a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
EL TEMPS I EL CLIMA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Temps atmosfèric
O temps meteorològic. Estat de l'atmosfera en un moment i lloc determinat, definit per diverses variables meteorològiques com la temperatura, la pressió, el vent, la radiació solar, la humitat i la precipitació.

[+] conceptes de meteorologia
Geografia VIQ WIK
Geografia física VIQ WIK
Meteorologia VIQ WIK
Temps atmosfèric o meteorològic VIQ WIK
Fenomen meteorològic VIQ WIK
Fenomen meteorològic extrem --- WIK
Atmosfera VIQ WIK
Cel VIQ WIK
Troposfera VIQ WIK
Climatologia VIQ WIK
Clima VIQ WIK
Microclima VIQ WIK
Temps i clima --- WIK
[+] dades meteorològiques
Estació meteorològica VIQ WIK
Estació meteorològica automàtica VIQ WIK
Garita meteorològica VIQ WIK
Mapa meteorològic VIQ WIK
Pronòstic del temps VIQ WIK
Aparell de mesura VIQ WIK
Termòmetre VIQ WIK
Termòmetre de màxima i mínima VIQ WIK
Piranòmetre VIQ WIK
Heliògraf VIQ WIK
Baròmetre VIQ WIK
Pluviòmetre VIQ WIK
Higròmetre VIQ WIK
Psicròmetre VIQ WIK
Anemòmetre VIQ WIK
Radar meteorològic VIQ WIK
Globus sonda VIQ WIK
Satèl·lit meteorològic VIQ WIK
Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) VIQ WIK
Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) VIQ WIK
Organització Meteorològica Mundial (OMM) VIQ WIK
[+] l'atmosfera
Atmosfera VIQ WIK
Troposfera VIQ WIK
Estratosfera VIQ WIK
Mesosfera VIQ WIK
Termosfera VIQ WIK
Radiació solar VIQ WIK
Raigs ultraviolats VIQ WIK
Capa d'ozó VIQ WIK
Ozó VIQ WIK
Forat de la capa d'ozó VIQ WIK
[+] la temperatura
Temperatura VIQ WIK
Latitud VIQ WIK
Altitud VIQ WIK
Distància al mar / Continentalitat VIQ WIK
Temperatura mitjana VIQ ---
Termòmetre VIQ WIK
Termòmetre de màxima i mínima VIQ WIK
Isotermes VIQ WIK
Insolació VIQ WIK
Amplitud tèrmica / Oscil·lació tèrmica VIQ WIK
Inversió tèrmica VIQ WIK
Temperatura ambient VIQ WIK
Temperatura de xafogor VIQ WIK
Temperatura de sensació VIQ WIK
Calor VIQ WIK
Onada de calor / Calorada VIQ WIK
Fred VIQ WIK
Onada de fred / Fredorada VIQ WIK
[+] la humitat de l'aire
Humitat VIQ WIK
Humitat relativa VIQ WIK
Aire VIQ WIK
Vapor d'aigua VIQ WIK
Cicle de l'aigua VIQ WIK
Higròmetre VIQ WIK
Psicròmetre VIQ WIK
[+] les precipitacions
Precipitació VIQ WIK
Condensació VIQ WIK
Evaporació VIQ WIK
Aigua VIQ WIK
Estació seca VIQ WIK
Estació humida VIQ WIK
Vapor d'aigua VIQ WIK
Cicle de l'aigua VIQ WIK
Núvol VIQ WIK
Pluviositat / Pluviometria VIQ WIK
Pluviòmetre VIQ WIK
Pluja VIQ WIK
Plugim VIQ WIK
Aiguaneu VIQ WIK
Neu VIQ WIK
Calamarsa / Pedregada VIQ WIK
Virga VIQ WIK
Boira / Broma VIQ WIK
Boirina VIQ WIK
Rosada VIQ WIK
[+] la pressió atmosfèrica
Pressió atmosfèrica VIQ WIK
Altitud VIQ WIK
Temperatura VIQ WIK
Corrent d'aire VIQ WIK
Zona d'alta pressió / Anticicló VIQ WIK
Zona de baixa pressió / Depressió / Borrasca VIQ WIK
Baròmetre VIQ WIK
Isòbares VIQ WIK
[+] el vent
Vent VIQ WIK
Aire VIQ WIK
Massa d'aire VIQ WIK
Circulació atmosfèrica VIQ WIK
Front meteorològic VIQ WIK
Front polar VIQ WIK
Front fred VIQ WIK
Front càlid VIQ WIK
Front oclús VIQ WIK
Front estacionari VIQ WIK
Força del vent /
Escala de Beaufort
VIQ WIK
Alisis VIQ WIK
Monsó VIQ WIK
Anemòmetre VIQ WIK
Anemoscopi / Mànega de vent VIQ WIK
Penell VIQ WIK
Direcció del vent VIQ ---
Rosa dels vents VIQ WIK
Tramuntana / Vent de port (N) VIQ WIK
Gregal (NE) VIQ WIK
Llevant (E) VIQ WIK
Xaloc (SE) VIQ WIK
Migjorn (S) VIQ WIK
Garbí / Llebeig (SO) VIQ WIK
Ponent (O) VIQ WIK
Mestral / Cerç / Serè (NO) VIQ WIK
[+] altres fenòmens meteorològics
Fenomen meteorològic VIQ WIK
Tempesta VIQ WIK
Cicló VIQ WIK
Cicló tropical / Huracà VIQ WIK
Cicló extratropical VIQ WIK
Cicló polar VIQ WIK
Gota freda VIQ WIK
Gelada VIQ WIK
Gebre VIQ WIK
Xàfec / Ruixat VIQ WIK
Llamp VIQ WIK
Tro VIQ WIK
Arc de Sant Martí VIQ WIK
Pluja de fang VIQ ---
Tromba marina VIQ WIK
Tempesta de sorra VIQ WIK
Tempesta de neu VIQ WIK
Torb VIQ ---
Calitja VIQ WIK
Tornado VIQ WIK
Temporal VIQ WIK
Aurora boreal o polar VIQ WIK
Escala d'huracans de Saffir-Simpson VIQ WIK
Estat de la mar /
Escala Douglas
VIQ WIK

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

El temps i el clima
Els fenòmens atmosfèrics que influeixen en el temps i en el clima es produeixen a la part baixa de l’atmosfera, anomenada troposfera.
El temps es refereix a la situació de l’atmosfera en un lloc i en un moment determinats.
El clima es refereix a les condicions atmosfèriques que es donen en una regió en un període llarg de temps (un mínim de 30 o 40 anys) i que arriben a caracteritzar-la: clima mediterrani, clima tropical...

amunt

1. L'ATMOSFERA

L'ATMOSFERA
L'atmosfera és una capa gasosa de més de 1000 km d'espessor que envolta la Terra i que serveix per:
– Evitar que els raigs solars arribin directament a la superfície de la Terra, i fer possible la vida al nostre planeta.
– Protegir la Terra de la caiguda de meteorits.
L'atmosfera s'estructura en
quatre capes:
Troposfera: és la més propera a la Terra i s'hi donen els fenòmens meteorològics.
Estratosfera: l'aire hi està estratificat i és estable.
Mesosfera: l'aire hi és molt dens.
Termosfera: les temperatures hi són molt altes.

UN FILTRE DE LES RADIACIONS SOLARS
Per fer la seva funció de filtre de les radiacions solars, l'atmosfera té la capa d'ozó:
– Es troba entre els 30 i els 50 km d'altitud.
– Impedeix que les radiacions ultraviolades, molt perilloses per als éssers vius, arribin a la
Terra.
L’ozó, un gas que es troba a les capes altes de l’atmosfera, impedeix que les radiacions ultraviolades, nocives per als éssers vius, arribin a la superfície terrestre.
Quan la capa d’ozó entra en contacte amb certs gasos, com els que desprenen algunes indústries, es redueix fins al punt de produir-s’hi forats.
Per aquests forats entren els raigs ultraviolats que poden produir certes malalties, com el càncer de pell o problemes oculars.

salta imatges > apartat 2

Estructura de l'atmosfera

amunt

2. LA TEMPERATURA

LA TEMPERATURA ATMOSFÈRICA
La temperatura atmosfèrica és el grau d’escalfament de l’aire a causa de la radiació solar.
L’atmosfera s’escalfa des de baix. Els raigs solars toquen l’escorça terrestre, que no reté la calor sinó que la transmet a l’aire que l’envolta.
Les temperatures es mesuren en graus centígrads amb els termòmetres i s'indiquen als mapes amb unes línies anomenades isotermes.

FACTORS QUE MODIFIQUEN LA TEMPERATURA
Els factors que fan variar les temperatures són:
El factor que influeix més en la temperatura és la insolació i la insolació depèn en gran mesura de la latitud o distància a l'equador: com que els raigs del Sol cauen perpendicularment a l'equador, a mesura que ens n'allunyem, la temperatura baixa.
– L'altitud respecte del nivell del mar: amb l'altitud, les capes d'aire són menys denses i no retenen tant la calor, de manera que aquesta disminueix a mesura que ens elevem.
– La distància respecte del mar: el mar suavitza les temperatures de les terres situades prop de les costes perquè triga a refredar-se i a escalfar-se.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Incidència dels raigs solars

Influència del mar en les temperatures diürnes i nocturnes: les brises

amunt

3. LA HUMITAT DE L'AIRE I LES PRECIPITACIONS

LA HUMITAT DE L'AIRE
La humitat és la quantitat de vapor d'aigua que hi ha a l'aire i que procedeix de les aigües de la Terra i d'alguns éssers vius.

La quantitat de vapor d’aigua que pot absorbir l’aire depèn de la temperatura; com més temperatura més vapor d’aigua.
El grau d’humitat de l’aire es mesura amb l’higròmetre i s'expressa en percentatges.

ELS NÚVOLS I LES PRECIPITACIONS
El vapor d'aigua provoca les precipitacions, que es mesuren amb el pluviòmetre en l/m2.
Quan l’aire humit s’escalfa puja; a mesura que puja, comença a refredar-se i això provoca que es condensi en gotes molt petites, que s’uneixen entre si i formen els núvols.
Si l’aire continua pujant o refredant-se, les gotes es van unint i la grandària augmenta fins que el pes les precipita en forma de pluja.
Quan la temperatura de l’aire és molt baixa, els cristalls de glaç no es fonen quan cauen, sinó que s’uneixen entre ells i formen flocs de neu.
La calamarsa es forma quan els cristalls de glaç dels núvols són arrossegats cap amunt per un corrent d’aire ascendent: els cristalls ascendeixen, creixen i cauen.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

amunt

4. LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA I EL VENT

LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
La pressió atmosfèrica és el pes o la força que fa l'aire sobre la superfície de la Terra. Es mesura en hectopascals amb el baròmetre.
La pressió atmosfèrica depèn de:
– L'
altitud: com més altura menys pressió.
– La
temperatura de l'aire: si l'aire és càlid, significa que l'aire pesa poc i puja, i dóna lloc a a baixes pressions (depressions o borrasques) Si l'aire és fred és més pesant i baixa, i dóna lloc a altes pressions o anticiclons.
– Els
corrents d'aire, que circulen al voltant de la Terra, coneguts com a corrents jet.

EL VENT
El vent és una massa d'aire en moviment que s'origina quan entre dues zones es donen pressions atmosfèriques diferents.
L’aire sempre bufa des de la zona d’altes pressions cap a la zona de baixes pressions.
La intensitat del vent és més gran com més gran és la diferència entre pressions atmosfèriques.
Hi ha diferents tipus de vents: els constants (com els alisis a l'equador) que sempre bufen en la mateixa direcció, els estacionals (monsons) que canvien de direcció segons les estacions, i els locals (cerç, llevant…).

apartat 3 < salta imatges

Moviment de l'aire

Distribució de pressions i vents

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]
El clima (Espai Barcanova) [pdf]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà