Aula

GRÀFICA

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI DE GRÀFICA

Apartat

Què cal fer?

1.
Presentació de la gràfica
Hem d'indicar:
a) Tipus de gràfica (de línia contínua, de barres, sectorial, etc.)
Les gràfiques més habituals són:
-Diagrames de línia contínua, que són especialment útils per a representar variables que han experimentat una evolució al llarg del temps (la població de Catalunya durant el segle XIX, per exemple). La línia resultant permet d’observar una tendència general.
-Diagrames de barres, molt indicats quan la diversa longitud de les barres facilita la comparació de volums diferents (el nombre d’unitats d’un determinat producte manufacturat exportades durant un període de temps, per exemple).
- Diagrames sectorials, ideals per a plasmar magnituds expressades en percentatges (el % de vots obtinguts pels diversos partits en unes eleccions, per exemple).

b) Temàtica (naturalesa de les dades: demogràfiques, econòmiques, socials, etc.)
c) Marc temporal (precisar any, període o època que comprèn la gràfica)
d) Marc geogràfic
(espai que comprèn)
2.
Anàlisi de la gràfica

És la part més important, en la qual cal fer:
a) Comentari: analitzar la tendència de la línia contínua, comparar les magnituds de les barres o els diferents percentatges, segons correspongui, tot buscant les causes i les conseqüències de les oscil.lacions, els màxims i mínims, les continuïtats i altres factors rellevants.
b) Context històric: relacionar els coneixements propis amb la informació que ens proporciona la gràfica.
Hem d’aprofitar-ho per a explicar tot el que sabem de l’època en qüestió i d’aquells esdeveniments que poden ajudar-nos a entendre millor la gràfica.

3.
C
onclusions

Consisteix a fer una valoració crítica de les dades analitzades, procurant de no repetir de nou el que ja hem dit en fer l’anàlisi.
a) Transcendència de la gràfica: valorar la importància dels fenòmens descrits.
b) Aportació personal: aportar al comentari alguna cosa més d’allò que explícitament ens diu la pròpia gràfica.

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà