Aula

FRIS CRONOLÒGIC

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


FRIS CRONOLÒGIC
Elaboració i comentari d'un
fris cronològic

Apartat

Què cal fer?

1.
Obtenció de la informació

Es tracta, en primer lloc, d’estudiar el quadre cronològic o la font de què disposem, seguint els passos següents:
1) Lectura atenta del text o del quadre cronològic que es vulgui representar.
2) Determinació del tema o objecte d’estudi.
3) Determinació dels límits cronològics del fris que vulguem elaborar.
4) Identificació dels àmbits geogràfics que hi han d’aparèixer.
5) Classificació dels àmbits temàtics, segons que es tracti d’esdeveniments polítics, econòmics, socials o culturals.  

2.
Elaboració del fris cronològic

A continuació cal elaborar el fris cronològic a escala amb les dades de què disposem d’un període històric determinat. Els passos que cal seguir són:
1) Determinació de la primera i de la darrera data que s’han de representar en el fris.
2) Establiment de la unitat de mesura que utilitzarem en el fris cronològic (pot ser, per exemple, el segle, l’any, un període de cinc anys, de deu anys…).
3) Traçat de dues línies rectes paral.leles.
4) Situació de les dates que vulguem incorporar, en els punts on correspongui. Cal fer-ho amb precisió.  

3.
Descripció i anàlisi del fris

Cal identificar els principals períodes o durades. Es tracta d’explicar de manera ordenada la successió de fets o la naturalesa de cada període, buscant explicacions causals. Els passos a seguir poden ser els següents:
1) Identificació dels períodes o de les durades principals.
2) Explicació de cada un dels períodes o durades i de les possibles causes.
3) Relació, si escau, entre les diverses causes dels fets històrics.  

4.
Síntesi i conclusions

Es tracta d'aplicar i comunicar la informació històrica que hem estat treballant, seguint els dos passos següents:
1) Elaboració d'una síntesi breu i concisa.
2) Establiment de les conclusions més destacables deduïdes del treball que s’acaba de realitzar sobre el temps històric.

Un model de fris cronològic
Història d'Espanya 1898-1939

Clica damunt per ampliar

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà