a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
CLIMES I PAISATGES D'EUROPA I D'ESPANYA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Paisatge
Qualsevol àrea de la superfície terrestre que inclou tant els trets naturals com els modelats per l'home i que tenen un reflex visual en l'espai.

[+] climes i paisatges
Geografia VIQ WIK
Geografia física VIQ WIK
Geografia humana VIQ WIK
Medi natural VIQ WIK
Clima VIQ WIK
Paisatge VIQ WIK
Bioma VIQ WIK
Ecosistema VIQ WIK
[+] climes
Clima VIQ WIK
Climatologia VIQ WIK
Meteorologia VIQ WIK
Sistema climàtic VIQ ---
Classificació climàtica VIQ ---
Classificació climàtica de Köppen VIQ WIK
Zona climàtica VIQ WIK
Elements del clima --- WIK
Microclima VIQ WIK
Climograma VIQ WIK
Clima d'Europa VIQ WIK
Clima d'Espanya VIQ WIK
Clima de Catalunya VIQ WIK
Clima a Catalunya per comarques VIQ ---
[+] paisatges
Paisatge VIQ WIK
Bioma VIQ WIK
Relleu VIQ WIK
Sòl VIQ WIK
Clima VIQ WIK
Vegetació VIQ WIK
Flora VIQ WIK
Fauna VIQ WIK
Poblament VIQ WIK
Economia VIQ WIK
[+] paisatges d'Europa
Europa VIQ WIK
Geografia d'Europa VIQ WIK
Clima d'Europa VIQ WIK
Corrent del Golf VIQ WIK
Clima temperat VIQ WIK
Clima oceànic o atlàmtic VIQ WIK
Clima mediterrani VIQ WIK
Clima continental VIQ WIK
Clima fred VIQ WIK
Clima polar VIQ WIK
Clima d'alta muntanya VIQ WIK
Vegetació d'Europa VIQ ---
Tundra VIQ WIK
Prat alpí VIQ WIK
Bosc caducifoli temperat VIQ WIK
Bosc temperat de coníferes VIQ WIK
Bosc mediterrani VIQ WIK
Bosc de ribera VIQ WIK
Estepa VIQ WIK
Fauna d'Europa --- WIK
[+] paisatges d'Espanya
Espanya VIQ WIK
Península Ibèrica VIQ WIK
Geografia d'Espanya VIQ WIK
Clima d'Espanya VIQ WIK
Clima oceànic o atlàmtic VIQ WIK
Clima mediterrani VIQ WIK
Clima mediterrani continentalitzat VIQ WIK
Clima de muntanya VIQ WIK
Clima subtropical VIQ WIK
Vegetació d'Espanya VIQ WIK
Bosc caducifoli temperat VIQ WIK
Bosc mediterrani VIQ WIK
Prat VIQ WIK
Estepa VIQ WIK
Alzinar VIQ WIK
Fauna d'Espanya VIQ WIK
[+] paisatge de l'Espanya oceànica o atlàntica
Clima oceànic o atlàmtic VIQ WIK
Bosc caducifoli temperat VIQ WIK
Prat VIQ WIK
Caserío VIQ WIK
Indústria VIQ WIK
Serveis VIQ WIK
Turisme VIQ WIK
[+] paisatge de l'Espanya mediterrània
Clima mediterrani VIQ WIK
Bosc mediterrani VIQ WIK
Alzinar VIQ WIK
Sureda VIQ WIK
Pineda VIQ WIK
Garriga VIQ WIK
Estepa VIQ WIK
Urbanització VIQ WIK
Terciarització VIQ WIK
Turisme VIQ WIK
[+] paisatge de l'Espanya interior
Clima mediterrani continentalitzat VIQ WIK
Devesa VIQ WIK
Pineda VIQ WIK
Estepa VIQ WIK
Cortijo VIQ WIK
Indústria VIQ WIK
Serveis VIQ WIK
Turisme VIQ WIK
[+] paisatge d'alta muntanya
Clima de muntanya VIQ WIK
Estatge altitudinal VIQ WIK
Bosc mediterrani VIQ WIK
Bosc caducifoli temperat VIQ WIK
Bosc temperat de coníferes VIQ WIK
Landa VIQ WIK
Prat VIQ WIK
Masia VIQ WIK
Ramaderia VIQ WIK
Explotació forestal VIQ WIK
Turisme VIQ WIK
[+] paisatge de les Illes Canàries
Clima subtropical VIQ WIK
Vulcanisme VIQ WIK
Flora de les Canàries --- WIK
Espècies endèmiques VIQ WIK
Turisme VIQ WIK
[+] paisatges de Catalunya
Catalunya VIQ WIK
Geografia de Catalunya VIQ WIK
Clima de Catalunya VIQ WIK
Clima mediterrani VIQ WIK
Clima oceànic o atlàmtic VIQ WIK
Clima a Catalunya per comarques VIQ ---
Vegetació de Catalunya VIQ ---
Fauna de Catalunya VIQ ---

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

Climes i paisatges d'Europa i d'Espanya
La Terra es troba dividida en una sèrie de zones climàtiques amb característiques determinades. El canvi d’una zona climàtica a una altra el determina la variació de la latitud.
Aquests factors condicionen, en part, els diversos tipus de paisatges de la Terra. Els paisatges de muntanya són influïts per l’altitud.
A Europa hi ha una varietat de climes i de paisatges molt àmplia.
La Península Ibèrica, per la situació que ocupa al continent europeu, presenta algunes característiques particulars. A Espanya hi predomina un clima mediterrani càlid i sec en general.

amunt

1. ELS PAISATGES DE LES ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRA

PAISATGES DE CLIMES CÀLIDS
Els paisatges de climes càlids són propis de la zona situada entre els tròpics de Càncer i Capricorn.
Són fonamentalment tres:
– La
selva: creix a la zona de clima equatorial, amb temperatures altes (
a prop de 25ºC ) i pluges abundants tot l'any; la vegetació és exuberant, amb grans boscos.
– La
sabana: està situada a la zona de clima tropical, amb temperatures altes tot l'any i pluges abundants a l'estiu; la vegetació principal la formen herbes altes.
– El
desert: el clima és desèrtic, calorós i molt sec, i gairebé no té vegetació, en quedar allunyat de l'Equador.
La sequedat de l’aire explica la calor del dia i el fred de la nit.

PAISATGES DE CLIMES TEMPERATS
Els paisatges de climes temperats (oceànic o atlàntic, mediterrani i continental) es donen entre les zones càlides i les fredes. Les temperatures i les pluges són moderades. Tenen quatre estacions ben diferenciades:
- L’hivern, en què aquestes zones queden sota la influència de la massa d’aire polar.
- L’estiu, en què la massa d’aire càlid afecta aquestes terres temperades.
- Es distingeixen també dues estacions intermèdies, la primavera i la tardor.

PAISATGES DE CLIMES FREDS
Els paisatges de climes freds, propis de les zones polars de tots dos hemisferis (l’Àrtic i l’Antàrtida) i a les serralades més altes de la Terra, tenen temperatures baixes i pluges escasses. Pràcticament no hi ha vegetació.
- Les zones polars estan poc poblades.
- A les altes muntanyes la vida hi és difícil i per això estan poc habitades i la població es concentra a les valls
.

salta imatges > apartat 2

Climes  i paisatges de la Terra

Climes càlids

Climes temperats Climes freds

amunt

2. CLIMES I PAISATGES D'EUROPA

EUROPA, UN CONTINENT PETIT
Europa és una península situada a l'oest de la massa continental més extensa de la Terra, Euràsia, i per això està envoltada de mar. Limita al nord, amb l'oceà Glacial Àrtic; a l'oest, amb l'oceà Atlàntic, i al sud, amb el mar Mediterrani.
Si la comparem amb altres continents, veiem que Europa és un continent petit.

EUROPA: DIVERSITAT DE CLIMES I DE PAISATGES
S'hi dóna una important varietat de climes i de paisatges, a causa de:
– La
latitud: al nord hi ha clima polar i al sud, mediterrani, passant per la diversitat climàtica pròpia de les zones temperades.
La major part del continent és situat en latituds mitjanes i, per tant, hi predominen els climes temperats.
– La
influència del mar: en general suavitza les temperatures i provoca precipitacions.
Les terres europees reben la influència marítima de l’oceà Atlàntic i del mar Mediterrani, i això origina temperatures suaus i precipitacions abundants en amples regions.
– El
relleu: de les planes humides es passa a les elevades serralades que aïllen l'interior.
El predomini de terres planes a la cara occidental afavoreix l’entrada d’aire humit i, doncs, de pluges.

ELS PAISATGES TEMPERATS D'EUROPA
Els paisatges d'Europa es corresponen amb els climes temperats i amb els climes freds.
• Ens podem trobar fins a cinc tipus diferents de paisatges:
-
Paisatge oceànic o atlàntic: és característic de les costes occidentals d'Europa; presenta un clima suau i humit. Les temperatures són suaus i les p`luges hi són abundants a causa dels vents de procedència atlàntica. Hi trobem boscos de fulla caduca (roures, faigs i castanyers) i amb prats.
-
Paisatge mediterrani: és propi de les costes del Sud d'Europa; el clima és calorós i sec.
Els estius hi són calorosos i secs. Els hiverns no són gaire freds i les pluges són abundants a la primavera i a la tardor. S'hi formen boscos de fulla perenne (alzines i pins), garrigues i estepes.
-
Paisatge continental: és propi de l'interior; les temperatures
són molt contrastades, altes a l'estiu i fredes a l'hivern i es fan més rigoroses cap a l'est. Les precipitacions cauen, sobretot, a l'estiu.Hi creixen boscos d'avets i de bedolls (taigà), boscos caducifolis i estepes.
-
Paisatge polar: es localitza al nord d'Europa; el clima és rigorós i fred. A l'estiu, amb el desglaç, hi creixen arbustos i herbes (tundra).
-
Paisatge d'alta muntanya de les serralades: el clima és fred i la vegetació es distribueix en pisos altitudinals.

VEGETACIÓ I FAUNA D'EUROPA
La vegetació és diversa; hi trobem tundra, diversos tipus de bosc, estepa i espècies de muntanya.
-
La vegetació natural del nord d’Europa és la tundra i més cap al sud hi trobem els boscos de coníferes.
-
A la resta d’Europa la vegetació natural ha desaparegut de zones extenses a causa de la intensa acció humana.
La fauna també s’ha vist modificada per la intervenció humana.
- Els grans mamífers (ós, llop, ant…) s’han reduït notablement.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Climes d'Europa

Climes i paisatges d'Europa

Paisatges temperats europeus

amunt

3. CLIMES I PAISATGES D'ESPANYA

CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
Llevat del clima subtropical que es dóna a les illes Canàries i el de muntanya, la resta de climes d'Espanya són temperats, ja que es localitzen a la Península Ibèrica.
El clima oceànic, el mediterrani, i el mediterrani continentalitzat són lleugerament diferents d'aquests mateixos climes a Europa, per les causes següents:
– La
situació geogràfica de la Península, que es troba més a prop de la zona tropical que de la polar. La latitud és important: al nord, les temperatures són més suaus que al sud, i les pluges, més abundants.
– La
influència que rep del mar a tota la perifèria, i la disposició del relleu, que aïlla l'interior. A les costes, el mar suavitza les temperatures i afavoreix les precipitacions.
– L'
altitud mitjana, que és considerable; a mesura que es puja, les temperatures disminueixen i les precipitacions augmenten.

UNA GRAN DIVERSITAT DE CLIMES
• Els climes que podem trobar a Espanya són:
- El
clima oceànic o atlàntic: ocupa una franja estreta del nord de la Península.
- El
clima mediterrani: s'estén al llarg d'una franja costanera a l'est i al sud de la Península i a les illes Balears.
- El
clima mediterrani amb tendència continental: ocupa la zona central peninsular.
- El
clima de muntanya: a les serralades.
- El
clima subtropical: a les illes Canàries.

ELS PAISATGES D'ESPANYA
Els paisatges d'Espanya també són variats i hi trobem les formacions vegetals pròpies dels climes esmentats: boscos de fulla caduca i mediterranis, prats, estepa, alzinars, etc. Tots han estat transformats en un grau considerable per les activitats econòmiques de l'ésser humà.
A Espanya podem trobar aquests cinc tipus de paisatges
- El paisatge oceànic o atlàntic: es caracteritza per l'abundància de prats on pastura el bestiar boví, la dispersió de la població en pobles petits i les cases adaptades al clima humit i ennuvolat.
- El paisatge mediterrani
: està molt poblat, tant per un tipus de poblament concentrat com dispers. Les cases es protegeixen de la calor de l'estiu. Els camps de conreu que l'ocupen a l'interior són de secà, i a la costa, de regadiu o d'hivernacle.
- El paisatge d’interior
: ocupa planes extenses on es practica la ramaderia extensiva i l'agricultura de secà o de regadiu. Els boscos gairebé han desaparegut. La població viu concentrada en pobles grans i a llocs ben comunicats.
- El paisatge d’alta muntanya
: poc poblat i comunicacions difícultades per l'orografia.
- El paisatge canari
: excepte als cims, està molt humanitzat. L'ocupen terres de pastura i de conreu localitzades en terrasses, enarenados i jables, i també ciutats i infraestructura urbana.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Climes d'Espanya

Climes i paisatges d'Espanya

Paisatges d'Espanya

amunt

4. ELS PAISATGES DE L'ESPANYA OCEÀNICA O ATLÀNTICA

EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
Els paisatges de l'Espanya oceànica o atlàntica són característics del nord i del nord-oest peninsular.
El
clima d'aquesta zona es troba sota la influència atlàntica: estius frescos i hiverns suaus, i pluges freqüents i abundants.
- Les temperatures mitjanes durant l’estiu gairebé no superen els 20ºC i es mantenen al voltant de 10ºC a l’hivern.
- Les pluges hi són molt freqüents i abundants durant tot l’any.

La vegetació característica són els
boscos de fulla caduca (roures, faigs, castanyers...). Actualment, a molts llocs, aquests boscos han estat substituïts per pins i eucaliptus. A les zones desboscades hi ha prats naturals, on pastura el bestiar vacú.

EL POBLAMENT
A la costa es concentren la major part de les vies de comunicació i les ciutats i els ports principals:
– Les
ciutats es dediquen sobretot a la indústria i als serveis.
– Als
pobles augmenta la importància del turisme.
La
població rural habita dispersa en cases de pagès, poblets petits o caseríos.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Paisatges i clima atlàntic

amunt

5. ELS PAISATGES DE L'ESPANYA MEDITERRÀNIA

EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
Els paisatges de l'Espanya mediterrània comprenen l'est i el sud peninsulars i les illes Balears.
El
clima és mediterrani, amb estius calorosos i hiverns suaus. Hi ha sequera a l'estiu, i a la tardor, pluges torrencials.
La vegetació originària eren boscos d'
alzines i d'alzines sureres, que han estat substituïts per pinedes. És abundant la muntanya baixa o garriga (matolls), i a les àrees més seques, l'estepa.

EL POBLAMENT
L'Espanya mediterrània és una zona molt poblada. Els habitants es concentren en ciutats i pobles grans. La xarxa de comunicacions és moderna.
A les zones rurals l'
hàbitat és dispers, sobretot on predomina el regadiu.
Una de les activitats econòmiques principals de l'Espanya mediterrània és el
turisme, però el gran nombre de construccions turístiques ha causat la degradació del paisatge de la costa.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

Paisatges i clima mediterrani

amunt

6. ELS PAISATGES DE L'ESPANYA INTERIOR

EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
Els paisatges de l'Espanya interior són característics de la Meseta, Extremadura, la Depressió de l'Ebre i l'interior d'Andalusia.
Els paisatges d'interior tenen un
clima mediterrani amb tendència continental , amb estius secs i calorosos i hiverns freds. Les precipitacions
són escasses per la llunyania del mar i la disposició del relleu.
La
vegetació està adaptada als hiverns durs. En destaquen les deveses (amb alzines) i les pinedes, i grans extensions seques amb una estepa molt pobra.

EL POBLAMENT
El territori és generalment pla i poc poblat:
– La facilitat de les comunicacions ha permès el desenvolupament de la indústria i els serveis, principalment a les
ciutats.
– L'
hàbitat rural es troba concentrat en pobles petits o de dimensions mitjanes. A Andalusia també es dóna poblament dispers en cortijos. Moltes zones rurals s'han despoblat i s'ha
produït un envelliment de la població, però algunes s'han revitalitzat amb el turisme rural.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

Paisatges i clima continental interior

amunt

7. ELS PAISATGES D'ALTA MUNTANYA

EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
El paisatge d'alta muntanya domina els cims de les serralades més altes: Pirineus, Serralada Cantàbrica, Sistema Central, Sistema Ibèric i Serralades Bètiques.
Aquestes zones tenen un
clima d'alta muntanya, amb hiverns llargs i freds i estius frescos i curts. Les precipitacions són abundants, amb molta neu a l'hivern.
La
vegetació es troba escalonada en pisos altitudinals, a causa
del fet que les temperatures i les pluges de muntanya varien segons l’altitud. De baix cap a dalt, hi trobem successivament boscos mediterranis, boscos caducifolis, boscos de coníferes, landes (matolls) i prats.

EL POBLAMENT
A causa del relleu abrupte, les zones d'alta muntanya són poc poblades i les comunicacions són difícils. La població viu dispersa en cases de pagès o en petits pobles disseminats pel territori.
Les
activitats econòmiques principals són la ramaderia, l'explotació forestal i el turisme.

apartat 6 < salta imatges > apartat 8

Paisatges i clima d'alta muntanya

amunt

8. EL PAISATGE DE LES ILLES CANÀRIES

EL CLIMA I LA VEGETACIÓ
El paisatge de les illes Canàries és dominat per elements relacionats amb el seu origen volcànic.
El
clima de les Canàries és subtropical àrid, amb temperatures altes tot l'any; les pluges hi són escasses i irregulars.
L’escassetat de precipitacions, unida al tipus de sòls volcànics, explica l’absència de rius.
A causa de la sequedat del clima, la vegetació és poc abundant, però té un gran nombre d'espècies endèmiques (que són pròpies de les illes Canàries).

EL POBLAMENT
El poblament es concentra, sobretot, a la costa, i també té bones vies de comunicació. La zona de la costa de les illes Canàries està molt poblada. Hi trobem des de pobles petits fins a grans ciutats.
L'hàbitat rural es caracteritza per la presència de petits pobles, tant de forma dispersa com concentrada, i és el més nombrós.
L'
activitat econòmica principal de les illes Canàries és el turisme, que ha afavorit el creixement de moltes ciutats i pobles canaris.

apartat 7 < salta imatges

Paisatges i clima de les Illes Canàries

amunt

Enllaços del tema

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà