a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES (1918-1939)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
El període d'entreguerres
Els problemes de la postguerra
Els feliços anys vint
La febre borsària
El crac del 29
La Gran Depressió
El keynesianisme
Les solucions a la crisi
El New Deal
Les conseqüències del crac
Personatges

El període d'entreguerres

Context
Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.
[+] conceptes
Període d'entreguerres VIQ WIK
Feixisme VIQ WIK
Nazisme VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Democràcia liberal VIQ WIK
Crisi de 1929 --- WIK
Gran Depressió VIQ WIK
Capitalisme VIQ WIK

Glossari  Inici


Els problemes de la postguerra

Postguerra
Període immediatament posterior a una guerra.
[+] conceptes
Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Conseqüències econòmiques de la Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Tractat de Versalles VIQ WIK
Postguerra VIQ WIK
Reparacions de guerra --- WIK
Deute exterior VIQ WIK
Inflació VIQ WIK

Glossari  Inici


Els feliços anys vint

Prosperitat
Situació econòmica en què es preveu un augment considerable de la demanda, amb la consegüent previsió de millors expectatives, que fa que l’activitat econòmica s’incrementi a ritmes creixents a fi d’obtenir el producte necessari, per tal de donar l’abast a la demanda creixent.
[+] conceptes
Els feliços anys vint VIQ WIK
Prosperitat --- WIK
Consumisme VIQ WIK
Compra a terminis --- WIK
Crèdit bancari VIQ WIK
Publicitat VIQ WIK
Llei Seca VIQ WIK

Glossari  Inici


La febre borsària

Borsa
Mercat organitzat i abstracte, en el qual es reuneixen professionals, de forma periòdica, per tal de realitzar compres i vendes de valors (públics o privats) o productes.
Bombolla financera
Situació que es viu quan un actiu financer, en especial les accions, registra un desviament molt gran del seu preu respecte del seu valor fonamental estimat en funció de les expectatives més raonables, des de l’òptica de l’anàlisi financera.
[+] informació
Borsa VIQ WIK
Borsa de valors --- WIK
Acció VIQ WIK
Dividend VIQ WIK
Especulació VIQ WIK
Bombolla econòmica VIQ WIK

Glossari  Inici


El crac del 29

Crac borsari
Caiguda ràpida de les cotitzacions de tots o d’una gran part dels valors que cotitzen en borsa.
[+] conceptes
Crac del 29 VIQ WIK
Borsa de Nova York VIQ WIK
Wall Street VIQ WIK
Índex Dow Jones VIQ WIK
Dijous Negre --- WIK

Glossari  Inici


La Gran Depressió

Gran Depressió
Nom amb què es coneix el període de recessió més controvertit de l’economia mundial contemporània. Iniciada el Dijous Negre, el 24 d’octubre de 1929, la Gran Depressió esclatà a causa del col·lapse de les cotitzacions de la borsa de Nova York.
[+] conceptes
Cicle econòmic --- WIK
Crisi econòmica VIQ WIK
Crisi financera --- WIK
Depressió econòmica VIQ WIK
Sobreproducció --- WIK
Subconsum --- WIK
Deflació VIQ WIK
Crisi de 1929 --- WIK
Gran Depressió VIQ WIK
Pànic bancari VIQ WIK
Atur VIQ WIK

Glossari  Inici


El keynesianisme

Keynesianisme
Nom atorgat al corrent fonamentat en les idees de J.M. Keynes sobre control del nivell d’activitat econòmica, contingudes a The General Theory on Employment, Interest and Money (1936).
[+] conceptes
Keynesianisme VIQ WIK
Intervencionisme VIQ WIK
Despesa pública VIQ WIK
Deute públic VIQ WIK
Obra pública VIQ WIK
Impost VIQ WIK
Impost directe VIQ ---
Impost indirecte VIQ ---

Glossari  Inici


Les solucions a la crisi

Autarquia
Situació teòrica d’economia autosuficient respecte a l’exterior.
Proteccionisme
Política econòmica dirigida a protegir l’economia d’un estat, defensant els seus productes de la competència estrangera. 
[+] conceptes
Conferència Econòmica de Londres VIQ WIK
Intervencionisme VIQ WIK
Devaluació VIQ WIK
Autarquia VIQ WIK
Proteccionisme VIQ WIK
Guerra comercial VIQ WIK
Rearmament --- WIK

Glossari  Inici


El New Deal

New Deal
Expressió, que hom acostuma a traduir per ‘Nova Oportunitat’, utilitzada per Franklin D.Roosevelt com a senyera política en les eleccions presidencials nord-americanes del 1932, les primeres després de la gran depressió econòmica del 1929. 
[+] conceptes
New Deal VIQ WIK
Dirigisme --- WIK
Intervencionisme VIQ WIK
[+] mesures sobre l'economia
Agricultural Adjustment Act (AAA) WIK
National Recovery Administration (NRA) WIK
National Industrial Recovery Act (NIRA) WIK
[+] mesures sobre la banca
Banking Act WIK
Emergency Banking Act (EBA) WIK
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)  WIK
Federal Housing Administration (FHA) WIK
Executive Order 6102 WIK
[+] mesures laborals
National Labor Relations Act WIK
Conveni col.lectiu WIK
Salari mínim WIK
[+] creació de llocs de treball
Public Works Administration (PWA) WIK
Works Progress Administration (WPA) WIK
Tennessee Valley Authority (TVA) WIK
Civil Works Administration (CWA) WIK
[+] ajudes socials
Federal Emergency Relief Administration (FERA) WIK
Civilian Conservation Corps (CCC) WIK
Social Security Act WIK
Seguretat Social WIK
Pensió WIK
Subsidi WIK

Glossari  Inici


Les conseqüències del crac

Capitalisme mixt
Forma de capitalisme en què les fallades de mercat són teòricament compensades pel sector públic i els objectius socials passen per davant de l’eficiència del funcionament de la competència.
[+] conceptes
Capitalisme d'Estat VIQ WIK
Economia mixta --- WIK
Neoliberalisme VIQ WIK
Estat del benestar VIQ WIK

Glossari  Inici


Personatges
Warren Gamaliel Harding VIQ WIK
Calvin Coolidge VIQ WIK
Herbert Clark Hoover VIQ WIK
Franklin Delano Roosevelt VIQ WIK
John Maynard Keynes VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
(1919-1945)

El període d’entreguerres s’estén des del final de la Primera Guerra Mundial fins a l’inici de la Segona.
És una de les èpoques més inestables política i econòmicament, tant a Europa com als Estats Units.
Aquesta etapa va estar marcada per tres fets decisius: l’esclat de la Revolució Russa, el crac de la Borsa de Nova York i l’ascens de règims totalitaris.
El 1939 va esclatar a Europa la Segona Guerra Mundial. Es va produir per l’expansionisme nazi i la incapacitat de les democràcies occidentals per frenar-lo.

 


Eix cronològic 1919-1945

amunt

1. ELS FELIÇOS ANYS VINT

1.1. Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial
La Primera Guerra Mundial va beneficiar els Estats Units d'Amèrica (EUA). Durant aquest període va vendre una gran quantitat de productes als aliats i va patir pèrdues humanes reduïdes. En acabar la guerra, es va convertir en la primera potència mundial.

La seva producció agrícola era molt elevada i la industrial representava el 44,8% de la producció mundial.
A més, molts països d’Europa estaven endeutats amb els Estats Units com a conseqüència dels préstecs de guerra
.

 


La indústria al món


Els feliços anys vint

amunt

1.2. La prosperitat americana
La dècada de 1920 va ser d’una gran prosperitat per als EUA: la transformació del procés de producció, gràcies a les noves fonts d’energia, les noves indústries, etc., i la millora del nivell de vida van comportar l’aparició de la societat de consum.
L’expansió dels Estats Units es va basar en una profunda transformació en el procés de producció de béns, dominat per la innovació tècnica.
- El
taylorisme i el fordisme van contribuir a incrementar la productivitat i a reduir costos.
- Es va iniciar l’era del consum de masses.

-
La prosperitat es va reflectir en una gran puixança de la Borsa. L’eufòria borsària va generar una gran bombolla especulativa.
El consumisme, com a base del model de vida americà, va passar a ser un somni per a milions d’emigrants de tot el món.
L’economia dels països europeus, en canvi, estava en retrocés, especialment la d’Alemanya, que no podia pagar les reparacions de guerra. La situació va començar a millorar gràcies al
Pla Dawes i als Acords de Locarno.

 

 

Els feliços anys 20

amunt

1.3. La crisi de superproducció
La prosperitat no va beneficiar tothom per igual i es va produir una crisi.
Els pagesos van ser els primers perjudicats ja que durant la Guerra Mundial s’havien endeutat per adquirir noves terres i màquines per augmentar la producció.
Acabat el conflicte, les exportacions van disminuir i el mercat americà no podia absorbir tota la producció.
Davant de l’augment de l’oferta, els stocks es van acumular, els preus van baixar i els camperols no van poder tornar els préstecs.
A la indústria va passar un fenomen similar.

amunt

2. EL CRAC DEL 29 I LA GRAN DEPRESSIÓ
2.1. El crac del 1929
Els orígens de la crisi van ser la sobreproducció i l’especulació borsària, que va provocar un cicle de desconfiança entre els inversors. A la Borsa de Nova York es va iniciar una onada de venda d’accions que va generar que el seu preu caigués en picat.
- El 24 d’octubre de 1929 una gran onada venedora va afectar la  Borsa de Nova York. La gran oferta d’accions va fer que el seu valor s’esfondrés, ocasionant el crac borsari del 29.


Evolució de l'índex Dow Jones, 1929-1930

amunt

2.2. La Gran Depressió
El crac de la Borsa va obligar els bancs a tancar per falta de fons. Així, també va disminuir el consum i la producció, i va augmentar l’atur. Des dels Estats Units, la crisi es va estendre a la resta del món.
- Molts inversors es van arruïnar i els ciutadans van acudir als bancs per retirar els seus diners. Aquests van haver de tancar. El crac de la borsa va precipitar la fallida de molts bancs.
- En pocs anys, es va produir una recessió econòmica generalitzada (Gran Depressió).
- El
consum va disminuir i moltes fàbriques van tancar.
- Des dels Estats Units, la crisi es va propagar a la resta del món
.


Evolució de l'atur als Estats Units

amunt

3. LA LLUITA CONTRA LA CRISI: EL "NEW DEAL"
La lluita contra la crisi: el "New Deal"
El 1932 va guanyar les eleccions Roosevelt, que proposava un programa per afavorir la recuperació econòmica del país.
Va ser l’anomenat New Deal, que defensava la intervenció de l’Estat
per reactivar l’economia.
- Les mesures econòmiques que es van proposar eren ajudes a les empreses, destrucció dels stocks agrícoles acumulats, etc. L’Estat va establir un control sobre els bancs.
- Entre les reformes socials es va impulsar un gran pla d’obres públiques, una política de suport als preus agrícoles, etc.
Es va produir un
rellançament de l’economia nord-americana.


La sortida de la crisi

amunt

Esquema del tema

L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES (1918-1939)

CONSEQÜÈNCIES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

• Als països bel.ligerants europeus

- Mortalitat, destrucció d’infraestructures
- Descens de la producció
- Caiguda del comerç
- Deutes de guerra

• Als països perdedors
(Tractat de Versalles)

- Reparacions de guerra
- Amputació de territoris

- Hiperinflació
- Devaluació de la moneda
- Ocupació del Rhur

• Hegemonia econòmica dels Estats Units

- Decadència del Regne Unit
- Més producció i més productivitat
- Supremacia del dòlar

PROSPERITAT
NORD-AMERICANA

• Gran augment de la producció

- Innovació tècnica i en l’organització del treball
- Revolució dels consumidors
- Grans beneficis industrials
- Desigualtats en la riquesa

• Puixança de la borsa

- Facilitats de crèdit
- Augment de la demanda d’accions i alça de les cotitzacions

CRISI DEL 1929

Causes

• Sobreproducció
• Inflació creditícia
• Especulació borsària
• Desajustament entre beneficis industrials i cotització de les accions

Desenvolupament

• Crac de la Borsa de Nova York
• Manca de liquiditat
• Ruïna dels inversors

Conseqüències

• Fallides bancàries
• Disminució de la concessió de crèdits
• Descens del consum

GRAN DEPRESSIÓ

Econòmica

• Descens de la demanda
• Tancament d’indústries
• Disminució del comerç

→ Acumulació d’estocs
→ Augment de l’atur

Social

• Augment de la pobresa
• Creixement de les desigualtats i de la conflictivitat social

Expansió mundial

• Disminució de la producció

• Augment de l’atur
a causa de →

- Repatriació de capitals nord-americans
- Fi de les inversions nord-americanes

SOLUCIONS A LA CRISI

Keynesianisme

• Intervenció de l’Estat. Augment de la despesa pública
• Ajudes socials

Estats Units
(New Deal)

• Reglamentació econòmica
• Política d’obres públiques
• Ajuda als desocupats

Europa

• Escandinàvia

→ Estat del benestar

• Alemanya

→ Autarquia i rearmament

• Regne Unit

→ Comerç preferent amb les colònies

• França

→ Front Popular: inversió pública i mesures socials

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
El crac de 1929 [ppt]
La depressió dels anys 30 [ppt]
El període d'entreguerres-1 (36 diapositives)
El període d'entreguerres-2 (46 diapositives)
L'època d'entreguerres (31 diapositives)
 L'economia del període d'entreguerres-1 (13 diapositives)
L'economia del període d'entreguerres-2 (49 diapositives)
El crac del 29 (41 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: El crac de 1929 i la Gran Depressió [cat]
Buxaweb: El crac de 1929 [cat]
La Gran Depressió, a la Viquipèdia [cat]
La Gran Depressió, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
L'època d'entreguerres [4:54] [cat]
La lliçó del crac de 1929 [8:53] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
L'Europa d'entreguerres

Gràfics
Evolució del Dow Jones -1
Evolució del Dow Jones-2
El crac de Wall Street
L'evolució de l'atur als Estats Units
L'ocupació laboral i el New Deal
La sortida de la crisi
L'evolució del PIB 1929-1939
Esquema economia americana d'entreguerres 

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà