Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 40

Posa a prova els teus coneixements sobre...

L'art prehistòric

1. La pintura prehistòrica que es feia a l'interior de les coves o als abrics, quin nom rep?
a) Art paleolític
b) Art rupestre
c) Art mobiliari
2. Quin nom rep aquesta famosa escultura paleolítica?
a) Venus de Milo
b) Venus de Valdivia
c) Venus de Willendorf
3. A quin país actual es va trobar?
a) França
b) Alemanya
c) Àustria
 
4. Quin nom rep aquesta construcció megalítica?
a) Menhir
b) Dolmen
c) Cromlec
5. Què significa la paraula menhir?
a) Pedra alta
b) Pedra llarga

c) Pedra clavada
 
6. Quina característica presenta aquesta pintura?
a) Naturalista
b) Esquemàtica
c) Monocromàtica
7. A quines coves podem veure aquesta figura animal?
a) Altamira (Cantàbria)
b) Chauvet (França)
c) Lascaux (França)
 
8. La cultura del vas campaniforme va desenvolupar-se durant...
a) El paleolític
b) El neolític
c) L'edat dels metalls
9. Quina d'aquestes característiques no tenia el vas?
a) Té forma de campana invertida
b) Presenta decoració geomètrica
c) Està feta de fang i coure
 
10. Els primers artistes de la prehistòria eren...
a) Homo erectus
b) Homo neanderthalensis

c) Homo sapiens
 

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà