Aula


MATERIAL NÚM. 1

Tornar a Materials

 

_______________________________________________________________

TEMA 1
DE LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
A L’ESTAT LIBERAL

(1808-1875)

Conceptes generals Conceptes específics Grups polítics
ANTIC RÈGIM

ABSOLUTISME

SOCIETAT ESTAMENTAL

FEUDALISME

IL.LUSTRACIÓ

DESPOTISME IL.LUSTRAT

REVOLUCIÓ BURGESA

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

REVOLUCIÓ FRANCESA

REVOLUCIÓ LIBERAL

LIBERALISME

LIBERALISME ECONÒMIC

CAPITALISME

LIBERALISME POLÍTIC

ESTAT LIBERAL

SOBIRANIA NACIONAL

SOBIRANIA POPULAR

SUFRAGI

SUFRAGI CENSATARI

SUFRAGI UNIVERSAL

DIVISIÓ DE PODERS

CONSTITUCIÓ

CARTA CONSTITUCIONAL

POLÍTICA ECONÒMICA

PROTECCIONISME

LLIURECANVISME

DESAMORTITZACIÓ

DESVINCULACIÓ

POLÍTICA INTERIOR

MONARQUIA

MONARQUIA CONSTITUCIONAL

REPÚBLICA

REPÚBLICA FEDERAL

REGÈNCIA

ABDICACIÓ

CAP D’ESTAT

CAP DE GOVERN

CENTRALISME

DESCENTRALITZACIÓ

OPOSICIÓ

PRONUNCIAMENT

COP D’ESTAT

SUBLEVACIÓ

BULLANGA

REVOLTA

REVOLUCIÓ

FURS

POLÍTICA EXTERIOR

INTERVENCIONISME

TRACTAT DE FONTAINEBLEAU

ABDICACIONS DE BAIONA

ESTATUT DE BAIONA

GUERRA DEL FRANCÈS

JUNTA SUPREMA CENTRAL

GUERRILLA

SETGE

MILÍCIES

CORTS DE CADIS

CONSTITUCIÓ DE 1812

LA PEPA

TRACTAT DE VALENÇAY

MANIFEST DELS PERSES

PRONUNCIAMENT

TRIENNI LIBERAL

SANTA ALIANÇA

DÈCADA OMINOSA

MANIFEST DELS REIALISTES PURS

GUERRA DELS MALCONTENTS

EMANCIPACIÓ DE LES COLÒNIES

PRAGMÀTICA SANCIÓ

LLEI SÀLICA

PRIMERA GUERRA CARLINA

CONVENI DE BERGARA

ESTATUT REIAL

DESAMORTITZACIÓ DE MENDIZÁBAL

SUBLEVACIÓ DE LA GRANJA

CONSTITUCIÓ DE 1837

LA JAMÀNCIA

DÈCADA MODERADA

GUÀRDIA CIVIL

CONSTITUCIÓ DE 1845

SEGONA GUERRA CARLINA

GUERRA DELS MATINERS

MANIFEST DE MANZANARES

VICALVARADA

BIENNI PROGRESSISTA

DESAMORTITZACIÓ DE MADOZ

LLEI DE FERROCARRILS

CONSTITUCIÓ DE 1856

UNIÓ LIBERAL

PACTE D’OSTENDE

SEXENNI REVOLUCIONARI

REVOLUCIÓ DE SETEMBRE

LA GLORIOSA

CONSTITUCIÓ DE 1869

TERCERA GUERRA CARLINA

GUERRES DE CUBA

CANTONALISME

FEDERALISME

CONSTITUCIÓ DE 1873

MANIFEST DE SANDHURST

SAGUNTADA

 

AFRANCESATS

PATRIOTES

ABSOLUTISTES

REIALISTES

CARLINS

ISABELINS

LIBERALS

LIBERALS MODERATS

LIBERALS PROGRESSISTES

DEMÒCRATES

UNIONISTES

MONÀRQUICS DEMOCRÀTICS ALFONSINS

REPUBLICANS

REPUBLICANS UNITARIS

REPUBLICANS FEDERALS

Personatges

CARLES III

ARANDA

CAMPOMANES

FLORIDABLANCA

CARLES IV

MANUEL DE GODOY

FERRAN VII

NAPOLEÓ

JOSEP BONAPARTE

PIERRE AUGEREAU

RAFAEL DEL RIEGO

JOSÉ MARÍA TORRIJOS

MARIANA PINEDA

CARLES MARIA ISIDRE

MARIA CRISTINA DE BORBÓ

ISABEL II

TOMÁS ZUMALACÁRREGUI

RAMON CABRERA

BENET TRISTANY

RAFAEL MAROTO

BALDOMERO ESPARTERO

CEA BERMÚDEZ

JAVIER DE BURGOS

MARTÍNEZ DE LA ROSA

RAMÓN MARÍA NARVÁEZ

LEOPOLDO O’DONNELL

FRANCISCO SERRANO

JOAN PRIM

DOMINGO DULCE

JUAN BAUTISTA TOPETE

AMADEU DE SAVOIA

ESTANISLAU FIGUERAS

FRANCESC PI I MARGALL

NICOLÁS SALMERÓN

EMILIO CASTELAR

MANUEL PAVÍA

ARSENIO MARTÍNEZ CAMPOS

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 2
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I
LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.

EL MOVIMENT OBRER (1834-1875)

Conceptes generals Conceptes específics Personatges
ECONOMIA TRADICIONAL

AGRICULTURA TRADICIONAL

INDÚSTRIA TRADICIONAL

ECONOMIA DE MERCAT

REVOLUCIÓ AGRÀRIA

AGRICULTURA MODERNA

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

INDUSTRIALITZACIÓ

INDÚSTRIA MODERNA

MECANITZACIÓ

FILATURA

FILOSA

TISSATGE

TELER

ALT FORN

MERCAT NACIONAL

PROTECCIONISME

LLIURECANVISME

POBLACIÓ ACTIVA

SOCIETAT ESTAMENTAL

SOCIETAT CLASSISTA

BURGESIA

BURGESIA TERRATINENT

BURGESIA INDUSTRIAL

BURGESIA FINANCERA

PROLETARIAT

PROLETARIAT INDUSTRIAL

PROLETARIAT RURAL

PETIT PROPIETARI

ARRENDATARI

PARCER

MASOVER

RABASSAIRE

JORNALER

CLASSES MITJANES

FUNCIONARIAT

ÈXODE RURAL

URBANITZACIÓ

EIXAMPLE

FEMINISME

FIL.LOXERA

CONFLICTE RABASSAIRE

UNIÓ DE RABASSAIRES

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE

VAPOR

COLÒNIA INDUSTRIAL

INDIANES

FAM DEL COTÓ

EL VAPOR BONAPLATA

L’ESPANYA INDUSTRIAL

LA MAQUINISTA MARÍTIMA I TERRESTRE

MOVIMENT OBRER

OBRERISME

LUDISME

ASSOCIACIONISME

SINDICALISME

SINDICAT

PARTIT

SOCIALISME

MARXISME

ANARQUISME

ANARCOCOL.LECTIVISME

ANARCOCOMUNISME

TERRORISME ANARQUISTA

LA MANO NEGRA

BOMBA ORSINI

PROCESSOS DE MONTJUÏC

INTERNACIONALISME

AIT

FRE DE L'AIT

PSOE

UGT

FTRE

JAMES WATT

GEORGE STEPHENSON

GERMANS BONAPLATA

JOAN GÜELL

PABLO IGLESIAS

CONCEPCIÓN ARENAL

TERESA CLARAMUNT

EMILIA PARDO BAZÁN

Fonts històriques

FONT HISTÒRICA

FONT PRIMÀRIA

FONT HISTÒRICA

FONT SECUNDÀRIA

FONT HISTORIOGRÀFICA

FONT TEXTUAL

FONT GRÀFICA

GRÀFIC LINEAL

DIAGRAMA DE BARRES

CICLOGRAMA

CLIMOGRAMA

ABSCISSA

ORDENADA

FONT ESTADÍSTICA

FONT CARTOGRÀFICA

MAPA SINCRÒNIC

MAPA DIACRÒNIC

FONT D’IMATGES

FONT AUDIOVISUAL

FONT ORAL

ÍNDEX 100 = X

BASE X = 100

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 3
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA
(1875-1931)

Conceptes generals Conceptes específics Personatges
RESTAURACIÓ

MONARQUIA PARLAMENTÀRIA

LIBERALISME MODERAT

BIPARTIDISME

TORN PACÍFIC

GOVERN DE CONCENTRACIÓ

DICTADURA

REPRESSIÓ

COP D’ESTAT

OPOSICIÓ

CARLISME

INTEGRISTES

TRADICIONALISTES

REPUBLICANISME

FEDERALISTES

UNIONISTES

RADICALS

POSSIBILISTES

PROVINCIALISME

REGIONALISME

NACIONALISME

CATALANISME

BASQUISME

GALLEGUISME

INTERVENCIONISME

COMITÈS PARITARIS

Partits polítics i sindicats

PARTIT CONSERVADOR

PARTIT LIBERAL

LLIGA REGIONALISTA

PNB

ORGA

PARTIT RADICAL

PSOE

UGT

CNT

FAI

UNIÓN PATRIÓTICA

FUE

CONSTITUCIÓ DE 1876

SISTEMA CANOVISTA

PARTIT DINÀSTIC

ENCASELLAT

OLIGARQUIA

CACIQUISME

PRIMERA GUERRA DE CUBA

PAU DE ZANJÓN

TERCERA GUERRA CARLINA

PACTE D'EL PARDO

PARLAMENT LLARG

CRISI DE 1898

SEGONA GUERRA DE CUBA

DESASTRE DE SANTIAGO

GUERRA DE FILIPINES

DESASTRE DE CAVITE

TRACTAT DE PARÍS

GENERACIÓ DEL 98

REGENERACIONISME

CRISI DE 1905

LERROUXISME

SETMANA TRÀGICA

LLEI DE JURISDICCIONS

LEY DEL CANDADO

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

ALIADÒFILS

GERMANÒFILS

GUERRA DEL MARROC

DESASTRE D’ANNUAL

DESEMBARCAMENT D’ALHUCEMAS

CRISI GENERAL DE 1917

ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS

JUNTES DE DEFENSA

VAGA GENERAL

PISTOLERISME

DIRECTORI MILITAR

DIRECTORI CIVIL

PACTE DE SANT SEBASTIÀ

SUBLEVACIÓ DE JACA

AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA

FOREROS

RABASSAIRES

LA CANADENCA

ALFONS XII

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

PRÁXEDES MATEO SAGASTA

MARIA CRISTINA D’HABSBURG

RAMÓN NOCEDAL

JUAN VÁZQUEZ DE MELLA

FRANCESC PI I MARGALL

NICOLÁS SALMERÓN

MANUEL RUIZ ZORRILLA

EMILIO CASTELAR

VALENTÍ ALMIRALL

SABINO ARANA

ALFREDO BRAÑAS

ALFONSO R. CASTELAO

JOSÉ MARTÍ

JOSÉ RIZAL

JOAQUÍN COSTA

ALFONS XIII

FRANCISCO SILVELA

CAMILO GARCÍA DE POLAVIEJA

ANTONI MAURA

JOSÉ CANALEJAS

ALEJANDRO LERROUX

ABD EL-KRIM

EDUARDO DATO

MIGUEL PRIMO DE RIVERA

DÁMASO BERENGUER

MANUEL AZNAR

ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ

FERMÍN GALÁN

DOLORS MONSERDÀ

CARME KARR DE LASARTE

CLARA CAMPOAMOR

VICTORIA KENT

MARGARITA NELKEN

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 4
EL CATALANISME POLÍTIC:
PRECEDENTS, APARICIÓ I EVOLUCIÓ

(1833-1931)

Conceptes generals Conceptes específics Partits polítics
NACIONALISME

REGIONALISME

PROVINCIALISME

AUTONOMISME

FEDERALISME

CONFEDERALISME

INDEPENDÈNCIA

SOBIRANIA

SOBIRANIA COMPARTIDA

CONSTITUCIÓ

ESTATUT D’AUTONOMIA

NACIÓ

ESTAT

REGIÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA

COMUNITAT HISTÒRICA

CATALANISME

CATALANISME CULTURAL

MODERNISME

NOUCENTISME

CATALANISME POLÍTIC

CATALANISME CONSERVADOR

CATALANISME LIBERAL O PROGRESSISTA

CATALANISME D’ESQUERRES

REPUBLICANISME FEDERAL

CARLISME

DECRET DE NOVA PLANTA

ROMANTICISME

RENAIXENÇA

LA PÀTRIA

JOCS FLORALS

CATALANISME POPULAR

CORS DE CLAVÉ

UN TROS DE PAPER

DIARI CATALÀ

LO CATALANISME

CONGRÉS CATALANISTA

MEMORIAL DE GREUGES

MISSATGE A LA REINA REGENT

BASES DE MANRESA

TANCAMENT DE CAIXES

LA VEU DE CATALUNYA

CU-CUT!

LLEI DE JURISDICCIONS

SOLIDARITAT CATALANA

LA NACIONALITAT CATALANA

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

GALEUSCA

PACTE DE SANT GERVASI

COMPLOT DE PRATS DE MOLLÓ

CENTRE CATALÀ

LLIGA DE CATALUNYA

UNIÓ CATALANISTA

LLIGA REGIONALISTA

UFNR

PARTIT REPUBLICÀ RADICAL

ESTAT CATALÀ

ERC

Personatges

BONAVENTURA CARLES ARIBAU

JOSEP ANSELM CLAVÉ

AMADEU VIVES

LLUÍS MILLET

FREDERIC SOLER (PITARRA)

ÀNGEL GUIMERÀ

JACINT VERDAGUER

JOAN MARAGALL

SANTIAGO RUSIÑOL

POMPEU FABRA

VALENTÍ ALMIRALL

NARCÍS VERDAGUER

ENRIC PRAT DE LA RIBA

JOSEP PUIG I CADAFALCH

ALFONS SALA I ARGEMÍ

FRANCESC CAMBÓ

ALEJANDRO LERROUX

FRANCESC MACIÀ

LLUÍS COMPANYS

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 5
LA SEGONA REPÚBLICA
(1931-1936)

Conceptes generals Conceptes específics Dirigents polítics
REPÚBLICA

DEMOCRÀCIA LIBERAL

DEMOCRÀCIA POPULAR

COMUNISME

FEIXISME

CRAC DE 1929

GOVERN PROVISIONAL

CAP D’ESTAT

CAP DE GOVERN

PARLAMENT

SUFRAGI UNIVERSAL

ANTICLERICALISME

ESTATUT D’AUTONOMIA

AUTOGOVERN

Partits polítics i sindicats

PARTIDO RADICAL

PARTIDO PROGRESISTA

PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR

ACCIÓN REPUBLICANA / IZQUIERDA REPUBLICANA

PARTIDO RADICAL SOCIALISTA

PSOE

UGT

CNT

FAI

PCE

PSUC

POUM

ERC

USC

LLIGA REGIONALISTA (LR) / LLIGA CATALANA

PARTIT CATALANISTA REPUBLICÀ

PNB

ORGA

ACCIÓN POPULAR

CEDA

RENOVACIÓN ESPAÑOLA

COMUNIÓN TRADICIONALISTA

PARTIDO AGRARIO

BLOQUE NACIONAL

JONS

FALANGE ESPAÑOLA

UME

REPÚBLICA CATALANA

REPÚBLICA ESPANYOLA

BIENNI REFORMADOR

CONSTITUCIÓ DE 1931

TRIBUNAL DE GARANTIES CONSTITUCIONALS

LLEI DE CONGREGACIONS

LLEI AZAÑA

GUÀRDIA D’ASSALT

LLEI DE REFORMA AGRÀRIA

IRA

MISSIONS PEDAGÒGIQUES

GENERALITAT

ESTATUT DE NÚRIA

ESTATUT D’AUTONOMIA DEL 32

CONSELL EXECUTIU

PRESIDENT

PARLAMENT DE CATALUNYA

TRIBUNAL DE CASSACIÓ

COMPETÈNCIES

INSTITUT-ESCOLA

ESTATUT D'ESTELLA/LIZARRA

SANJURJADA

BIENNI NEGRE

TRENTISTES

FAÍSTES

LLEI DE CONTRACTES DE CONREU

FETS D'OCTUBRE DE 1934

FETS DEL 6 D’OCTUBRE

REVOLUCIÓ D’ASTÚRIES

AFER DE L’ESTRAPERLO

FRONT POPULAR

FRONT D'ESQUERRES

FRONT CATALÀ D'ORDRE

OASI CATALÀ

NICETO ALCALÁ ZAMORA

MANUEL AZAÑA

ALEJANDRO LERROUX

SANTIAGO CASARES QUIROGA

MANUEL PORTELA VALLADARES

DIEGO MARTÍNEZ BARRIO

FRANCESC MACIÀ

LLUÍS COMPANYS

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE

Dirigents de partits

ALEJANDRO LERROUX

NICETO ALCALÁ ZAMORA

ANTONI MAURA

MANUEL AZAÑA

MARCEL.LÍ DOMINGO

ÁLVARO DE ALBORNOZ

INDALECIO PRIETO

JULIÁN BESTEIRO

FRANCISCO LARGO CABALLERO

BUENAVENTURA DURRUTI

FREDERICA MONTSENY

JOSÉ DÍAZ

DOLORES IBÁRRURI

ANDREU NIN

FRANCESC MACIÀ

LLUÍS COMPANYS

FRANCESC CAMBÓ

SANTIAGO CASARES QUIROGA

JOSÉ ANTONIO DE AGUIRRE

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES

JOSÉ CALVO SOTELO

RAMIRO LEDESMA

ONÉSIMO REDONDO

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

Altres personatges

JOSÉ CASTILLO

JOAN PEIRÓ

ÀNGEL PESTAÑA

JOSEP IGLÉSIES

PAU VILA

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 6
LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
(1936-1939)

Conceptes generals Conceptes específics Personatges
GUERRA CIVIL

FEIXISME

DEMOCRÀCIA

DEMOCRÀCIA LIBERAL

DEMOCRÀCIA POPULAR

COMUNISME

TOTALITARISME

EIX ROMA-BERLÍN

COP D’ESTAT

MILÍCIES

EXÈRCIT REGULAR

GUERRA

BATALLA

REVOLUCIÓ SOCIAL

COL.LECTIVITZACIÓ

NACIONALITZACIÓ

ECONOMIA DE GUERRA

REPRESSIÓ

DEPURACIÓ

REFUGIAT

EXILI

Partits polítics

FET Y DE LAS JONS

CEDA

UME

CNT-FAI

PSOE

UGT

PCE

PSUC

POUM

UNIÓ DE RABASSAIRES (UR)

ERC

ACCIÓ CATALANA

NACIONALS

EXÈRCIT NACIONAL

EXÈRCIT D’ÀFRICA

REPUBLICANS

EXÈRCIT REGULAR

MILÍCIES POPULARS

EXÈRCIT ROIG

GUÀRDIA D’ASSALT

MOSSOS D'ESQUADRA

COMITÈ CENTRAL DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES

COMITÈ DE NO-INTERVENCIÓ

LEGIÓ CÒNDOR

CTV

BRIGADES INTERNACIONALS

BATALLA DE MADRID

BATALLA DEL JARAMA

BATALLA DE GUADALAJARA

BATALLA DE BRUNETE

BATALLA DE BELCHITE

BATALLA DE TEROL

BATALLA DE L'EBRE

ESTATUT DEL PAÍS BASC

DECRET DE COL·LECTIVITZACIONS

FETS DE MAIG DE 1937

PROGRAMA DELS 13 PUNTS

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA

JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO

LEY DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO

FUERO DEL TRABAJO

LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Bàndol republicà

MANUEL AZAÑA

SANTIAGO CASARES QUIROGA

DIEGO MARTÍNEZ BARRIO

JOSÉ GIRAL

FRANCISCO LARGO CABALLERO

JUAN NEGRÍN

SEGISMUNDO CASADO

DOMÈNEC BATET

ALBERTO BAYO

JOSÉ MIAJA

ENRIQUE LÍSTER

VICENT ROJO

FREDERICA MONTSENY

JOAN GARCÍA OLIVER

ANDREU NIN

INDALECIO PRIETO

LLUÍS COMPANYS

JOSÉ ANTONIO DE AGUIRRE

Bàndol nacional

FRANCISCO FRANCO

JOAQUÍN FANJUL

MANUEL GODED

JOSÉ ENRIQUE VARELA

GONZALO QUEIPO DE LLANO

MIGUEL CABANELLAS

EMILIO MOLA

JOSÉ SANJURJO

FIDEL DÁVILA

JOSÉ MOSCARDÓ

JUAN YAGÜE

MANUEL JOSÉ FAL Y CONDE

RAMÓN SERRANO SUÑER

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 7
EL FRANQUISME
(1939-1975)

Conceptes generals Conceptes específics Partits polítics i sindicats
DICTADURA

AUTOCRÀCIA

TOTALITARISME

FEIXISME

CAUDILLO

REPRESSIÓ

DEPURACIÓ

EXILI

CAMP DE REFUGIATS

CAMP DE CONCENTRACIÓ

CAMP DE TREBALL

RESISTÈNCIA

OPOSICIÓ

SEGONA GUERRA MUNDIAL

GUERRA FREDA

CRISI DEL PETROLI

PLEBISCIT

REFERÈNDUM

DEMOCRÀCIA ORGÀNICA

AÏLLAMENT

AUTARQUIA

INTERVENCIONISME ECONÒMIC

RACIONAMENT

MERCAT NEGRE / ESTRAPERLO

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA

OBERTURISME

IMMOBILISME

REFORMISME

DÈFICIT

SUPERÀVIT

EXPORTACIONS

IMPORTACIONS

BALANÇA COMERCIAL

BALANÇA DE PAGAMENTS

DIVISES

TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA

ÈXODE RURAL

SINDICAT VERTICAL

 

NACIONALSINDICALISME

NACIONALCATOLICISME

NACIONALPATRIOTISME

LEY DE LA JEFATURA DEL ESTADO

LEY CONSTITUTIVA DE LAS CORTES

CORTS ESPANYOLES

FUERO DE LOS ESPAÑOLES

LEY DE REFERÉNDUM NACIONAL

LEY DE SUCESIÓN A LA JEFATURA DEL ESTADO

MAQUIS

DIVISIÓN AZUL

INI

TECNÒCRATES

OPUS DEI

LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO

LEY DE CONVENIOS COLECTIVOS

LEY DE BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

LEY DE PRENSA

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO (LOE)

LEY DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

LEY SINDICAL

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO (TOP)

PLA D’ESTABILITZACIÓ

DESARROLLISMO

POLOS DE DESARROLLO

VAGA DE TRAMVIES

CONTUBERNI DE MUNIC

AFER MATESA

PROCÉS DE BURGOS

OPERACIÓN OGRO

ESPERIT DEL 12 DE FEBRER

MARXA VERDA

FET Y DE LAS JONS

MOVIMIENTO NACIONAL

CNS

SEU

PSOE

UGT

PCE

PSUC

POUM

ERC

CDC

PNB

CNT

CCOO

SINDICATS DEMOCRÀTICS

Organitzacions diverses

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC)

CONSELL DE FORCES DEMOCRÀTIQUES DE CATALUNYA

ETA

GRAPO

FRAP

ASSEMBLEA DE CATALUNYA

TERRA LLIURE

JUNTA DEMOCRÀTICA

PLATAFORMA DE CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA

Personatges

FRANCISCO FRANCO

RAMÓN SERRANO SUÑER

LUIS CARRERO BLANCO

CARLOS ARIAS NAVARRO

MANUEL FRAGA IRIBARNE

LAUREÀ LÓPEZ RODÓ

JOAN DE BORBÓ

JOAN CARLES DE BORBÓ

JOSEP IRLA

JOSEP TARRADELLAS

SANTIAGO CARRILLO

FELIPE GONZÁLEZ

JORDI PUJOL

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

TEMA 8
LA TRANSICIÓ I LA DEMOCRÀCIA
(1975-1996)

Conceptes generals Conceptes específics Partits polítics i sindicats
TRANSICIÓ

DEMOCRÀCIA

MONARQUIA PARLAMENTÀRIA

DESCENTRALITZACIÓ

AUTONOMIA

COMUNITATS AUTÒNOMES

COMUNITATS HISTÒRIQUES

ELECCIONS GENERALS

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

ELECCIONS MUNICIPALS

ESCÓ

MINISTRE

CONSELLER

REGIDOR

AUTOGOVERN

COMPETÈNCIES

GENERALITAT

TERRORISME

CEE / UNIÓ EUROPEA (UE)

Personatges

JOAN CARLES I

CARLOS ARIAS NAVARRO

TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA

ADOLFO SUÁREZ

MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO

LEOPOLDO CALVO SOTELO

FELIPE GONZÁLEZ

SANTIAGO CARRILLO

JOSEP TARRADELLAS

JORDI PUJOL

JOSÉ MARÍA AZNAR

JAIME MILANS DEL BOSCH

ANTONIO TEJERO

LEY DE REFORMA POLÍTICA

LEY DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

PACTES DE LA MONCLOA

INEM

CONSTITUCIÓ DE 1978

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DEFENSOR DEL POBLE

ESTATUT DE SAU

ESTATUT D’AUTONOMIA DE 1979

CONSELL EXECUTIU

PRESIDENT

PARLAMENT DE CATALUNYA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (TSJC)

SÍNDIC DE GREUGES

SÍNDIC DE COMPTES

LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

LLEI D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

ESTATUT DE GERNIKA

ESTATUT D'AUTONOMIA DEL PAÍS BASC

COP DEL 23F

LOAPA

RECONVESRIÓ INDUSTRIAL

LODE

LOGSE

LLEI ANTITERRORISTA

EURO

 

 

MOVIMIENTO NACIONAL

UCD

CDS

CC

PSOE

UGT

PSC

PCE

IZQUIERDA UNIDA (IU)

CCOO

PSUC

PCC

INICIATIVA PER CATALUNYA (IC)

ELS VERDS

ALIANZA POPULAR (AP) / PARTIDO POPULAR (PP)

CDC

UDC

CiU

ERC

PNB

HB

CNT

USO

UMD

Altres organitzacions

PLATAJUNTA

ASSEMBLEA DE CATALUNYA

ETA

FRAP

GRAPO

TERRA LLIURE

CRIDA A LA SOLIDARITAT

GAL

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà