Aula

MAPA HISTÒRIC

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI DE MAPA HISTÒRIC

Apartat

Què cal fer?

1.
Presentació del mapa
Hem d'indicar:
a) Tipus de mapa (sincrònic o diacrònic)
De vegades el mapa representa fets esdevinguts en anys successius (anàlisi diacrònica) i d’altres “atura” el temps en un moment concret del passat (anàlisi sincrònica). Les llegendes i els símbols que l’acompanyen ens permetran de saber si ens trobem davant un cas o l’altre.
b) Marc temporal (precisar any, període o època que comprèn el mapa)
c) Marc geogràfic
(espai que comprèn)
d) Temàtica
(informació que proporciona el mapa)

La naturalesa dels fets representats pot ser diversa:
- Fenòmens polítics, com ara guerres, canvis fronterers, imperis colonials, resultats electorals per demarcacions territorials, etc.
- Fenòmens demogràfics, com la ubicació de la població sobre el territori en un moment determinat del passat, el creiexement de les ciutats, els moviments de migració, etc.
- Fenòmens econòmics, com la distribució dels conreus o les fàbriques d’un país, les vies d’intercanvi terrestre, el volum de mercaderies exportades o importades pels ports, etc.
2.
Anàlisi del mapa

Consisteix a descriure el contingut del mapa de la manera següent:
a) Informació: indicar què ens mostra el mapa. En el cas dels mapes polítics haurem de dir què sabem sobre els personatges, els partits, les batalles, etc. que hi apareixen.
b) Context històric: exposar els nostres coneixements amb el contingut del mapa.

c) Comentari: dir quines són les causes de la situació descrita i assenyalar-ne alhora les conseqüències posteriors.

3.
C
onclusions

Impliquen una valoració crítica i personal del mapa estudiat, basant-nos en aquests punts:
a) Transcendència del mapa: considerar la importància històrica dels fets descrits.
b) Valoració: confrontar la situació analitzada amb el nostre present. En quina mesura aquells esdeveniments han ajudat a conformar la realitat actual?

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà