a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
LES SOCIETATS HUMANES
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Societat
Conjunt d'individus que comparteixen fins, conductes i cultura, i que es relacionen interaccionant entre si, cooperativament, per a constituir un grup o una comunitat.

[+] geografia social
Geografia humana VIQ WIK
Geografia social VIQ WIK
Geografia cultural VIQ WIK
Geografia lingüística VIQ WIK
Sociologia VIQ WIK
[+] organització social
Organització social --- WIK
Societat VIQ WIK
Estructura social VIQ WIK
Relació social VIQ WIK
Progrés VIQ WIK
Canvi social VIQ WIK
[+] elements de la societat
Societat VIQ WIK
Territori VIQ WIK
Economia VIQ WIK
Cultura VIQ WIK
Tecnologia VIQ WIK
Valors VIQ WIK
Canvi social VIQ WIK
Evolució sociocultural VIQ WIK
[+] diversitat social
Diversitat cultural VIQ WIK
Desigualtat econòmica VIQ WIK
Desigualtat social VIQ WIK
Conflicte social VIQ WIK
Discriminació VIQ WIK
Igualtat social VIQ WIK
Estat del benestar VIQ WIK
[+] societat preindustrial
Societat preindustrial / Societat tradicional VIQ WIK
Economia agrària VIQ WIK
Poblament rural VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
Autoritarisme VIQ WIK
Absolutisme VIQ WIK
Tradicionalisme VIQ WIK
Conservadorisme VIQ WIK
[+] societat industrial
Societat industrial / Societat moderna VIQ WIK
Revolució Industrial VIQ WIK
Industrialització VIQ WIK
Urbanització VIQ WIK
Liberalisme econòmic VIQ WIK
Capitalisme VIQ WIK
Societat urbana --- WIK
Societat de classes VIQ WIK
Estal liberal VIQ WIK
Liberalisme VIQ WIK
Estat de dret VIQ WIK
Drets civils i polítics VIQ WIK
[+] societat postindustrial
Societat postindustrial / Societat postmoderna VIQ WIK
Economia tecnificada VIQ WIK
Terciarització VIQ WIK
Societat de consum VIQ WIK
Societat de la informació VIQ WIK
Societat del coneixement VIQ WIK
Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) VIQ WIK
Cultura de masses VIQ WIK
[+] diversitat cultural
Diversitat cultural VIQ WIK
Antropologia cultural VIQ WIK
Comunitat VIQ WIK
Cultura VIQ WIK
Costums VIQ WIK
Tradicions VIQ WIK
Estil de vida VIQ WIK
Religió VIQ WIK
Identitat cultural --- WIK
Pluralisme cultural --- WIK
Multiculturalisme VIQ WIK
[+] diversitat lingüística
Diversitat lingüística VIQ WIK
Llengua / Idioma VIQ WIK
Llengua oficial VIQ WIK
Llengua minoritària VIQ WIK
Llengua internacional VIQ WIK
[+] política social
Política social VIQ WIK
Política social de la Unió Europea VIQ WIK
Estat del benestar VIQ WIK
Economia del benestar VIQ WIK
Benestar social VIQ WIK
Protecció social VIQ ---
Justícia social VIQ WIK
Associacionisme VIQ WIK

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

Les societats humanes
 Les societats humanes es caracteritzen per la seva notable diversitat.
Aquesta diversitat té el seu origen en factors històrics, polítics, econòmics, culturals i religiosos, que han fet que les regions del planeta evolucionin de formes variades.
Aquesta evolució no ha seguit el mateix ritme a tot arreu. En algunes zones es dóna un nivell de progrés econòmic i de transformació social diferent a altres.

amunt

1. ORGANITZACIÓ DE LA SOCIETAT HUMANA

L'ORGANITZACIÓ SOCIAL
Els éssers humans vivim en societat i ens organitzem sobre un territori.

L’organització d’una societat és una qüestió complexa perquè hi intervenen moltes variables:
- L’economia, és a dir, la forma en què s’organitza la producció.
- La cultura, que inclou elements com el llenguatge, l’art i la religió.
- La tecnologia, com el conjunt de coneixements tècnics i la seva aplicació.
- Els valors, com la forma de govern i de propietat, l’estratificació social, la família, etc.
Aquestes variables canvien amb el temps. Si els canvis no evolucionen igual per totes les variables, es produeixen desajustaments en aquesta organització.

LA DIVERSITAT SOCIAL
La diversitat social mostra les diferències entre individus, segons unes característiques pròpies relacionades amb l’ètnia, la religió, les opinions polítiques, les possibilitats econòmiques, el físic, l'estil de vida, etc.
També hi pot haver
diversitat entre grups, perquè els individus tendeixen a agrupar-se entre ells quan comparteixen trets.

DESIGUALTATS I CONFLICTES
En una societat diversa es produeixen situacions de conflicte quan sorgeix la desigualtat.
És a dir, quan dins d’un grup social es discrimina algú per la seva ètnia, religió, etc., i no se li concedeixen els mateixos drets ni oportunitats que als altres.

EVITAR CONFLICTES I DESIGUALTATS. CONSTRUIR LA DIVERSITAT
Per evitar aquestes situacions conflictives els països democràtics promulguen lleis per assegurar la igualtat de drets. En aquest sentit, han desenvolupat l’Estat del benestar, que dota dels mateixos serveis totes les persones (ensenyament, salut, etc.), malgrat les seves característiques.
- L’Estat construeix equipaments i infraestructures en benefici de tota la població i administra els serveis públics que pertanyen a tots per igual.
- Les persones tenen accés lliure, universal i equitatiu a l’ensenyament, la sanitat, els mitjans de transport, etc.

salta imatges > apartat 2

amunt

2. EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT HUMANA

LES SOCIETATS HUMANES
Les societats humanes han evolucionat, de manera que es distingeixen fonamentalment tres tipus de societats: tradicionals, modernes i postmodernes.

LES SOCIETATS TRADICIONALS
Les societats tradicionals (o preindustrials) es corresponen amb les formes d’organització política, econòmica i cultural que existien abans de la Revolució Industrial i del desenvolupament del capitalisme.
Es caracteritzen per:
- Una economia basada en les activitats agrícoles i ramaderes.
- És una societat de caràcter essencialment
rural.
- La forma de poder és personalista i autoritària.
- Els comportaments i mentalitats acostumen a ser molt estables.
– La comunicació entre els pobles i les persones i la informació sol ser limitada perquè hi ha poques possibilitats de viatjar.

LES SOCIETATS MODERNES
Les societats modernes
(o industrials) apareixen amb la Revolució Industrial i el desenvolupament del liberalisme i del capitalisme.
Les característiques principals són:
- Pas d’una economia basada en l’agricultura i la ramaderia a una economia basada en la indústria.
- Part de la població abandona el camp i emigra a les ciutats a la recerca de feina a les fàbriques. És una societat de caràcter urbà.
- La burgesia es consolida com a classe dominant.
- S’estableix l’Estat de dret.
- Els treballadors reivindiquen millores a les seves condicions laborals i de vida a través del moviment obrer i els sindicats
.

– Més
informació i una transmissió més gran de coneixements.

LES SOCIETATS POSTMODERNES
Les societats postmodernes
(o postindustrials) es desenvolupen a partir de la segona meitat del segle XX.
Les característiques fonamentals són:
– Una economia tecnificada fonamentada en el consum i basada en els serveis (gran expansió del sector serveis en comparació amb el sector industrial)
- És una
societat plenament urbana, amb grans ciutats.
- La identitat de les persones es construeix al pertànyer a una comunitat de tipus cultural.
– El mercat laboral valora no només el coneixement, sinó també el control de la informació i la creativitat.
- El poder de la societat està a mans de qui posseeix més coneixement.
- Gran augment i difusió de les tecnologies de la informació i de la comunicació.


apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Evolució de les societats humanes

Societat tradicional

Societat moderna

Societat postmoderna

amunt

3. LA DIVERSITAT CULTURAL EN EL MÓN D'AVUI

LA CULTURA
La cultura és el conjunt de costums, coneixements i formes de vida pròpies d’un grup de persones, que considera com a propi i l'identifica d'altres grups. La llengua i la religió són components fonamentals de la cultura de les persones, però també ho són les tradicions, els valors, etc.
La cultura és una cosa individual i personal.
La cultura és també una cosa col·lectiva i plural.
Cadascun d’aquests elements crea una comunitat cultural d’interessos en què ens podem veure identificats.

LA DIVERSITAT CULTURAL
El pluralisme cultural o multiculturalitat defensa la coexistència de grups humans diversos perquè representa un enriquiment mutu.
Al món existeix una gran diversitat lingüística representada per més de 6000 llengües, de les quals es diferencien les oficials (reconegudes per l’Estat) de les no oficials
( moltes d’elles minoritàries i en perill de desaparició).
- A més, existeixen les internacionals, que són les considerades oficials a l’ONU (xinès mandarí, anglès, castellà, francès, àrab i rus).
La diversitat religiosa del món també és important; existeixen grans religions (cristianisme, judaisme, budisme, hinduisme, islam, etc.)
-
La religió és un element decisiu en la configuració de les característiques de les zones on s’han desenvolupat.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

amunt

4. LA SOCIETAT EUROPEA

UNA SOCIETAT DEL BENESTAR
La Unió Europea és un referent mundial en relació amb l’organització econòmica, política i social
Ha elaborat diverses lleis pel que fa a política social:
– Garanteix el dret de circular, treballar o residir en qualsevol país membre.
Per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans al seu lloc de treball, la UE ha establert requisits mínims molt exigents que han d’aplicar-se obligatòriament.
– Garanteix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
– Protegeix els consumidors.

LA RIQUESA DE LA DIVERSITAT
La Unió Europea és una gran potència econòmica, és una de les regions del món més pròsperes i riques.
El nivell de vida dels ciutadans europeus ha registrat una millora notable des que es va fundar la Comunitat Econòmica Europea el 1957.
En els darrers anys el model europeu està en crisi, degut a la greu crisi econòmica que viuen els països membres. S’estan fent retallades pressupostàries, encara que s’intenta mantenir la seguretat social.
Malgrat la crisi recent, la Unió Europea ha estat durant molts anys un
lloc atractiu
per moltes persones
d’altres llocs del món que busquen millors condicions de vida, de feina i de benestar, cosa que ha provocat l’arribada d’immigrants.
Algunes persones han vist aquest fenomen com una amenaça, però des de la democràcia, el pluralisme de partits, el respecte i la tolerància que regeixen la Unió Europea, s’intenta assegurar la convivència entre tots els ciutadans i es valora la diversitat.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Índex de desenvolupament humà als països de la Unió Europea

amunt

5. LA SOCIETAT ESPANYOLA I CATALANA

CANVIS A LA SOCIETAT ESPANYOLA
Fins a finals de la dècada de 1950, l’economia i l’organització social d’Espanya encara estaven basades en les activitats agrícoles i ramaderes.
A principis de la dècada de 1960 va començar un període d’industrialització que va conduir Espanya a un procés de modernització.
A l’actualitat, Espanya és un exemple de societat postindustrial, ja que en ella predomina el sector serveis.
Es va observar una transformació de les mentalitats i els comportaments que han passat a ser essencialment urbans.

CANVIS DE L'ESTRUCTURA FAMILIAR I LABORAL
La incorporació de la dona al món laboral remunerat ha estat un factor important de desenvolupament econòmic i ha suposat un canvi en l’organització familiar i social.
A la societat espanyola actual, juntament amb la família extensa tradicional s’han generalitzat les famílies nuclears, les monoparentals o les integrades per persones que viuen soles.

UN NIVELL DE BENESTAR SOCIAL ELEVAT
El benestar social està relacionat amb els factors següents:
El creixement econòmic.
La qualitat de vida.
El nivell assistencial.

LA SOCIETAT CATALANA
Catalunya té un nivell de benestar social dels més alts d’entre totes les comunitats autònomes i molt per damunt de la mitjana espanyola.
Les formes de vida dels catalans són plenament urbanes. Barcelona és una gran metròpoli cosmopolita d’abast internacional que exerceix la influència sobre tot el territori català.
A Catalunya hi ha moltes associacions ciutadanes i un gran nombre d’institucions culturals; alhora, el país atreu inversions d’empreses de tota mena gràcies al nivell de professionalització, tecnificació i creativitat.
Es dóna una gran diversificació social i un multiculturalisme molt positius.

Per últim, a
Catalunya, els trets que caracteritzen la societat postindustrial s’han fet molt més evidents en les últimes dècades. La població que s’ocupa en el sector terciari va creixent, així com la que viu a les ciutats; també és força elevat el nombre de dones que treballen de forma remunerada, i l’ús que se’n fa de les tecnologies de la informació i la comunicació s’equipara a l’europeu.

apartat 4 < salta imatges

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà