a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA

   

      

Història d'Espanya i Catalunya
EL SEGLE XVIII A ESPANYA I A CATALUNYA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Antic Règim
La Guerra de Successió
La resistència catalana
La pèrdua de l'autogovern
La nova organització política a Catalunya
Els Borbons al segle XVIII
L'absolutisme borbònic
El  despotisme il·lustrat espanyol
La Catalunya del segle XVIII

L'Antic Règim

Antic Règim
Organització política, econòmica i social existent a Europa després del període feudal i anteriorment a les revolucions burgeses.
El període de vigència de l'antic règim coincideix, pràcticament, amb l'etapa històrica de l'edat moderna.
[+] conceptes
Antic Règim VIQ WIK
Edat Moderna VIQ  WIK
Edat Moderna d'Espanya --- WIK
Edat Moderna de Catalunya VIQ  ---

Glossari  Inici


La Guerra de Successió

Guerra de Successió
Conflicte bèl·lic (1702-14) originat per la qüestió successòria a la corona hispànica per l'extinció d'aquesta línia de la dinastia dels Àustria.
[+] conceptes
Guerra de Successió Espanyola VIQ WIK
Batalla d'Almansa VIQ WIK
Tractat d'Utrecht VIQ  WIK
Tractat de Rastatt VIQ WIK
Dinastia dels Borbó VIQ WIK
Dinastia dels Àustria VIQ WIK
[+] personatges
Carles II de Castella VIQ WIK
Felip V d'Espanya VIQ WIK
Carles d'Àustria VIQ WIK
Duc de Berwick VIQ WIK

Glossari  Inici


La resistència catalana

L'Onze de Setembre
Nom amb què és coneguda la rendició de Barcelona, esdevinguda l'11 de setembre de 1714, després del setge de catorze mesos de durada a què fou sotmesa per l'exèrcit de Felip V de Castella, a la fi de la guerra de Successió.
[+] conceptes
Guerra de Successió Espanyola VIQ WIK
Guerra de Successió a Catalunya VIQ WIK
Guerra dels Catalans VIQ  WIK
Exèrcit de Catalunya VIQ WIK
La Coronela VIQ  WIK
Batalla de Talamanca VIQ  WIK
Setge de Barcelona VIQ WIK
Onze de Setembre del 1714 VIQ ---
L'Onze de Setembre VIQ WIK
Bandera de Santa Eulàlia VIQ WIK
Austriacistes VIQ WIK
Vigatans VIQ WIK
Maulets VIQ WIK
Botiflers VIQ WIK
[+] personatges
Rafael Casanova VIQ WIK
Antoni de Villarroel VIQ WIK
Josep Moragues VIQ WIK

Glossari  Inici


La pèrdua de l'autogovern

Autogovern
Facultat per la qual un paíus constitueït en estat sobirà pot decidir per ell mateix el seu estatus polític,, econòmic, social i cultural.
[+] conceptes
Autogovern VIQ WIK
Constitucions catalanes VIQ  WIK
Corts Catalanes VIQ WIK
Drets històrics VIQ WIK
Vegueria VIQ WIK

Glossari  Inici


La nova organització política a Catalunya

Abolició
Derogació, supressió o extinció d'un costum, ús, institució o pràctica jurídics o socials.
Cadastre
Impost global i directe establert al Principat de Catalunya el 1716, segons un projecte de José Patiño, després del decret de Nova Planta.
[+] conceptes
Repressió borbònica durant la guerra VIQ WIK
Dret de conquesta VIQ  WIK
Decrets de Nova Planta VIQ WIK
Decret de Nova Planta de Catalunya VIQ WIK
Reial Audiència de Catalunya VIQ  WIK
Capità General de Catalunya VIQ  ---
Corregiment VIQ WIK
Cadastre VIQ WIK

Glossari  Inici


Els Borbons al segle XVIII

Borbons
Branca de la dinastia de la Casa de Borbó, que ha fornit de sobirans la casa reial d'Espanya de 1700-1868, de 1874-1931 i des del 1975.
[+] conceptes
Dinastia dels Borbó VIQ WIK
Reformisme borbònic --- WIK
[+] personatges
Felip V d'Espanya VIQ WIK
Lluís I d'Espanya VIQ WIK
Ferran VI d'Espanya VIQ WIK
Carles III d'Espanya VIQ WIK
Carles IV d'Espanya VIQ WIK

Glossari  Inici


L'absolutisme borbònic

Centralització
Estructuració de l'administració pública de manera que totes o la major part de les funcions són atribuïdes a una organització unitària, anomenada sovint administració central, amb una restricció correlativa de les funcions atribuïdes a d'altres organitzacions.
Decrets de Nova Planta
Conjunt de disposicions dictades per Felip V en 1707-16, per les quals abolia l'antiga organització constitucional dels països que integraven la corona catalanoaragonesa i hi establia, d'una manera més o menys completa, l'organització política pròpia de Castella.
[+] conceptes
Absolutisme VIQ WIK
Monarquia absoluta VIQ WIK
Monarquia absoluta borbònica VIQ WIK
Centralisme VIQ  WIK
Decrets de Nova Planta VIQ WIK
Secretari d'Estat VIQ WIK
Reial Audiència VIQ WIK
Capità General VIQ WIK
Real Acuerdo VIQ WIK

Glossari  Inici


El despotisme il.lustrat espanyol

Despotisme il.lustrat
Configuració del poder estatal, variant de l’absolutisme monàrquic, que es donà a la segona meitat del s. XVIII en molts estats europeus.
Reformisme
Actitud política segons la qual la transformació d'una societat, s'un règim o d'un sistema socioeconòmic pot realitzar-se dins el marc de les institucions existents, mitjançant reformes legislatives successives i sense recórrer a la revolució.
[+] conceptes
Despotisme il.lustrat VIQ WIK
Reformisme VIQ WIK
Il.lustració VIQ WIK
Il.lustració a Espanya --- WIK
Motí d'Esquilache VIQ WIK
Expulsió dels jesuïtes --- WIK
Llibertat de comerç amb Amèrica ---  WIK
Societat Econòmica Amics del País VIQ WIK
[+] personatges
Comte d'Aranda VIQ WIK
Comte de Campomanes VIQ WIK
Comte de Floridablanca VIQ WIK
Gaspar Melchor de Jovellanos VIQ WIK

Glossari  Inici


La Catalunya del segle XVIII

Indiana
Nom genèric dels teixits de cotó, o de cotó amb mescla d'altres fibres vegetals o artificials, estampats per una sola cara en un color o més.
[+] conceptes
Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País VIQ  WIK
Junta de Comerç VIQ WIK
Indianes VIQ ---
Fàbrica d'indianes VIQ WIK
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona VIQ  WIK
[+] personatge
Antoni de Capmany VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

El segle XVIII a Espanya i a Catalunya

A Espanya, el segle XVIII va significar l'arribada de la dinastia dels Borbons i l'aplicació dels principis de l'absolutisme monàrquic.

Amb Carles III es va conèixer l'experiència del Despotisme Il·lustrat, amb l'aplicació d'algunes reformes.

Per a Catalunya, el segle XVIII va suposar la pèrdua de l'autogovern, després de la derrota en la Guerra de Successió i l'aplicació del Decret de Nova Planta (1716), que va abolir totes les institucions catalanes i va imposar les de Castella. Malgrat la dependència política, Catalunya va experimentar en el segle XVIII un important creixement econòmic.


Eix cronològic del segle XVIII

amunt

1. L'ARRIBADA DELS BORBÓ AL TRON ESPANYOL

1.1. La Guerra de Successió (1701-1714)

A la mort de Carles II, el 1700, Felip de Borbó va ser proclamat nou rei d’Espanya com a Felip V. D’aquesta manera s’implantava la dinastia dels Borbó i s’introduïa a Espanya el model absolutista francès.

El 1701 començà la Guerra de Successió amb dos fronts:

– Conflicte exterior. Per por de l’enfortiment del poder dels Borbó a Europa, diverses po­tències europees (Gran Bretanya, Holanda, Portugal i l’Imperi austríac) van declarar la guerra a França i a Espanya i van proposar l’arxiduc Carles d’Àustria com a candidat. Després, en el Tractat d’Utrecht (1713), van reconèixer Felip V.

Conflicte intern. Castella donava suport al monarca borbònic i la Corona d’Aragó al candidat austríac. Després de la batalla d’Almansa (1707) i de l’ocupació de València i Aragó, el conflicte va acabar amb el setge i l’ocupació de Barcelona (1714).  

El 1713, l’arxiduc Carles heretà la Corona d’Àustria i temeroses de l’excessiu poder dels Habsburg, les potències europees van firmar el Tractat d’Utrecht que posà fi al conflicte i va reconèixer Felip V com a rei d’Espanya.

amunt

1.2. La resistència catalana

Un cop signada la pau entre els contendents, només Barcelona i algunes ciutats de Catalunya van continuar oposant-se a Felip V. 

Ocupat gairebé tot el territori català, Barcelona va ser assetjada durant catorze mesos. La ciutat fou defensada sota el comandament de Rafael Casanova i Antoni de Villarroel.

L’11 de setembre de 1714 les tropes de Felip V van ocupar Barcelona. Una setmana després també va capitular Cardona i tota Catalunya va quedar sotmesa a l’autoritat dels Borbó.


L'Onze de Setembre de 1714

amunt

1.3. L'absolutisme borbònic

Amb els nous monarques borbònics es va implantar a Espanya el model d’absolutisme centralista francès, en què els regnes de la Corona espanyola van quedar unificats sota les institucions de Castella.  

Els Borbons van unificar tot el territori, imposant unes lleis úniques, una idèntica administració i l’homogeneïtzació de totes les seves institucions.

Felip V va anul·lar tots els furs i institucions de la Corona d’Aragó, i amb els Decrets de Nova Planta es va imposar el sistema administratiu castellà a les terres de la Corona.

El territori va quedar dividit en províncies, al capdavant de les quals el rei va col·locar un capità general amb poder militar i administratiu, que exercia com a governador.

A cada província es van crear audiències per a l’administració de justícia i es van implantar corregidors i intendents.

amunt

2. EL REFORMISME BORBÒNIC

2. El reformisme il.lustrat de Carles III

Els il·lustrats espanyols es van fixar com a objectius principals el creixement econòmic, la re­forma de la societat, la millora de l’ensenyament i la difusió i la modernització de la cultura.

Diverses dificultats, com el pes de l’Església catòlica i el conservadorisme, van obligar els il·lustrats a col·laborar amb la monarquia (Carles III). El rei no va renunciar al poder absolut, però va ser un exemple clar de monarca il·lustrat, i va dur a terme diverses reformes.  

Així doncs, durant el segle XVIII, malgrat que Espanya continuava sent una societat rural i estamental, es van millorar alguns aspectes de la seva economia, endarrerida i poc eficaç, i de la seva demografia: important creixement de la població, increment de la producció agrària, llibertat per comerciar amb Amèrica i modernització de la indústria (manufactures).

La dificultat econòmica principal va ser l’escassa demanda de productes a causa de la pobresa dels pagesos.

amunt

3. LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII

3.1. La pèrdua de l'autogovern

L’ocupació del territori català arran de la desfeta en la guerra de successió, va tenir conseqüències importants, com la publicació del Decret de Nova Planta (1716), que suprimia les institucions i constitucions tradicionals de Catalunya (Generalitat, Corts, Consell de Cent...), hi imposava les lleis i el sistema administratiu de Castella i fixava el castellà com a idioma oficial.  

A partir de 1716, s'implanta una nova organització políticoadministrativa, amb la imposició, entre d'altres institucions castellanes, d'una capitania general i una audiència.

• A nivell territorial, s'imposa una nova divisió en corregiments, que substituïran les antigues vegueries.

A nivell fiscal, s'imposa el cadastre, només a Catalunya.


Decret de Nova Planta de Catalunya
(1716)


Divisió territorial en corregiments

amunt

3.2. El creixement econòmic de Catalunya

El segle XVIII va ser una etapa de creixement econòmic i demogràfic, acompanyat d’una urbanització creixent. La causa essencial del creixement fou la vitalitat dels diversos grups socials del Principat.

Cap al 1725 l’economia catalana va iniciar un procés de transformació: es va produir una creixent especialització agrària (vitivinícola), el sorgiment d’una indústria cotonera i la con­solidació d’una economia de mercat orientada cap a l’exportació.  

Hi va haver millores en l’agricultura, estimulades per l’existència dels censos emfitèutics, un contracte agrari que permetia al pagès quedar-se amb part dels rendiments agraris.

L’expansió agrícola va contribuir al creixement de les manufactures cotoneres conegudes com a indianes.


La indústria catalana al segle XVIII

amunt

3.3. La Il.lustració a Catalunya

Com a resposta al tancament de les universitats catalanes (1714), la burgesia de negocis va impulsar la creació d’una sèrie d’institucions econòmiques (Junta de Comerç), acadèmies (de Bones Lletres…) i escoles (de Comerç…)

D’aquesta manera, la Il·lustració a Catalunya va tenir un caràcter fonamentalment aplicat, mercantilista i industrialista. Destacaren Jaume Caresmar i Antoni de Capmany.

amunt

Esquema del tema

EL SEGLE XVIII A ESPANYA I A CATALUNYA

L’ARRIBADA DELS BORBÓ

 


Guerra de Successió

• Causes

- Mort de Carles II sense descendència
- Enfrontaments dels candidats: Felip d’Anjou i Carles d’Àustria

• Bàndols enfrontats

Pla internacional

- Aliança d’Àustria, Holanda, la Gran Bretanya i Portugal a favor de Carles d’Àustria
- França, a favor de Felip de Borbó

Espanya

- La Corona d’Aragó recolza Carles d’Àustria
- La resta del territori reconeix Felip V

• Resolució

Pau d’Utrecht
(1713)

- Reconeixement internacional de Felip V
- Compensacions territorials

Espanya

- Ocupació de la Corona d’Aragó (a partir de 1707)
- 11 de setembre del 1714: ocupació de Barcelona
- 1715: ocupació de Mallorca

ABSOLUTISME MONÀRQUIC

• Catalunya a partir
del 1714

- Anul.lacions d’institucions i constitucions tradicionals: Generalitat, Corts, Consell de Cent…
- Imposició de la legislació i les institucions de Castella: Decret de Nova Planta

• Centralització i reforma administrativa

- Corts úniques per a tot el territori espanyol
- Anul.lació del Consell d’Aragó
- Imposició de les capitanies generals i les audiències, i dels corregidors a les ciutats; implantació d’intendents
- Creació de secretaries
- Reorganització de la hisenda: el cadastre a Catalunya

SOCIETAT I ECONOMIA

Societat estamental

• Noblesa i clero, privilegiats
• Pagesos sotmesos al règim senyorial
• Petit creixement de la burgesia

Economia agrària

• Terres de la noblesa i del clero. Propietats amortitzades
• Grans tributs agraris
• Debilitat de la indústria i del comerç exterior

REFORMISME BORBÒNIC

• Noves idees il.lustrades: influència francesa

• A Espanya

- Generació d’il.lustrats (Jovellanos, Campoamor, Floridablanca, etc.)
- Preocupacions: educació i endarreriment econòmic

Despotisme il.lustrat

• Inici: arribada de Carles III de Nàpols amb idees il.lustrades

• Primers conflictes: motí de Squillace

• Regalisme: expulsió dels jesuïtes i lleis civils

• Societat: limitació dels privilegis de la noblesa

• Educació

- Reforma dels estudis universitaris i les escoles d’oficis
- Creació d’acadèmies i societats econòmiques

TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES

• Creixement demogràfic

- Limitat per les crisis de subsistència
- Més gran a la perifèria

• Canvis agrícoles

- Limitació dels privilegis de la Mesta
- Inici de la Llei agrària
- Llibertat de comerç del gra
- Expansió de la vinya a Catalunya

• Llibertat de comerç

- Decret de llibertat de comerç amb Amèrica
- Expansió del comerç català amb Amèrica

• Llibertat d’indústria

- Creació de les manufactures reials
- Manufactures privades: les indianes a Catalunya

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
Espanya 1788-1833 [ppt]
El segle XVIII (85 diapositives)
El segle XVIII (30 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: L'Espanya del segle XVIII [cat]
Buxaweb: El reformisme borbònic [cat]
L'Edat Moderna a Espanya, a la Wikipedia [cast]
L'Edat Moderna a Catalunya, a la Viquipèdia [cat]

Audiovisuals
Història d'Espanya 1788-1874 [5:25] [cast]
La Guerra de Successió del 1714 [17:27] [cat]

 Hemeroteca
[buit]

Mapes
La Guerra de Successió espanyola
La Guerra de Successió a Espanya
Guerra de Successió a Catalunya
Divisió de Catalunya en corregiments
La població a Catalunya al segle XVIII
La indústria catalana al segle XVIII

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

   

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà