a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

    

      

Història contemporània
LA UNIÓ EUROPEA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Unió Europea
El moviment europeista
La Comunitat Econòmica Europea
La creació de la Unió Europea
L'ampliació de la Unió
La política de la Unió Europea
Les institucions de la UE
La ciutadania europea
La política econòmica comunitària
La moneda comuna
La Unió Europea al món
Els reptes de la Unió Europea
Pares Fundadors de la Unió Europea

La Unió Europea

Unió Europea
Organització supraestatal que cerca la integració del continent europeu en els àmbits econòmic, polític i jurídic.
[+] conceptes
Unió Europea VIQ WIK
Comunitats Europees VIQ WIK
Història de la Unió Europea VIQ WIK
Cronologia de la Unió Europea VIQ WIK
Pilars de la Unió Europea --- WIK
Pares Fundadors de la Unió Europea --- WIK
Bandera de la Unió Europea VIQ WIK
Himne Europeu VIQ WIK
Diada d'Europa VIQ WIK

Glossari  Inici


El moviment europeista

Europeisme
Corrent ideològic del s. XX que propugna la unificació política del continent europeu.
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Organització econòmica internacional fundada a París el 1951 per acord dels governs de la RF d’Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos.
[+] conceptes
Europeisme VIQ WIK
Unió Paneuropea VIQ WIK
Supranacionalitat --- WIK
Moviment Europeu VIQ WIK
Consell d'Europa VIQ WIK
Convenció Europea de Drets Humans VIQ WIK
Declaració Schuman VIQ WIK
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA) VIQ WIK

Glossari  Inici


La Comunitat Econòmica Europea (CEE)

Comunitat Econòmica Europea (CEE)
Organització internacional fundada el 1957 pel tractat de Roma amb l’objectiu de crear un mercat únic entre els estats membres i integrada posteriorment dins la Unió Europea.
Acta Única Europea
Acord de reforma del tractat de Roma signat el 1986 pels estats membres de les Comunitats Europees (Unió Europea).
[+] conceptes
Tractats de Roma VIQ WIK
Comunitat Econòmica Europea (CEE) VIQ WIK
Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (EURATOM) VIQ WIK
Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) VIQ WIK
Mercat comú VIQ WIK
Acords de Schengen VIQ WIK
Espai Schengen VIQ WIK
Acta Única Europea VIQ WIK

Glossari  Inici


La creació de la Unió Europea

Tractat de Maastricht
Tractat, dit també de la Unió Europea, signat pel febrer del 1992, pel qual hom ratificava els acords presos en la reunió del Consell Europeu celebrada a la ciutat deMaastricht pel desembre del 1991.
[+] conceptes
Unió Europea VIQ WIK
Tractats de la Unió Europea VIQ WIK
Tractat de la Unió Europea (Tractat de Maastricht) VIQ WIK
Tractat d'Amsterdam VIQ WIK
Tractat de Niça VIQ WIK

Glossari  Inici


L'ampliació de la Unió

Adhesió
Acte pel qual un estat accepta les obligacions d’un tractat conclòs entre d’altres estats.
[+] conceptes
Història de l'ampliació de la Unió Europea --- WIK
Ampliació de la Unió Europea VIQ WIK
Integració europea VIQ ---

Glossari  Inici


La política de la Unió Europea

Política Exterior i de Seguretat Comuna
Pilar institucional del tractat de la Unió Europea que treballa en l’establiment de polítiques exteriors i de seguretat comunes a tots els països membres.
Constitució Europea
Tractat constitutiu de la Unió Europea també anomenat Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a Europa signat a Roma el 29 d’octubre de 2004 però finalment no adoptat.
[+] conceptes
Política de la Unió Europea --- WIK
Tractat de Funcionament de la Unió Europea --- WIK
Codecisió --- WIK
Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) VIQ WIK
Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD) VIQ WIK
Justícia i Afers d'Interior (JAI) VIQ WIK
Federalisme europeu VIQ WIK
Constitució Europea VIQ WIK
Tractat de Lisboa VIQ WIK

Glossari  Inici


Les institucions de la UE

Parlament Europeu
Assemblea legislativa de la Unió Europea que bàsicament supervisa la tasca dels òrgans executius de les Comunitats Europees (Consell de Ministres i Comissió Europea).
[+] conceptes
Marc institucional de la Unió Europea VIQ WIK
Parlament Europeu VIQ WIK
Comissió Europea VIQ WIK
Consell Europeu VIQ WIK
Consell de la Unió Europea VIQ WIK
Tribunal de Justícia VIQ WIK
Tribunal de Comptes VIQ WIK
Defensor del Poble VIQ WIK
Banc Central Europeu VIQ WIK
Comitè Econòmic i Social VIQ WIK
Comitè de les Regions VIQ WIK
Agències de la Unió Europea VIQ WIK

Glossari  Inici


La ciutadania europea

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea
Conjunt de drets que els ciutadans de la Unió poden oposar davant les institucions, els òrgans i els organismes d’aquesta, com també davant dels estats membres únicament quan apliquin el dret de la Unió.
[+] conceptes
Estats membres de la Unió Europea VIQ WIK
Ciutadania Europea VIQ WIK
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea --- WIK

Glossari  Inici


La política econòmica comunitària

Política Agrícola Comuna (PAC)
Conjunt d’objectius, instruments i accions de la Comunitat Europea a favor del desenvolupament dels sectors agrari, forestal i pesquer i de l’organització del mercat interior europeu en llurs productes.
Fons Europeu de Desenvolupament
Fons de cooperació financera de la Comunitat Econòmica Europea establert pels tractats de Roma.
[+] conceptes
Economia de la Unió Europea VIQ WIK
Marc financer de la Unió Europea VIQ WIK
Pressupost de la Unió Europea VIQ WIK
Política Agrícola Comuna (PAC) VIQ WIK
Fons Estructurals VIQ ---
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) --- WIK
Fons Social Europeu (FSE) --- WIK
Fons de Cohesió --- WIK

Glossari  Inici


La moneda comuna

Euro
Unitat monetària de la Unió Europea.
[+] conceptes
Sistema Monetari Europeu (SME) VIQ WIK
Ecu VIQ WIK
Unió Monetària Europea (UME) VIQ WIK
Euro VIQ WIK
Banc Central Europeu VIQ WIK
Eurozona VIQ WIK

Glossari  Inici


La Unió Europea al món

Solidaritat
Relació de fraternitat, de companyonia, de recíproc sosteniment, que lliga els diversos membres d’una comunitat, col·lectivitat, en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns.
Competència
Rivalitat entre dos o més productors o comerciants, amb vista a controlar el mercat més ampli possible.
[+] conceptes
Relacions exteriors de la Unió Europea --- WIK
Potència --- WIK
Democràcia VIQ WIK
Solidaritat VIQ WIK
Competència VIQ WIK

Glossari  Inici


Els reptes de la Unió Europea

Repte
Objectiu difícil que constitueix un estímul i un desafiament per a qui se’l proposa.
[+] conceptes
Envelliment de la població VIQ WIK
Immigració VIQ WIK
Qualificació de la mà d'obra --- WIK
Societat del coneixement VIQ WIK
Protecció del medi ambient --- WIK
Canvi climàtic VIQ WIK
Escalfament global VIQ WIK
Noves tecnologies VIQ WIK
Globalització VIQ WIK

Glossari  Inici


Pares Fundadors de la Unió Europea
Konrad Adenauer VIQ WIK
Winston Churchill VIQ WIK
Alcide de Gasperi VIQ WIK
Walter Hallstein VIQ WIK
Jean Monnet VIQ WIK
Robert Schuman VIQ WIK
Paul-Henri Spaak VIQ WIK
Altiero Spinelli VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La Unió Europea
La Unió Europea (UE) és una associació d’estats independents formada per 27 membres.
Va ser establerta el 1992, mitjançant el Tractat de la Unió Europea (TUE) i és la successora de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) creada el 1957.
La UE té institucions pròpies i un ordenament jurídic comú per als estats que la integren.

amunt

1. EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ: LA CEE

1.1. El camí cap a la unitat europea
Al final de la Segona Guerra Mundial, en un món marcat per l’enfrontament entre els dos blocs, una sèrie de pensadors van creure necessari crear una integració europea.
- Es van crear l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), i el Consell d’Europa.
- El 1951 es va crear la Comunitat Econòmica del Carbó i de l’Acer
(CECA).

amunt

1.2. El Tractat de Roma: l'Europa dels Sis
La creació d'un mercat comú europeu va començar amb el Tractat de Roma (1957), que va posar les bases per a la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals, i per al desenvolupament de lleis comunes.
Això permetia economies d'escala, és a dir, abaratir els productes en augmentar-ne la quantitat
total produïda.
El 25 de març de 1957 es van signar a Roma els tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat de l’Energia Atòmica (EURATOM).
Els signants d’aquest acord històric van ser França, els Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, Itàlia i la República Federal Alemanya.
El Tractat de Roma
establia en el seu preàmbul l’objectiu polític de la integració progressiva entre els diversos països membres.

Cap a la unitat europea

amunt

1.3. L'ampliació de la CEE
Durant la dècada de 1960 es va manifestar que l’èxit econòmic assolit pels Estats de la CEE era molt gran.
El 1973, Gran Bretanya es va integrar a la CEE, amb Irlanda i Dinamarca.
La caiguda de les dictadures militars a Grècia (1974), Portugal (1974) i Espanya (1975) va propiciar la seva adhesió a la CEE.

amunt

2. LA CREACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

2.1. L'Acord de Schengen i l'Acta Única

El 1979 va néixer el Sistema Monetari Europeu per garantir l’estabilitat monetària, i es va crear l’ecu, antecedent de l’euro.
El 1985, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg, França i Alemanya van signar l’Acord de Schengen.
Aquest acord garantia la lliure circulació de persones i la gradual supressió de fronteres entre els Estats membres.
El 1986 es va ratificar l’Acta Única, que implicava la creació d’un únic espai econòmic, però també social, per a tots els països de la Comunitat.

amunt

2.2. El Tractat de Maastricht: la Unió Europea
El Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 1992, va decidir la unió monetària, va facilitar la participació ciutadana, va fixar polítiques de solidaritat entre regions i va establir objectius comuns.
El Tractat de Maastricht va consagrar oficialment el nom d’Unió Europea, i va instaurar tres grans pilars de polítiques comunes:
- El pilar més important agrupa allò establert als tractats comunitaris, així com les institucions i competències supranacionals de la Unió.
- El segon pilar es refereix a la Política Exterior i de Seguretat Comuna, fonamentat en la cooperació entre governs.
- El tercer pilar es basa en la Justícia i els Afers d’Interior
.


El Tractat de Maastricht: la creació de la Unió Europea

amunt

2.3. La Unió Europea i els seus objectius
La Unió Europea es regeix per uns
valors bàsics: la democràcia, Estat de dret i drets humans.
Els objectius de la Unió Europea són: impulsar el progrés econòmic i social, afirmar la identitat europea, implantar una ciutadania europea i desenvolupar un espai de llibertat, seguretat i justícia.
La Unió és un
conjunt heterogeni d'estats en els àmbits econòmic, social, cultural i lingüístic.
La UE encara és feble en política exterior, defensa i alguns aspectes socials i culturals.
Hi ha una política econòmica regional per reduir les desigualtats i evitar que la liberalització
econòmica s'accentuï (fons estructurals i fons de cohesió).

amunt

2.4. Els nous membres de la Unió Europea
L’1 de gener de 1995 va tenir lloc la quarta ampliació de la Unió Europea amb l’entrada d’Àustria, Finlàndia i Suècia. Naixia l’Europa dels Quinze.
El 2004 es va produir l’adhesió de deu nous estats i el 2013 es va produir la darrera incorporació fins ara, Croàcia.
La Unió Europea s’ha convertit en una organització de 28 estats.
La construcció de la Unió Europea

El Consell d'Europa


amunt

3. LES INSTITUCIONS EUROPEES

3.1. Institucions de la Unió Europea
La Unió Europea està formada per institucions supranacionals que estan per damunt dels estats.
  La Comissió Europea. És l’òrgan executiu de la UE: administra les polítiques comunes de la UE, elabora el pressupost i garanteix el compliment d’acords i tractats. Està formada pel president i els comissaris.
  El Parlament Europeu. És l’òrgan legislatiu: elabora normes i aprova el pressupost, controla els altres organismes de la UE. És elegit per sufragi universal.
El Consell de la Unió Europea. Exerceix una funció legislativa, juntament amb el Parlament. És el principal organisme de presa de decisions.
Comprèn:
- El Consell Europeu el formen els caps d'Estat o de govern dels estats membres, juntament amb els seus ministres d'afers exteriors. És l'òrgan polític màxim i defineix les orientacions generals.
-
El Consell de Ministres el formen els ministres d'afers exteriors i els ministres que hi siguin requerits. S'hi prenen les decisions més importants.
El Tribunal de Justícia garanteix el respecte, la interpretació i el compliment de les lleis europees.
El
Defensor del Poble pot ser consultat pels ciutadans que creguin que han estat tractats injustament
per alguna institució europea.
 

Les Comissions de la UE

amunt

4. LES POLÍTIQUES COMUNES DE LA UNIÓ EUROPEA

4.1. El pressupost de la Unió Europea
Per poder finançar-se, la UE compta amb uns ingressos, que provenen de:
- Exaccions agrícoles.
- Drets de duanes.
- Quota sobre l’IVA.
- Quota en relació amb el PIB.
Els contribuents més grans de la UE són els estats més rics.

amunt

4.2. Les polítiques de cohesió
•La política econòmica regional per reduir les desigualtats i evitar que la liberalització econòmica s'accentuï  s'ha concretat en els fons estructurals i els fons de cohesió, que permeten atorgar préstecs a les regions més pobres i crear-hi infraestructures. A més, es dediquen també a cultura i educació, a crear ocupació i a mantenir els sectors agrícola i pesquer.
- Recentment s' han
incorporat països amb un grau de desenvolupament divers, i això ha fet necessari emprar els fons per reduir els desequilibris territorials.
El 1994 es van crear els Fons de Cohesió com una transferència de recursos financers entre els països pròspers i els menys pròspers.
- Els fons es destinen als estats membres de la Unió amb un PIB per capita inferior al 90% de la mitjana europea.
Hi ha també els Fons Estructurals orientats a fomentar altres polítiques de cohesió econòmica i social dins de la UE.


Les ajudes de la Unió Europea

amunt

4.3. La política agrària i pesquera de la Unió Europea
La Unió Europea va potenciar l'agricultura per no dependre d'altres països.
La Política Agrària Comuna (PAC), que té com a finalitat l'autoconsum, ha aconseguit un excés de producció.
El Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) decideix com es reparteixen entre els estats els ajuts destinats a l'agricultura i a la ramaderia.
La Política Pesquera Comuna (PPC) estableix les zones, les captures i els tractats de pesca extracomunitaris.

amunt

4.4. La unió econòmica i monetària
El Tractat de la Unió Europea va establir la Unió Econòmica i Monetària (1999) per la qual es va crear una moneda única, l’euro, que hauria de garantir la lliure circulació de capitals.
L’euro va entrar en circulació el gener del 2002 a onze països de la UE.
El Banc Central Europeu s’encarrega de coordinar les polítiques econòmiques i garantir el funcionament de la nova moneda.


Països de la zona euro

amunt

5. ELS REPTES DE FUTUR DE LA UNIÓ EUROPEA

5.1. El Tractat de Reforma
L’octubre de 2004 es va signar a Roma el Tractat de la Constitució europea.
El primer país que el va sotmetre a referèndum va ser Espanya i va resultar aprovat. Però va ser rebutjat a França i als Països Baixos.
Arran d’aquests vots negatius, el Consell va anunciar la paralització del procés i l’obertura d’un període de reflexió.
El juny de 2007, el Consell Europeu va arribar a un acord per substituir la Constitució Europea per un Tractat de Reforma, que modifica els tractats anteriors i reorganitza les institucions.
El Tractat va ser aprovat a Lisboa  l’octubre de 2007 i va entrar en vigor el desembre de 2009.
 

amunt

5.2. El paper de la Unió Europea al món

Des d’un punt de vista econòmic, la Unió Europea és el centre mundial de les activitats econòmiques, les finances i el comerç.
Des d’un punt de vista polític, els països que formen la Unió posseeixen interessos diversos en el camp internacional i les seves polítiques d’aliances són divergents molt sovint.
La Unió Europea duu a terme polítiques importants de cooperació i d’ajuda al desenvolupament a molts països del Tercer Món.
 

Els reptes de la Unió Europea

 

amunt

5.3. Els grans eixos industrials a la Unió Europea
La
indústria és l'origen del desenvolupament econòmic europeu, i ocupa el 25% de la població
activa.
El seu eix principal va des del sud-est del Regne Unit fins al nord d'Itàlia, seguint la vall del Rin
(Alemanya).
A la resta del a UE, al Regne Unit, i a l'Europa de l'Est, les
indústries tradicionals es troben en recessió, però les indústries d'alta tecnologia, en canvi, experimenten un gran dinamisme.
 


PIB de les regions de la Unió Europa

amunt

5.4. Els serveis, el comerç i les comunicacions a la Unió Europea
Actualment, els
serveis ocupen més del 65% de la població activa de la Unió Europea, i proporcionen la major part de la riquesa.
El desenvolupament tecnològic ha modernitzat la producció agrària i industrial i ha alliberat
mà d'obra per als serveis. A més, sorgeixen activitats noves relacionades amb necessitats socials també noves.
Els
intercanvis comercials de la UE amb la resta del món adquireixen un gran volum.
La UE compta amb una xarxa potent de transports per a la circulació de persones i de mercaderies:
– El transport sol fer-se per
carretera.
– La seva
xarxa ferroviària s'està millorant amb les línies del Pla General d'Alta Velocitat.
– El
transport marítim de mercaderies representa el 90% del comerç exterior de la UE.
– El
transport aeri és fonamental per a la cohesió econòmica i social de la UE.

amunt

6. LA INTEGRACIÓ D'ESPANYA A LA CEE

6.1. Les negociacions per a l'ingrés a la CEE
Després del restabliment de la democràcia, a partir de 1977, es va proposar l’ingrés d’Espanya a la CEE.
Entre el 1977 i el 1980, com a requisits per al seu ingrés a la CEE, Espanya va haver de ratificar diversos convenis internacionals.
A més, la CEE exigia a Espanya una reestructuració en profunditat de la seva economia i la seva legislació per apropar-les als països comunitaris.

amunt

6.2. La reconversió econòmica
L’adequació de l’economia espanyola als criteris comunitaris va exigir transformacions.
Espanya va iniciar les negociacions per a la seva adhesió a la CEE l'any 1979. Van durar set anys i van exigir canvis importants en l'economia espanyola.
En la dècada de 1980 es va realitzar una reconversió industrial important en una sèrie de sectors.

L'
adaptació de l'economia espanyola a l'economia comunitària es va produir sobretot en l'àmbit de la producció agrària i pesquera.

Havien de produir-se canvis en l’agricultura i la ramaderia. Es van dur a terme ajustaments importants en la producció agropecuària per adequar-la al sistema comunitari.
Per fer competitiva l’economia espanyola era imprescindible el descens de la inflació i la disminució del dèficit públic
.

amunt

6.3. Les reformes legislatives i socials
Per a l’ingrés a la CEE va ser necessària la modificació de lleis i normes per adequar-les al patrimoni comunitari.
Per aproximar Espanya a la resta dels països, es va realitzar una important inversió en el sector públic, especialment en polítiques socials i infraestructures.

amunt

6.4. El Tractat d'Adhesió
El 12 de juny de 1985, sota la presidència de Felipe González, es va signar el Tractat d’Adhesió d’Espanya a la CEE, i a partir de gener de 1986 va passar a ser-ne membre de ple dret, juntament amb Portugal.
Això significava integrar-se en un mercat de grans dimensions, en el qual productes, capitals i persones podien circular lliurement per tot el territori comunitari.
 

Espanya i la CEE

amunt

7. ESPANYA, UN PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA

7.1. Espanya a la Unió Europea
Espanya és un país amb un gran pes territorial i demogràfic a la Unió Europea.
La seva economia, encara que territorialment una mica desequilibrada, és en l’actualitat una de les més importants.
En el marc de la Unió Europea, Espanya ha participat plenament en les seves institucions i ha animat els processos d’integració social i política.
Ha desenvolupat un paper rellevant en política exterior.

amunt

7.2. Les conseqüències econòmiques de la integració
La integració d’Espanya a la UE ha estat un factor decisiu per a la modernització de la seva economia.
A partir dels anys 1996-1997, l’economia espanyola va assolir unes quotes de creixement anual superiors al 3%.
Respecte al comerç, el creixement ha estat espectacular.
La prosperitat econòmica de la dècada del 1990 va possibilitar la creació de llocs de treball i el descens de l’atur.

El
desenvolupament econòmic i social d'Espanya és degut, en part, al procés d'integració europea. Els fons i les inversions procedents de la UE han fet possible gran part del seu creixement.

amunt

7.3. Els fons comunitaris
Moltes transformacions econòmiques dels últims anys han estat possibles gràcies a la transferència de grans quantitats de diners de la UE cap a Espanya.
Els fons europeus han servit per finançar infraestructures (autovies, aeroports...), programes educatius i sanitaris, i projectes de conservació i restauració del patrimoni històric i cultural.
Durant gairebé vint anys ha estat la major beneficiària dels fons comunitaris, amb els quals s’han realitzat fortes inversions en infraestructures.
També s’han desenvolupat polítiques a favor de l’ocupació i la formació ocupacional.
L’ampliació de la UE a 27 membres ha suposat l’entrada de països amb una posició econòmica més desafavorida.

amunt

7.4. La implantació de l'euro
Espanya és un dels països de la Unió Europea que han adoptat l’euro com a moneda. Per això, des del 2002 l’euro va substituir la pesseta.
La implantació de l’euro ha suposat formar part d’una àrea econòmica molt dinàmica del món, amb una moneda forta.
Com a contrapartida, ha provocat una alça dels preus que porta implícita una reducció de la capacitat adquisitiva de la població.
 

Espanya i la UE

Esquema del tema

LA UNIÓ EUROPEA

EUROPEISME

• S’inicia al final del segle XIX

- Acceptació d’un dret comú europeu
- Congressos Universals per la Pau

• Després de la Primera Guerra Mundial: Unió Paneuropea

LA CONSTRUCCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

Antecedents

• 1949: Creació del Consell d’Europa: Conveni Europeu de Drets Humans

• 1951: Creació de la CECA

- Objectiu: mercat únic per al carbó i l’acer
- Integrants: França, Alemanya Occidental, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos

• 1957: Tractat de Roma

-Creació de la CEE: Europa dels Sis

 

-Objectius

- Lliure circulació de mercaderies, serveis, capitals i persones
- Institucions supranacionals

• Fins al 1986

- Creació de l’espai Schengen
- Ampliació de la CEE: Europa dels Dotze
- Acta Única Europea: ampliació dels camps de cooperació

Tractat de Maastricht
(1992)

• Es crea la Unió Europea
• S’estableixen polítiques comunitàries més àmplies
• S’estableix la ciutadania europea
• Es reformen les institucions comunitàries

- Parlament Europeu
- Comissió Europea
- Consell de la Unió Europea

- Tribunal de Justícia
- Tribunal de Comptes
- Defensor del Poble
- Comitè de les Regions

ELS EIXOS ECONÒMICS

Política Agrícola Comunitària

• Objectius:

- Garantir el nivell de vida dels pagesos
- Assegurar preus agrícoles competitius

• Mètode: subvencions als pagesos i aranzels

• Problemes:

- Excés de subvencions
- Protecció aranzelària elevada

Política de Cohesió Social

• Objectiu: distribució més equitativa de la renda

• Mètode: Fons Estructurals i de Cohesió

• Repartiment:

- Els països més rics paguem més impostos comunitaris
- Els països més desafavorits reben ajudes

Moneda única

• Antecedent: 1979 creació de l’ecu

• 2002: circulació de l’euro

- Afecta 15 països
- Banc Central Europeu

Defensa de la competitivitat

• Objectiu: evitar restriccions a la competència
• Mètode: imposar mesures de vigilància i sanció

LA UNIÓ EUROPEA
AL MÓN

Potència mundial

• És una de les principals economies mundials
• Ha de fer front als reptes d’una societat globalitzada

Societat democràtica i solidària

• Estats democràtics i foment de la societat del benestar
• Cooperació i solidaritat internacional

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]
La Unió Europea (esquema llibre de text Geografia Vicens) [jpg]
Espanya i Catalunya a la Unió Europea (esquema llibre de text Vicens) [jpg]

Presentacions
Les organitzacions supranacionals (53 diapositives)
La Unió Europea - UE power (53 diapositives)
 La Unió Europea (19 diapositives) 

Webs
Buxaweb: La Unió Europea [cat]
La Unió Europea, a la Viquipedia [cat]
La Unió Europea, a la Wikipedia [cast]
Webs sobre la Unió Europea
Portal de la Unió Europea [cast]
Història de la Unió Europea [cast]
La Unió Europea en breu [cast]
Cronologia de la Unió Europea [cast]
Actualitat sobre la Unió Europea [cast]
Estadístiques de la Unió Europea (Eurostat) [ang]
Llista d'Euroregions [angl]
Webs sobre el Parlament Europeu

Institucions de la Unió Europea [cast]
Parlament Europeu [cast]
Oficina del Parlament Europeu a Espanya [cast]

Audiovisuals
Cronologia de la Unió Europea [9:21] [cast]
El català i les llengües oficials de la Unió Europea [4:22] [cat]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
La creació de la Unió Europea-1
La creació de la Unió Europea - 2
La UE-27
L'eurozona - 1
L'eurozona - 2

Gràfics
L'evolució del PIB en alguns països de la UE

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà