Aula

TAULA DE DADES

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


TAULA DE DADES
Comentari de dades estadístiques

- Les taules de dades estadístiques són documents que ens proporcionen informació quantitativa sobre un fenomen o un fet de caràcter demogràfic, econòmic, polític, etc. 
- Moltes de les dades de les taules es poden representar gràficament. Els gràfics permeten una lectura visual i ràpida de les dades. N’hi ha de diversos tipus: gràfic de sectors, gràfic de barres, gràfic lineal, etc. 
- En qualsevol taula o gràfic, hi ha de figurar el següent: el títol, que explica de què informa la taula o el gràfic; la font, que indica la procedència de les dades; i la llegenda, que en alguns gràfics és important per tal d’interpretar-los.
- Alguns organismes oficials publiquen cada any dades estadístiques de caràcter demogràfic, econòmic, social, etc. En el cas de Catalunya, aquestes dades les proporciona l’Institut Català d’Estadística (Idescat), que és l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.
- Aquí tens una guia per a la descripció i interpretació d’una taula de dades i d’un gràfic El comentari i l’anàlisi d’una taula de dades i d’un gràfic es pot dividir en els punts següents: presentació, descripció, interpretació i conclusions.

Apartat

Què cal fer?

1.
Presentació

1) Identificar si es tracta d’una taula o d’un gràfic. Si es tracta d’un gràfic, cal indicar-ne el tipus: gràfic de barres, gràfic lineal, etc. 
2) Especificar el tema sobre el qual se’ns informa a través de la taula de dades o del gràfic. 
3) Indicar-ne l’àmbit cronològic, és a dir, any o període a què fa referència. Aquesta informació la podem trobar, normalment, en el títol.
4) Esmentar l’espai geogràfic a què fa referència la taula o el gràfic: Catalunya, Unió Europea, etc.

2.
Descripció

1) Identificar la variable o variables representades en la taula o el gràfic. El títol i, en alguns casos, la llegenda ens ho indiquen.
2) Indicar amb quines unitats s’expressen les dades (amb xifres absolutes, amb xifres proporcionals, amb quilòmetres, amb tones, etc.).
3) Descriure la tendència general en l’evolució de cada variable, els punts màxims i els mínims, les dades més significatives, etc. Si es tracta de taules o gràfics que volen comparar situacions, cal remarcar les diferències i les similituds més rellevants.

3.
Interpretació

1) Buscar els factors que expliquen el fenomen representat en la taula o el gràfic, és a dir, indicar les causes.
2) També cal apuntar les conseqüències que se’n deriven.

4.
Conclusions

1) Resumir els aspectes més rellevants de la informació que proporciona la taula o el gràfic.
2) Extreure’n conclusions i comentar el valor que tenen aquestes dades per al fenomen estudiat.

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà