a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
CATALUNYA DINS LA CORONA D'ARAGÓ (SEGLES XIII-XV)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Edat Mitjana
La Corona d'Aragóorona
Les conquestes de Mallorca i València
L'expansió per la Mediterrània
Economia i societat segles XII-XIII
L'organització de la Monarquia
Les institucions de govern a Catalunya
La crisi  de la Baixa Edat Mitjana
L'art gòtic a Catalunya

L'Edat Mitjana
Edat Mitjana
O Edat Medieval. Període intermedi de la història d'Europa enmig de l'Edat Antiga i l'Edat Moderna. Comença al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476), i acaba al segle XV amb la caiguda de Constantinoble (1453) o l'inici de la colonització europea d'Amèrica (1492).
[+] conceptes
Edat Antiga Península Ibèrica --- WIK
Edat Mitjana d'Espanya --- WIK
Alta Edat Mitjana Pen.Ibèrica --- WIK
Baixa Edat Mitjana Pen.Ib. --- WIK
Edat Moderna d'Espanya --- WIK
Edat Mitjana de Catalunya VIQ ---
Edat Moderna de Catalunya VIQ ---

Glossari  Inici


La Corona d'Aragó
Corona d'Aragó
Conjunt de territoris sota la jurisdicció del rei d'Aragó-comte de Barcelona des del 1162 fins al 1715.
[+] conceptes
Corona d'Aragó VIQ WIK
Catalunya a la Corona d'Aragó VIQ ---
Principat de Catalunya VIQ WIK
Regne d'Aragó VIQ WIK
Casal de Barcelona VIQ WIK
Casal d'Aragó VIQ WIK
Comte-rei VIQ ---
Senyera Reial VIQ WIK
Regne de Mallorca VIQ WIK
Regne de València VIQ WIK
Regne de Sicília VIQ WIK
Regne de Sardenya VIQ WIK
Regne de Nàpols VIQ WIK
Ducat d'Atenes VIQ WIK
Ducat de Neopàtria VIQ WIK

Glossari  Inici


Conquestes de Mallorca i València
Conquesta de Mallorca
Comandada pel rei Jaume I, va provocar la destrucció del poder almohade a l'illa de Mallorca, l'esclavització de la població andalusina autòctona, el repoblament de l'illa amb població catalana sota un règim feudal i la creació del Regne de les Mallorques.
Conquesta de València
Conjunt de maniobres militars que provocaren l'annexió de l'actual País Valencià a la Corona d'Aragó. Entre 1229 i 1245, el rei Jaume I aconseguí la conquesta de gran part del que seria el Regne de València.
[+] conceptes
Batalla de Las Navas de Tolosa (1212) VIQ WIK
Imperi almohade VIQ WIK
Conquesta de Mallorca (1229) VIQ WIK
Conquesta de València (1238) VIQ WIK
Repartiment VIQ WIK
Llibre del Repartiment de Mallorca VIQ WIK
Llibre del Repartiment de València VIQ WIK
Repoblament de Mallorca VIQ ---
[+] personatge
Jaume I el Conqueridor VIQ WIK

Glossari  Inici


L'expansió per la Mediterrània
Almogàvers
Denominació que reberen els soldats mercenaris en forma de companyies d'infanteria lleugera alçades a la Corona d'Aragó i a la Corona de Castella durant l'edat mitjana, entre els segles XII i XV.
Consolat de Mar
Organisme del dret marítim català i d'altres zones de la Corona d'Aragó, per tractar les qüestions marítimes i comercials i exercir-hi la jurisdicció penal.
[+] conceptes
Conquesta de Sicília (1282-1289) VIQ ---
Vespres Sicilianes (1282-1287) VIQ WIK
Conquesta de Sardenya (1323-1326) VIQ WIK
Conquesta de Nàpols (1437-1442) VIQ WIK
Gran Companyia Catalana / Companyia Catalana d'Orient VIQ WIK
Almogàvers VIQ WIK
Mercenari VIQ WIK
Armada Reial VIQ WIK
Drassanes Reials de Barcelona VIQ WIK
[+] personatges
Pere II el Gran VIQ WIK
Jaume II el Just VIQ WIK
Pere III el Cerimoniós VIQ WIK
Alfons IV el Magnànim VIQ WIK
Roger de Flor VIQ WIK
Ramon Muntaner VIQ WIK
Bernat de Rocafort VIQ WIK

Glossari  Inici


Economia i societat als segles XII i XIII
Burgesia
Grup social caracteritzat per posseir els mitjans de producció, sobretot el capital, en les relacions econòmiques.
Comerç català medieval
L'expansió comercial de la Corona d'Aragó es va canalitzar en cinc direccions: la Mediterrània oriental, la Mediterrània occidental, la península Itàlica, la península Ibèrica i l'Europa continental i de l'Atlàntic nord.
[+] conceptes
Renaixement del segle XII VIQ WIK
Economia urbana --- WIK
Ciutat medieval VIQ WIK
Revolució comercial VIQ WIK
Comerç català medieval VIQ WIK
Consolat de Mar VIQ WIK
Consolat de catalans VIQ ---
Taula de canvi VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
Noblesa VIQ WIK
Clergat VIQ WIK
Tercer Estat VIQ WIK
Burgesia  VIQ WIK

Glossari  Inici

 

Organització de la Monarquia
Pactisme
Model de representació i participació política que sorgeix gradualment. És la fórmula de repartiment de la sobirania entre el rei d'Aragó i els braços que va caracteritzar la política constitucionalista de la Corona d'Aragó.
[+] conceptes
Corona d'Aragó VIQ WIK
Confederació VIQ WIK
Pactisme VIQ WIK
Casal de Barcelona VIQ WIK
Casal d'Aragó VIQ WIK
Comte-rei VIQ ---
Reis d'Aragó (llistat) VIQ WIK
Comtes de Barcelona (llistat) VIQ WIK
Cort reial VIQ WIK
Consell Reial VIQ WIK
Cancelleria Reial VIQ WIK
Palau Reial Major VIQ WIK
Senyera Reial VIQ WIK

Glossari  Inici


Institucions de govern a Catalunya
 
Corts Catalanes
O Cort General de Catalunya. Òrgan legislatiu del Principat de Catalunya des del segle XIII fins al segle XVIII, les quals eren convocades pel rei d'Aragó i comte de Barcelona. Foren establertes el 1283 i han estat consideraders modèliques del parlamentarisme medieval.
[+] conceptes
Principat de Catalunya VIQ WIK
Parlament VIQ WIK
Braç Militar de Catalunya VIQ WIK
Constitució VIQ WIK
Capítol de cort VIQ ---
Acte de cort VIQ ---
Pau i Treva de Déu VIQ WIK
Usatges de Barcelona VIQ WIK
Cort Comtal VIQ WIK
Cort General de Catalunya / Corts Catalanes VIQ WIK
Constitucions catalanes VIQ WIK
Diputació del General de Catalunya / Generalitat VIQ WIK
President de la Generalitat VIQ ---
Palau de la Generalitat VIQ WIK
Batlle general de Catalunya VIQ ---
Consell de Cent VIQ WIK
Conseller en cap de Barcelona VIQ WIK
Oligarquia VIQ WIK
Patriciat urbà VIQ WIK
Ciutadà honrat VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV-XV)
Mals usos
Conjunt de determinats costums feudals, generalment gravàmens i maltractaments, a què estaven sotmesos els pagesos per part d'un senyor a l'edat mitjana a la Corona d'Aragó i també en altres països feudals europeus.
[+] conceptes
Baixa Edat Mitjana VIQ WIK
Crisi del segle XIV --- WIK
Refeudalització VIQ WIK
Mals usos VIQ WIK
Pandèmia VIQ WIK
Pesta Negra VIQ WIK
Mortalitat catastròfica VIQ WIK
Compromís de Casp (1412) VIQ WIK
Dinastia Trastàmara VIQ WIK
Els Trastàmara a Catalunya VIQ ---
Revolta --- WIK
Revolta dels remences VIQ WIK
Enfrontament Biga-Busca VIQ WIK
Guerra Civil catalana (1462-1472) VIQ WIK
[+] personatges
Alfons III el Benigne VIQ WIK
Pere III el Cerimoniós VIQ WIK
Joan I el Caçador VIQ WIK
Martí I l'Humà VIQ WIK
Jaume II d'Urgell VIQ WIK
Ferran I d'Antequera VIQ WIK
Alfons IV el Magnànim VIQ WIK
Joan II el Sense Fe VIQ WIK
Ferran II el Catòlic VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'art gòtic a Catalunya
Art gòtic
Art que es va desenvolupar per la major part d'Europa occidental, entre mitjans del segle XII i inicis del segle XV.
[+] conceptes
Art gòtic VIQ WIK
Arquitectura gòtica  VIQ WIK
Escultura gòtica VIQ WIK
Pintura gòtica VIQ WIK
Art gòtic a Catalunya VIQ WIK
Arquitectura gòtica catalana VIQ ---
Pintura gòtica Corona d'Aragó VIQ ---
[+] artistes del gòtic català
Marc Safont VIQ WIK
Berenguer de Montagut VIQ WIK
Pere Oller VIQ WIK
Pere Joan VIQ WIK
Jaume Ferrer Bassa VIQ WIK
Jaume Serra VIQ WIK
Pere Serra VIQ WIK
Jaume Huguet VIQ WIK
Lluís Borrassà VIQ WIK
Lluís Dalmau VIQ WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

La Corona d'Aragó
Al segle XII es va formar la Corona d’Aragó amb la unió del regne d’Aragó i dels comtats catalans.
Durant el segle XIII i una bona part del XIV aquest regne va dur a terme una important expansió territorial.

La monarquia va organitzar un poder equilibrat conegut com a pactisme.
Es van crear els organismes de poder principals: les Corts, la Generalitat i el govern de les ciutats.
A finals del segle XIV es va iniciar una greu crisi econòmica que provocà conflictes socials i polítics.

amunt

1. L'EXPANSIÓ MILITAR DEL SEGLE XIII

LES CAUSES DE L'EXPANSIÓ
La derrota de Pere el Catòlic a la batalla de Muret va orientar un canvi geogràfic en l’expansió de la Corona d’Aragó. Es va dirigir cap al sud peninsular i vers la Mediterrània.

Altres causes serien la decadència dels regnes de taifes després de la victòria cristiana de Las Navas de Tolosa (1212), els interessos de la burgesia catalana i de la noblesa aragonesa.

LA CONQUESTA DE MALLORCA I DE VALÈNCIA
Els mercaders i els nobles catalans es van orientar cap a la conquesta de les illes Balears, perquè eren un regne musulmà ric, un bon centre de comunicacions i un refugi de pirates.
El 1229 el rei Jaume I el Conqueridor va conquerir Mallorca. Eivissa va ser conquerida una mica més tard, i Menorca ho va ser en temps d’Alfons III (1287), nét del rei Jaume I.

La conquesta del regne de València va ser una iniciativa dels nobles aragonesos i dels ordes religiosos militars.
El 1238 Jaume I va aconseguir la capitulació de la ciutat de València.

ELS REPARTIMENTS I EL REPOBLAMENT
Un cop conquerides Mallorca i València, el rei Jaume I va fer el repartiment de les terres entre els organitzadors de la conquesta.
A Mallorca una bona part de la població musulmana va morir durant la conquesta o en va emigrar. Aleshores l’illa es va repoblar amb emigrants catalans.
A València la major part dels musulmans va restar al país i es van convertir en vassalls dels senyors que s’havien repartit les terres.
La repoblació de València es va fer amb emigrants catalans, que es van instal·lar a la costa. L’interior el van repoblar aragonesos.

salta imatges > apartat 2

 

Conquestes de Mallorca i València

amunt

2. L'EXPANSIÓ PER LA MEDITERRÀNIA

L'EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA
Els successors de Jaume I van iniciar una expansió militar i comercial per la Mediterrània.
Pere el Gran va conquerir Sicília (1282). L’illa era un punt estratègic en les rutes comercials de la Mediterrània i també era una gran productora de blat.
L’any 1323 Jaume II va conquerir l’illa de Sardenya.
Per dur a terme aquestes conquestes els reis van disposar d’una bona flota marítima i d’un exèrcit de soldats mercenaris, els almogàvers.

LES RUTES COMERCIALS CATALANES
Aquesta política militar va rebre el suport dels mercaders catalans, valencians i dels mallorquins.
Aquests van proporcionar naus i diners als reis perquè volien establir rutes comercials segures amb Itàlia, amb els regnes musulmans del nord d’Àfrica i amb l’Orient Pròxim.
En aquestes rutes hi adquirien productes orientals (espècies, seda, perfums, etc.), que després venien a Europa i en treien grans beneficis.

ELS CONSOLATS DE MAR
El Consolat de Mar era un tribunal al capdavant del qual hi havia un cònsol o representant de la ciutat que tenia poder judicial per resoldre els problemes que sorgien entre mercaders.
També representava els mercaders davant les autoritats.
El primer dels consolats de mar es va crear a Barcelona el 1260 i aviat se’n van establir a totes les ciutats portuàries de la Corona.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

L'expansió catalanoaragonesa i les rutes comercials
a la Mediterrània (segles XIII-XV)

amunt

3. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I LA SOCIETAT

LA POBLACIÓ
Al llarg dels segles XII i XIII la població de la Corona d’Aragó havia augmentat considerablement com a resultat de la prosperitat econòmica.
La part més important de la població vivia al camp, però el desenvolupament comercial i artesà havia atret molta gent cap a les ciutats, que van experimentar un gran creixement.

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
L’agricultura va patir una gran expansió a partir del segle XIII gràcies a l’ampliació de la superfície conreada amb la rompuda de noves terres i amb la introducció de millores tècniques.
A les ciutats l’activitat artesana era important, i els oficis s’agrupaven en gremis.
El comerç era l’activitat més important i la base de la prosperitat econòmica medieval catalana.

ELS GRUPS SOCIALS
La societat catalana era una societat feudal. Era formada per privilegiats i no privilegiats.
-
Els privilegiats. La noblesa i el clero eren grans propietaris de terres i els estaments privilegiats. Representaven l’1,5 % de la població.
-
Els no privilegiats. Els pagesos constituïen el 90 % de la població. Hi havia pocs pagesos lliures i la majoria estaven vinculats a la terra. Eren els pagesos de remença.
Els habitants de les ciutats formaven un grup heterogeni.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

 Economia i societat

Població remença al final del segle XV

Evolució del cost de la remença

Les drassanes de Barcelona

amunt

4. L'ORGANITZACIÓ DE LA MONARQUIA

UNA MONARQUIA CONFEDERAL
La Corona d’Aragó es va organitzar com una confederació d’estats en què cada un mantenia les estructures de poder, els costums, les lleis i la llengua propis.
La monarquia era l’única institució comuna de tots els regnes de la Corona. El rei s’havia de comprometre a respectar les lleis i els costums de cadascun.
En les seves constants absències, el monarca nomenava un governador a cada regne perquè el representés. Acostumava a ser un membre de la família reial o de l’alta noblesa.

EL PACTISME
El pactisme és un sistema de govern en el qual els reis havien de respectar les lleis, les institucions i els costums propis de cada territori.
L’exercici del poder es basava en un equilibri entre el poder del rei i el de les institucions dels diversos territoris.
Mitjançant el pactisme el monarca compartia el poder amb els grups més privilegiats.
L’instrument més important de què es disposava per aconseguir aquest equilibri eren les Corts, que defensaven els interessos de la població urbana dels privilegiats.

LA CORT REIAL
La cort reial estava formada pels familiars, els nobles, els clergues i els funcionaris que envoltaven el monarca.
També en formaven part el Consell Reial, la Cúria, la Cancelleria i la Tresoreria.
La cort era itinerant i viatjava d’un regne a un altre perquè el rei, encara que residia al Palau Reial de Barcelona, visitava sovint els altres regnes.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

     

amunt

5. LES INSTITUCIONS DE GOVERN

LES CORTS
Les Corts eren les reunions dels representants dels privilegiats agrupats en dos braços, la noblesa i el clero, i d’un tercer grup format per la burgesia de les ciutats (braç reial).
Formaven una oligarquia de la gent més rica i poderosa. Les va reunir per primer cop Jaume I i van ser estructurades per Pere el Gran el 1283.
Les Corts elaboraven tres tipus de lleis: les constitucions, els capítols de cort i els actes de cort.

LA GENERALITAT
A partir del segle XIV a Catalunya es va crear una delegació permanent de les Corts que es va anomenar Diputació del General de Catalunya o Generalitat.
Tenia la seu a Barcelona i posseïa atribucions pròpies: recaptava impostos, mantenia un exèrcit i una flota, i vigilava l’acompliment de les lleis o constitucions.

ELS CONSELLS MUNICIPALS
A partir del segle XIII el poder municipal va deixar d’estar en mans de funcionaris del rei i va passar a mans d’uns representants escollits pels habitants de les ciutats.
Jaume I va establir definitivament l’organització municipal de Barcelona, que estava formada per cinc consellers i una assemblea formada per cent ciutadans representatius (Consell de Cent).
Els càrrecs de consellers i de diputats els va acaparar aviat la burgesia més rica, que va conformar una oligarquia municipal.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

     
 

Les institucions catalanes

amunt

6. LA CRISI DELS SEGLES XIV I XV

LA CRISI DEMOGRÀFICA I ECONÒMICA
L’any 1348 va arribar a Catalunya la Pesta Negra i produí la mort de gairebé la meitat dels catalans.
L’elevada mortalitat i l’emigració de pagesos cap a les ciutats va comportar el despoblament rural, que quedessin molts camps sense conrear i molts masos abandonats.
Molts senyors van veure com els seus ingressos minvaven i van reaccionar engrandint els dominis, augmentant els impostos senyorials i endurint les condicions de la pagesia (mals usos).

UNA NOVA DINASTIA: ELS TRASTÀMARA
Amb la mort de Martí I l’Humà l’any 1410 s’acabà el llinatge de la casa comtal de Barcelona.
L’elecció del nou monarca es va fer al Compromís de Casp (1412), que va aplegar representants d’Aragó, València i Catalunya.
Els compromissaris van votar la candidatura de Ferran d’Antequera, que va tenir el suport de l’Església i dels representants d’Aragó, València i Catalunya.

ELS ENFRONTAMENTS SOCIALS I POLÍTICS
La revolta dels remences. L’any 1462, davant l’enduriment de les condicions de vida, els pagesos van aixecar-se contra els senyors. La revolta reivindicava la fi dels mals usos.
L’enfrontament entre la Biga i la Busca. Es van enfrontar el patriciat ric i poderós, la Biga, i la resta del poble, la Busca. Lluitaven per controlar el govern de la ciutat de Barcelona.
La guerra civil (1462-1472). El rei Joan II volia establir una monarquia autoritària i trencar el pactisme. Això va provocar un enfrontament amb l’oligarquia catalana i la guerra civil.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

La Corona d'Aragó al segle XIV

La població a territoris peninsulars

Els Trastàmara

Els mals usos

Els enfrontaments socials i polítics

amunt

7. L'ART GÒTIC A LA CORONA D'ARAGÓ

L'ARQUITECTURA
L’arquitectura gòtica catalanoaragonesa es caracteritza per l’ús de pilars i torres octagonals, i l’existència d’espais interiors amplis i unitaris, amb una sola nau o tres naus de la mateixa alçada.
El creixement econòmic de les ciutats als segles XIII i XIV va afavorir la construcció d’edificis relacionats amb el comerç, com les llotges i les drassanes.

L'ESCULTURA
A Catalunya el desenvolupament de l’escultura gòtica va anar força deslligat de l’arquitectura.
Va créixer l’ús d’escultures als retaules religiosos i als monuments funeraris.
L’esplendor de l’escultura gòtica a Catalunya començà al segle XIV amb la construcció dels panteons reials al monestir de Poblet i de Santes Creus.
Es va mantenir al segle XV gràcies a Pere Joan.

LA PINTURA
La pintura és l’art que exemplifica millor la riquesa, la sofisticació i el refinament de la societat catalana medieval.
Va tenir el focus d’irradiació a Barcelona i després, al segle XV, a València.
Els artistes catalans van seguir la tendència de les escoles europees. Primer va predominar la pintura lineal i al segle XIV Ferrer Bassa i els germans Jaume i Pere Serra reberen la influència italiana.

apartat 6 < salta imatges

   

Arquitectura gòtica

   

Escultura i pintura gòtica

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà