament en altres indrets, on van fundar colònies.
Els governs de les polis gregues van promoure i van organitzar aquestes migracions perquè eren molt avantatjoses per a les ciutats.

L'EXPANSIÓ GREGA
Navegant amb embarcacions lleugeres, els grecs van recórrer les costes a la recerca de llocs adequats per establir-s’hi, dels quals poguessin extreure productes i on també poguessin comerciar amb els indígenes.
Les noves polis (colònies), tot i que eren independents de la ciutat d’origen (metròpoli), hi mantenien lligams comercials i culturals estrets.
Al Mediterrani, les zones més importants d’assentament van ser: el sud d’Itàlia i Sicília (Magna Grècia), Massalia (Marsella) i Empòrion (Empúries).

ELS GRECS A LA PENÍNSULA IBÈRICA
Al segle VII a.C., els grecs també van fundar colònies a la Península Ibèrica: Rhode, Empòrion, Hemeroskopeion i Mainake.
Els grecs van establir un comerç pròsper amb els pobles indígenes de la zona (tartessis, ibers).
Els contactes amb els grecs van comportar grans avenços per als pobles peninsulars: difusió de nous conreus, coneixement de tècniques noves, introducció de l’ús de la moneda i de l’escriptura.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Una nau grega

Una colònia grega

Les colonitzacions gregues (segles VIII-VI a.C.)

amunt

4. LA DEMOCRÀCIA ATENESA

LES INSTITUCIONS DEMOCRÀTIQUES
L'Assemblea de ciutadans (Ekklesía) s’aplegava per votar les lleis, controlar els pressupostos, declarar la guerra i elegir magistrats.
Els magistrats eren ciutadans elegits per l’Assemblea que s’ocupaven dels afers públics: els estrategs, els arconts
Els tribunals populars (Heliea) impartien justícia.

UNA DEMOCRÀCIA LIMITADA
La democràcia atenesa era molt limitada, perquè només podien participar en els afers públics els ciutadans.
Eren ciutadans tots els homes lliures, majors d’edat, nascuts de pare ciutadà i mare atenesa.
Els ciutadans tenien dret a participar en la vida política i a estar protegits per la llei; estaven obligats a formar part de l’exèrcit i a pagar impostos.
Els ciutadans eren una minoria; ni les dones, ni els estrangers (metecs), ni els esclaus no tenien drets civils.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5


Pèricles

amunt

5. L'ESPLENDOR D'ATENES

LA VICTÒRIA SOBRE ELS PERSES
Al segle V a.C., els perses (també anomenats medes) es llancen a la conquesta de les polis de Grècia; són les Guerres Mèdiques.
Els exèrcits atenesos van infligir derrotes importants (Marató i Salamina) als perses.

ATENES DOMINA GRÈCIA
La victòria sobre els perses va donar a Atenes un paper dominant sobre les altres ciutats gregues, les quals van formar la Lliga de Delos, associació dirigida per Atenes.
Quan algunes polis, cansades del domini abusiu d’Atenes, van voler abandonar l’aliança, aquesta ho va impedir per la força.
A més, va traslladar el tresor de la Lliga a la ciutat d’Atenes i va obligar les altres polis a pagar un tribut nou; la Lliga s’havia convertit en un Imperi atenès.

LA FI DE LA DEMOCRÀCIA ATENESA
El domini atenès es va allargar fins a les Guerres del Peloponès, en les quals Atenes es va enfrontar a altres ciutats gregues (Corint, Esparta, etc.).
Mig segle més tard, gairebé totes les polis van caure sota el domini d’un rei de Macedònia anomenat Filip.

L'ACRÒPOLIS D'ATENES
L'Acròpolis era un turó on es van instal·lar els primers atenesos i al voltant del qual es va aixecar la primitiva ciutat d’Atenes.
Després de l’incendi d’Atenes pels perses, els atenesos van reconstruir la ciutat, i van convertir l’Acròpolis en un centre religiós.
Grans artistes (Ictinos i Fídies, entre d’altres) van participar en el projecte de reconstrucció.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

El Partenó

L'Erectèon 

 

L'acròpolis d'Atenes

amunt

6. LA GRÈCIA HEL·LENÍSTICA

EL REGNE DE MACEDÒNIA
El rei Filip II, aprofitant l’enfrontament entre les ciutats gregues (Guerres del Peloponès) es va llançar a la conquesta de Grècia amb un potent exèrcit (falanges).
Vers l’any 338 a.C. va aconseguir el domini de tot Grècia.
El fill de Filip, Alexandre (que va ser anomenat el Gran) el va succeir l’any 336 a.C.

L'IMPERI D'ALEXANDRE
Alexandre va aconseguir unificar el conjunt de ciutats gregues per conduir-les a la conquesta de l’Imperi Persa.
Alexandre, al capdavant del seu exèrcit, no tan sols va dominar els perses, sinó que va arribar als confins del món oriental (l’Índia).
El somni d’Alexandre anava més enllà de la conquesta militar; volia crear un únic Imperi amb una base cultural grega, però on cada territori conservés les seves formes socials i polítiques.

ELS REGNES HEL·LENÍSTICS: ALEXANDRIA
Després de la mort d’Alexandre, el seu immens imperi es va dividir en regnes: Egipte, Macedònia, Mesopotàmia, etc.
Són el que anomenem regnes hel·lenístics.
Alexandria era una ciutat de planta grega, plena de temples i de monuments; el seu far enorme, la seva impressionant biblioteca i el seu port la van convertir en la ciutat més gran del món grec.

apartat 5 < salta imatges

Alexandre el Gran

L'imperi d'Alexandre

La ciutat d'Alexandria

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà