Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 32

Posa a prova els teus coneixements sobre...

La representació de la Terra

1. Quina és la millor manera de representar la Terra?
a) El mapa topogràfic
b) El mapamundi
c) El globus terraqüi
2. Quina ciència s'encarrega de fer els mapes de la Terra?
a) Cosmografia
b) Cartografia
c) Topografia
3.  Què son les projeccions cartogràfiques?
a) Diferents tipus de mapes
b) Diferents formes de representació de la Terra en un mapa
c) Diferents maneres d'interpretar els mapes
4. Com s'anomena aquesta projecció cartogràfica?
 
a) Plana o zenital
b) Cònica
c) Cilíndrica
5. Com es diu la proporció entre el que es veu en un mapa i la realitat?
a) Cota
b) Isòbara
c) Escala
6. Què vol dir una escala 1:25.000 en un mapa?
a) La realitat és 25.000 vegades més gran
b) Un centímetre al mapa equival a 25 metres a la realitat
c) Necessitaríem 25.000 mapes per a representar la realitat
7. Quines mesures necessitem per localitzar exactament un punt sobre la Terra?
a) La latitud i la longitud
b) Els paral·lels i els meridians
c) El tipus de projecció i l'escala del mapa
8. Com es diuen els mapes que informen d'aspectes físics i humans de la Terra?
a) Geogràfics
b) Topogràfics
c) Temàtics
9. Què son els signes convencionals d'un mapa?
a) Els símbols representats en el mapa
b) Els noms de les regions terrestres
c) Els tipus de projeccions cartogràfiques
10. De què ens informa la llegenda d'un mapa?
a) Dels diferents territoris representats en el mapa
b) Del significat de cada color que surt en el mapa
c) Del significat de tots els símbols que apareixen en el mapa

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà