a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
NATURA I SOCIETAT
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Impacte ambiental
Efecte que produeix una determinada acció humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. Les accions humanes, motivades per la consecució de diverses finalitats, provoquen efectes col·laterals sobre el medi natural o social.

[+] natura i societat
Natura VIQ WIK
Societat VIQ WIK
Medi ambient VIQ WIK
Recurs natural VIQ WIK
Sobreexplotació dels recursos o ambiental VIQ WIK
Esgotament dels recursos --- WIK
Impacte ambiental VIQ WIK
Contaminació ambiental VIQ WIK
Creixement insostenible VIQ WIK
Consciència ecològica VIQ WIK
Desenvolupament sostenible VIQ WIK
[+] disponibilitat de recursos
Recursos naturals VIQ WIK
Recursos humans VIQ WIK
Recursos econòmics VIQ WIK
Recursos tecnològics VIQ WIK
Repartiment desigual dels recursos --- WIK
Països rics VIQ WIK
Països pobres VIQ WIK
Explotació dels recursos --- WIK
Multinacionals VIQ WIK
[+] impacte sobre l'aigua
Aigua VIQ WIK
Recursos hídrics VIQ WIK
Aigua superficial VIQ WIK
Aigua subterrània / Aqüífer VIQ WIK
Aigua dolça VIQ WIK
Aigua salada / Aigua de mar VIQ WIK
Aigua potable VIQ WIK
Consum d'aigua VIQ ---
Escassetat d'aigua VIQ WIK
Ús racional de l'aigua VIQ WIK
Sobreexplotació dels aqüífers --- WIK
Canalització VIQ WIK
Salinització VIQ WIK
Desertificació VIQ WIK
Sequera VIQ WIK
Contaminació de l'aigua VIQ WIK
Contaminació marina VIQ WIK
Aigües residuals VIQ WIK
Abocament de residus VIQ WIK
Depuració d'aigües VIQ WIK
Depuració d'aigües residuals VIQ WIK
Planta depuradora VIQ WIK
[+] impacte sobre l'aire
Aire VIQ WIK
Contaminació atmosfèrica VIQ WIK
Pluja àcida VIQ WIK
Forat de la capa d'ozó VIQ WIK
Efecte d'hivernacle VIQ WIK
Canvi climàtic VIQ WIK
Escalfament global VIQ WIK
[+] impacte sobre la vegetació
Vegetació VIQ WIK
Fusta VIQ WIK
Indústria fustera VIQ WIK
Desforestació VIQ WIK
Esllavissament de terra VIQ WIK
Inundacions VIQ WIK
Pèrdua de biodiversitat VIQ WIK
Efecte d'hivernacle VIQ WIK
Reforestació VIQ WIK
Agricultura ecològica VIQ WIK
[+] desenvolupament sostenible
Desenvolupament sostenible VIQ WIK
Gestió dels recursos naturals --- WIK
Gestió de residus VIQ WIK
Recollida selectiva VIQ WIK
Reciclatge VIQ WIK
Ecologisme VIQ WIK
Educació ambiental VIQ WIK
Conservació del medi ambient VIQ WIK
Economia ambiental VIQ WIK
Gestió ambiental VIQ WIK
Política ambiental --- WIK
Política mediambiental de la Unió Europea VIQ ---

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

Natura i societat: harmonies, crisis i impactes
Els recursos de la Terra són limitats i, alhora, estan produint  sobre el planeta impactes ambientals preocupants.
La tecnologia s’ha utilitzat per explotar-ne els recursos naturals, però s’ha usat de manera descontrolada.
Els greus impactes ambientals que han creat aquestes actuacions han desenvolupat la consciència ecològica i han fet que es plantegessin polítiques de desenvolupament sostenible.
El desenvolupament sostenible consisteix a afavorir una gestió dels recursos que permeti aprofitar-los i evitar la seva destrucció.

amunt

1. LES RELACIONS ENTRE NATURA I SOCIETAT

LA RELACIÓ ENTRE NATURA I SOCIETAT HA CANVIAT AMB EL TEMPS
Es poden establir tres tipus de relacions entre natura i societat:
- Dependència de la natura.
- La natura com a font inexhaurible de riquesa.
- El creixement insostenible. Els recursos naturals no són inexhauribles.

La relació de la societat amb la natura ha anat variant al llarg de la història.
- Abans de la Revolució Industrial hi havia una gran dependència de la natura, perquè la població vivia de l'agricultura i de la ramaderia, i tenia una tecnologia molt limitada.
- A partir de la industrialització, la natura va ser considerada una font de riquesa inexhaurible, perquè la tecnologia en va facilitar l'explotació dels recursos.

LA CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Actualment, el ritme de creixement dels països rics, amb un enorme consum de recursos naturals, s’ha demostrat insostenible a causa de diferents factors:
– La sobreexplotació dels recursos, que degrada i empobreix el medi ambient.
– L'acumulació de residus a l'aire, la terra i les aigües, que provoca
contaminació ambiental.
La
consciència ecològica i la pràctica del desenvolupament sostenible pretenen frenar l'impacte
negatiu de les actuacions humanes sobre el medi ambient.

salta imatges > apartat 2

Les relacions natura-societat

amunt

2. LA DISPONIBILITAT DESIGUAL
DELS RECURSOS DEL PLANETA

DESIGUALTATS ECONÒMIQUES ENTRE PAÏSOS
Els recursos naturals estan repartits de manera desigual per tot el planeta, i allà on són més abundants és on es concentra més la població.
Per explorar els recursos naturals cal un cert nivell de desenvolupament tecnològic i econòmic,
i això provoca desigualtats econòmiques entre els països.
– Molts
països pobres no disposen dels recursos econòmics i tècnics suficients per explotar de manera eficaç els recursos naturals que posseeixen.
– Els
països rics controlen la major part dels recursos del planeta a través d'empreses multinacionals, que els exploten i els comercialitzen.
Actualment, el poder de les empreses multinacionals és molt gran, ja que controlen l’explotació dels recursos d’arreu del món.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Les desigualtats dels recursos

amunt

3. ELS IMPACTES AMBIENTALS:
L'AIGUA

LA SOBREEXPLOTACIÓ I LA CONTAMINACIÓ DELS RECURSOS NATURALS
La pressió humana sobre el medi provoca el deteriorament i l'empobriment dels recursos naturals, és a dir, causa els impactes ambientals.
Els impactes ambientals més greus són conseqüència de la sobreexplotació dels recursos naturals i de la contaminació ambiental.

LA SOBREEXPLOTACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS
Per entendre la sobreexplotació dels recursos hídrics, tant de l’aigua superficial com de l’aigua subterrània, s’ha de tenir en compte que:
- El consum d’aigua al món s’ha multiplicat per quatre els darrers cinquanta anys.
- El 80% de l’aigua es necessita per a l’agricultura.
-
El consum humà representa únicament un petit percentatge, però requereix que l’aigua sigui potable.
El desviament del curs dels rius per mitjà de la canalització causa un fort impacte ambiental, i el consum excessiu d'aigua en fa perillar les reserves.
La
sobreexplotació dels aqüífers provoca la salinització de l'aigua subterrània i la desertització.

LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA DOLÇA
La contaminació de l’aigua dolça pot tenir orígens diversos:
- Humà: aigües procedents d’activitats com la higiene personal, la neteja de la llar, etc.
- Agrícola i ramader: aigües contaminades pels adobs i les deposicions dels animals de les granges.
- Industrial
: aigües alterades per residus d’origen divers.

LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA DEL MAR
La contaminació de l'aigua del mar és molt perillosa i les seves conseqüències ecològiques poden ser molt greus.
Avui dia es produeix l’abocament incontrolat de residus urbans al mar, que s’està convertint en un gran abocador.
També van a parar al mar plàstics, detergents, metalls pesats i petroli procedent de la indústria.
Per solucionar aquests problemes es construeixen plantes depuradores, que eliminen els elements contaminants de les aigües que s’aboquen al mar.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Els recursos hídrics

amunt

4. ELS IMPACTES AMBIENTALS:
L'AIRE I LA VEGETACIÓ

LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
La contaminació atmosfèrica és deguda al model econòmic i energètic actual, basat en la crema de combustibles sòlids i en la fabricació massiva de productes que generen residus que s'aboquen a l'aire.
L’acumulació de contaminants a l’atmosfera està produint diversos efectes perjudicials sobre el medi ambient:
- La pluja àcida.
- La reducció de la capa d’ozó.
- L’efecte d'hivernacle, que origina un canvi climàtic al planeta
: augmenten les temperatures, hi ha alteracions en vents i pluges i es fon el glaç polar.

LA DESFORESTACIÓ
Les causes de la desforestació o
desboscament són l’existència d’interessos econòmics, el consum excessiu de fusta dels països rics, l’augment de la població, el desconeixement i l’extrema pobresa de molts països, i les activitats humanes pròpies de la societat industrial.
Les conseqüències de la desforestació poden ser els esllavissaments de terra i les inundacions, la pèrdua de la biodiversitat i l’increment de l’efecte d'hivernacle.
Les solucions a la desforestació poden ser la reforestació o repoblament d’un terreny amb plantes forestals, i la limitació de les terres de cultiu.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

La pluja àcida

L'efecte hivernacle

La desforestació

amunt

5. LA GESTIÓ DELS RECURSOS I
EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

LES BASES DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El desenvolupament sostenible proposa una economia que pugui satisfer les necessitats bàsiques de la població d’avui sense comprometre el medi ambient del futur.
Exemples de desenvolupament sostenible serien: l'ús racional dels recursos naturals, tot evitant-ne la sobreexplotació, i la bona gestió dels residus.

LA GESTIÓ DELS RESIDUS
Cada vegada més consumim productes elaborats que estan continguts en envasos d’usar i llençar, de manera que produïm residus que són difícilment biodegradables, però fàcilment reciclables (els podem tornar a utilitzar) com el vidre, l’alumini, el plàstic, etc.
Si barregem els diversos tipus de residus a la galleda de les escombraries es fa molt difícil que després puguin ser reciclats.
La gestió sostenible dels residus implica aconseguir generar el mínim de residus i dur-ne a terme de manera eficient una recollida selectiva per facilitar-ne el reciclatge.

apartat 4 < salta imatges

El desenvolupament sostenible

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]
L'aigua, un recurs escàs (esquema llibre de text Vicens) [gif]
Paisatge i medi ambient (esquema llibre de text Vicens) [gif]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà