Aula

CLIMOGRAMA

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


CLIMOGRAMA
Elaboració i comentari d'un climograma

- Un climograma és un gràfic on es representen les precipitacions i temperatures d’una zona al llarg de l’any. 
- Els valors de temperatura mitjana mensual es representen mitjançant una línia i els de precipitacions mensuals mitjançant barres verticals, per als dotze mesos de l'any.

Apartat

Què cal fer?

1. Elaboració d'un climograma 1) Sobre un paper mil·limetrat tracem una línia horitzontal o eix de corrdenades. L’eix horitzontal es divideix en dotze intervals, que es corresponen amb els mesos de l’any.
2) A l’eix vertical esquerre situarem les freqüències de temperatura en ºC, tenint en compte si hi ha temperatures inferiors a 0 ºC, perquè en aquest cas caldrà deixar un espai per a representarles.
- Les temperatures mitjanes mensuals s’uneixen amb una línia de color vermell.
3) A l’eix vertical dret representarem les precipitacions, tenint en compte les proporcions que hem d’emprar en funció del total, sabent que hi haurà d’indicar el doble del valor utilitzat en l’eix vertical esquerre. A diferència de les temperatures, les precipitacions mai tenen valors negatius.
- Les precipitacions totals mensuals es representen amb una barra de color blau.
2. Comentari d'un climograma - L’estudi o comentari d’un climograma es centra en els següents aspectes:
A.
Anàlisi de les precipitacions

    

Cal analitzar els següents aspectes:
a)  El total de precipitacions.
- Molt abundant si supera els 1000 mm (característic dels climes de muntanya)
- Abundant si supera els 800 mm (clima oceànic)
- Escàs si es troba entre 800 i 300 mm (clima mediterrani costaner o continentalitzat)
- Molt escàs si és inferior a 300-150 mm (subdesèrtic o estepari).
- Desèrtic: menys de 150 mm indica un clima àrid.
b) La distribució de les precipitacions al llarg de l’any.
- Regular: cap mes sec o amb precipitacions < a 30 mm (clima oceànic)
- Bastant regular: màxim de dos mesos secs (clima oceànic de transició cap al mediterrani continentalitzat) 
- Irregular: Més de 2 mesos secs (clima mediterrani costaner o continentalitzat). Si els mesos secs són més de 7, estem davant un clima mediterrani sec, subdesèrtic o estepari.
- Cal assenyalar en quina estació són més abundants les precipitacions i en quina són menys freqüents o hi ha sequera.
c) La forma en què cau la precipitació: pluja o neu. La possibilitat de nevades es dóna als mesos d’hivern amb una temperatura mitja baixa 0º (climes de muntanya), o amb temperatura mitja mensual baixa.

B.
Anàlisi de les temperatures

Haurà de fer-se referència als següents aspectes: 
a) la temperatura mitja anual:
- Baixa (< 10ºC)
- Fresca (entre 10 i 12,5ºC)
- Moderada (entre 12,5 i 15ºC)
- Càlida (entre 15ºC i 17ºC)
- Alta (> 17ºC)
b) L’amplitud tèrmica (diferència entre la temperatura mitja del mes més càlid i la del mes més fred).
- A les zones costaneres arriba fins als 15ºC o 16ºC. Dintre d’aquest tipus d’amplituds observarem si és:
· Molt baixa (menys de 8ºC)
· Baixa (entre 9ºC i 12ºC)
· Moderada (entre 12ºC i 16ºC)
- En les zones d’interior, l’amplitud supera els 16ºC. En aquest cas considerarem:
· Alta (entre 16ºC i 20ºC)
· Molt alta (> 20ºC)
c) La temperatura de l’estiu:
- Calorós (qualsevol mes amb temperatura mitjana > 22ºC)
- Estiu fresc (no té cap mes amb una temperatura mitjana > 22ºC)
d) La temperatura de l’hivern:
- Hivern suau (temperatura mitjana del mes més fred > 10ºC) 
- Hivern moderat (temperatura mitjana del mes més fred entre 10ºC i 6ºC)
- Hivern fred (temperatura mitjana del mes més fred entre 6ºC i –3ºC)

C.
Anàlisi de l'aridesa

L’aridesa relaciona les precipitacions i les temperatures.En observar el climograma, hauríem de distingir entre aridesa mensual i aridesa general.
a) L’aridesa mensual
- Pot determinar-se observant si al climograma a la corba de les temperatures està per sobre de la barra de les precipitacions. Donat que l’escala de les precipitacions és el doble que la de les temperatures, això indica que el mes és sec.
· Entre 0 i dos mesos àrids: clima oceànic.
· Més de 2 mesos àrids: climes mediterranis. 
- Podem calcular-ho també numèricament amb l’índex de Gaussen:  un mes és àrid si 2TºC> P mm 
- En els climes oceànics no existeix aridesa a cap mes, o com a màxim en dos (oceànic de transició). En els climes mediterranis hi ha més de dos mesos àrids.
b) L’aridesa general
- Seguint l’índex de Matronne: P mm / TºC+10
- + de 30 clima humit 
- 30-20 semihumit. 
- 20-10 semiàrid. 
- 10-5 estepari 
- 0-5 desèrtic.

D.
Classificació del clima

a) Analitzades les dades de les precipitacions, temperatures i aridesa, estarem en disposició de determinar el tipus de clima (oceànic, mediterrani, de muntanya, etc.).
b) Després, haurem de relacionar-ho amb els factors geogràfics i atmosfèrics que l’expliquen (latitud, relleu, distància al mar, anticiclons, borrasques, fronts, etc.).

E.
Localització geogràfica del clima

a) Una vegada identificat el tipus de clima, cal localitzar-lo geogràficament. Per fer-ho tindrem en compte:
- l’amplitud tèrmica (que indica la posició en la costa o a l’interior)
- les temperatures de l’hivern i de l’estiu (que mostren la seva latitud nord o sud).
Sobre l'hemisferi on es troba, cal tenir present:
· Hemisferi Nord: les temperatures solen augmentar els mesos de juny a setembre, la qual cosa ens indica que és estiu
· Hemisferi Sud: l’estiu austral té lloc de desembre al març, per la qual cosa els climogrames en que els màxims de temperatures estiguin en aquets mesos, correspondrà a una estació de l’hemisferi sud.

F.
Relació del clima amb altres elements del medi natural

a) Finalment, cal relacionar el clima amb altres elements del medi natural en els que aquest exerceix una influència notable (vegetació, aigua (rius) i sòl) i amb les activitats humanes (agricultura, indústria, contaminació, etc.)

Un model de climograma
Olot (443 m)

Clica damunt per ampliar

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà