Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 33

Posa a prova els teus coneixements sobre...

La Revolució Industrial

 
1. A quina època va començar la Revolució Industrial?
a) A mitjans del segle XVII
b) A mitjans del segle XVIII
c) A mitjans del segle XIX
2. A què va ser degut el creixement constant de la població, conegut com a revolució demogràfica?
a) Al fort augment de la natalitat i al lleuger descens de la mortalitat
b) Al lleuger augment de la natalitat i al fort descens de la mortalitat
c) Als moviments migratoris, especialment l'èxode rural
3.  Un dels primers canvis de la revolució agrícola va ser l'aplicació del sistema Norfolk. Quin avantatge tenia?
a) Aprofitar tota la terra, eliminant el guaret
b) Permetre la mecanització dels cultius
c) Alliberar mà d'obra per a les indústries
4. Quins elements caracteritzen la indústria moderna?
a) El maquinisme i el sistema fabril
b) L'urbanisme i el consumisme
c) La nova societat de classes
5. Quins van ser els sectors pioners de la industrialització a la Gran Bretanya?
a) El sector tecnològic i el tèxtil llaner
b) El tèxtil llaner i el siderúrgic
c) El tèxtil cotoner i el siderúrgic
6. Quina va ser la primera gran innovació tecnològica de la primera Revolució industrial?
a) La màquina de vapor
b) La llançadora volant
c) El teler mecànic
7. Qui va patentar la primera locomotora de vapor?
a) John Kay
b) James Watt
c) George Stephenson
8. Què era el motor de l'economia capitalista, segons Adam Smith?
a) L'interès personal i la recerca del màxim benefici
b) L'aplicació de la llei de l'oferta i la demanda al mercat
c) L'ajuda de l'Estat a les empreses
9. El capitalisme industrial va originar l'aparició de la nova societat classista (burgesia i proletariat). Què diferenciava les classes socials?
a) La riquesa
b) La vida urbana
c) L'alfabetització
10. A finals del segle XIX, els països industrialitzats van conèixer un nou període d'expansió, amb noves fonts d'energia i noves formes d'organització industrial. De quin període es tracta?
a) Imperialisme
b) Liberalisme econòmic
c) Segona Revolució Industrial

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà