Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 19

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Història del món contemporani

Test sobre història del món contemporani - 2

1. Els sectors pioners de la industrialització moderna a Anglaterra van ser ...

Tèxtil i siderúrgia
Tèxtil i transports
Siderúrgia i química

2. La Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica, l'any 1776,  va tenir lloc a la ciutat de ...

Washington
Nova York
Filadèlfia

3. Qui era el rei francès quan va esclatar la revolució l'any 1789?

Lluís XIV
Lluís XV
Lluís XVI

4. Amb quina doctrina socialista relaciones la "dictadura del proletariat"?

Socialisme utòpic
Marxisme
Anarquisme

5. Quin estat europeu tenia la colònia africana de Líbia?

Regne Unit
França
Itàlia

6. Per què Rússia abandona la Primera Guerra Mundial?

Per decisió dels bolxevics, quan arriben al poder
És derrotada pels alemanys
Per imposició dels Estats Units  

7. Com es deien els socialrevolucionaris russos?

Kadets
Esserites
Bolxevics

8. El dia del crac de la borsa de Nova York va ser un ...

Dimarts
Dimecres
Dijous

9. Les potències feixistes de la Segona Guerra Mundial constituïen...

L'Eix
La Triple Aliança
L'OTAN

10. La crisi dels míssils de Cuba va tenir lloc l'any ...

1956
1962
1973

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà