a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

 

      

Geografia
SOCIETAT I MEDI AMBIENT
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Medi ambient
O entorn natural. Conjunt de components físics, químics i biològics externs amb els quals interactuen els éssers vius. L'entorn natural abasta la interacció de totes les espècies vives, el clima i els recursos naturals que afecten la supervivència humana i l'activitat econòmica.

[+] el medi ambient
Medi ambient VIQ WIK
Societat VIQ WIK
Impacte ambiental VIQ WIK
Ecologia VIQ WIK
Desenvolupament sostenible VIQ WIK
[+] l'ecosistema Terra
Ecosistema VIQ WIK
Terra VIQ WIK
Litosfera VIQ WIK
Hidrosfera VIQ WIK
Atmosfera VIQ WIK
Biosfera VIQ WIK
Sol VIQ WIK
Radiació solar VIQ WIK
Vegetació VIQ WIK
Cicle de l'aigua VIQ WIK
[+] riscos naturals
Risc natural VIQ WIK
Desastre natural / Catàstrofe natural VIQ WIK
Huracans VIQ WIK
Inundacions VIQ WIK
Terratrèmols VIQ WIK
Erupcions volcàniques VIQ WIK
Predicció VIQ WIK
Prevenció --- WIK
[+] riscos humans
Risc humà / Desastre mediambiental VIQ WIK
Contaminació VIQ WIK
Contaminació atmosfèrica VIQ WIK
Contaminació de l'aigua VIQ WIK
 Contaminació radioactiva VIQ WIK
Indústria química VIQ WIK
Producte químic VIQ WIK
Central nuclear VIQ WIK
Accident nuclear VIQ WIK
Pluja àcida VIQ WIK
Aigües residuals VIQ WIK
Abocament de residus VIQ WIK
Efecte d'hivernacle VIQ WIK
[+] canvi climàtic
Canvi climàtic VIQ WIK
Fenomen natural VIQ WIK
Fenomen meteorològic VIQ WIK
Escalfament global VIQ WIK
Desglaç / Desgel VIQ WIK
Pujada del nivell del mar VIQ WIK
Desertització VIQ WIK
Espècie amenaçada VIQ WIK
[+] ecosistema urbà
Ecosistema humà --- WIK
Ecologia humana VIQ WIK
Ecologia urbana --- WIK
Espai urbà VIQ WIK
Residus / Deixalles VIQ WIK
Residu sòlid urbà VIQ WIK
Gestió de residus VIQ WIK
Recollida selectiva VIQ WIK
Reciclatge VIQ WIK
Depuració d'aigües VIQ WIK
Depuració d'aigües residuals VIQ WIK
Clima urbà --- WIK
Microclima VIQ WIK
Illa de calor VIQ WIK
Contaminació / Pol·lució VIQ WIK
Contaminació atmosfèrica VIQ WIK
[+] problemes del medi ambient
Problemes mediambientals --- WIK
Impacte ambiental VIQ WIK
Recursos naturals VIQ WIK
Sobreexplotació de recursos naturals VIQ WIK
Esgotament dels recursos --- WIK
Degradació ambiental VIQ WIK
Repartiment desigual dels recursos --- WIK
Perill d'extinció d'espècies animals i vegetals VIQ WIK
[+] desenvolupament sostenible
Desenvolupament sostenible VIQ WIK
Sostenibilitat VIQ WIK
Sostenibilitat urbana --- WIK
Ecologia VIQ WIK
Ecologisme VIQ WIK
Educació ambiental VIQ WIK
Conservació del medi ambient VIQ WIK
Economia ambiental VIQ WIK
Gestió ambiental VIQ WIK
Política ambiental --- WIK
Política mediambiental de la Unió Europea VIQ ---

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

Societat i medi ambient
El creixement del consum, l’expansió de les ciutats i de la indústria, el desenvolupament dels transports, etc., han accelerat l’impacte humà sobre el medi ambient.
La manca d’equilibri entre el medi natural i la societat fa que, de vegades, s’arribi a posar en perill la conservació de la natura i es produeixin situacions de crisi ambiental.
La gravetat d’aquests problemes ambientals ha creat una consciència ecològica i una preocupació per tot allò que es relaciona amb el medi ambient.

amunt

1. LA TERRA ÉS UN ECOSISTEMA

QUÈ ÉS UN ECOSISTEMA?
Tots els elements que ocupen la Terra (sòls, climes, aigües, vegetació, fauna i éssers humans) mantenen entre si unes relacions estretes, per això diem que el planeta Terra és un ecosistema.
Quan es modifica un element del sistema, també se n’afecten la resta d’elements.

ELS ELEMENTS DE L'ECOSISTEMA TERRA
La Terra és un ecosistema complex perquè els elements que la formen tenen relacions molt estretes entre ells. Aquests elements són:
– La litosfera o escorça terrestre.
– La
hidrosfera, que són les aigües que hi ha a la Terra.
– La
atmosfera, de la qual depenen els climes.
– La
biosfera, formada pels éssers vius.

Quan es modifica un d'aquests elements de l'ecosistema, tots els altres se'n veuen afectats. L’ecosistema terrestre és com una cadena d’interrelacions equilibrades en la qual una petita alteració pot provocar grans desequilibris ambientals.

La vegetació és al centre de les interrelacions de l'ecosistema Terra:
– Depèn del clima, i també el modifica, ja que condiciona la quantitat de vapor d'aigua de l'aire.
– Alimenta els éssers vius.
– Absorbeix els nutrients del sòl i els forma.
– Es nodreix de l'aigua subterrània i evita l'erosió.

EL SOL, FONT DE VIDA
Sense el Sol, l'ecosistema Terra no existiria: és font d'energia, dóna vida i regeix el cicle de l'aigua.
- El Sol és la principal font d’energia del nostre planeta.
- El Sol dóna vida: escalfa la superfície terrestre i fa que les temperatures no siguin gèlides; permet que les plantes creixin i produeixin oxigen i matèria orgànica.
- El Sol també regeix el cicle de l’aigua, perquè en evaporar l’aigua del mar aquesta es dessala i la pluja pot ser utilitzada pels éssers vius.

salta imatges > apartat 2

Un ecosistema marí

amunt

2. ELS RISCOS NATURALS

TIPUS DE RISCOS NATURALS
El terme risc significa l’existència d’un possible perill per a les persones o les coses; segons l’origen poden ser: naturals o provocats per l’acció humana.
Una tercera part de la població mundial viu en zones on poden patir algun dels quatre grans riscos naturals: huracans, inundacions, terratrèmols i erupcions volcàniques.
- Els huracans són vents i pluges molt violents, que són molt destructius.
- Les
inundacions solen ser causades per pluges fortes que cauen en poc
temps, i provoquen crescudes dels rius i torrentades devastadores.
- Els terratrèmols es produeixen pel moviment de l'escorça terrestre i poden originar catàstrofes depenent de l'estat en què es trobin les construccions.
-
Les
erupcions volcàniques poden arrasar territoris amb els materials
expel·lits. D'altra banda, els sòls formats a partir de materials volcànics són molt fèrtils.
La
predicció i la prevenció dels riscos naturals és possible en alguns casos, però no sempre.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Els riscos naturals

amunt

3. RISCOS PROVOCATS PER L'ACCIÓ HUMANA

RISCOS TECNOLÒGICS
Entre els riscos provocats per l'acció humana podem esmentar els tecnològics, és a dir, els que deriven dels errors de l'ús de la tècnica.
De vegades, la tècnica que fan servir els éssers humans també causa problemes al medi ambient.
A les centrals nuclears o a les químiques, per exemple, hi ha hagut fuites de substàncies que en algun cas han estat molt perilloses per a les persones i el medi.
- Malgrat que les centrals nuclears són força segures, hi ha la possibilitat que es produeixin fuites de material radioactiu: Txernòbil (Ucraïna).
- La contaminació de l’aire provocada pels productes químics també pot causar moltes víctimes: Bophal (Índia).

LA CONTAMINACIÓ MEDIAMBIENTAL
Les activitats industrials
ens proporcionen molts productes i donen feina a nombroses persones, però també tenen certes conseqüències no gaire desitjables. En general comporten alguns riscos de contaminació:
– De vegades, la
contaminació atmosfèrica és tan gran que passa a les gotes de pluja i forma el que s'anomena pluja àcida. Aquesta pluja mata la vegetació.
– Les
aigües residuals de les poblacions i de les indústries s'aboquen als rius o als sòls, causant també contaminació.
– L'atmosfera s'escalfa i causa l'
efecte d'hivernacle, que afavoreix el canvi climàtic.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Contaminació del medi ambient

amunt

4. EL CANVI CLIMÀTIC

EL CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic és el conjunt de grans alteracions del clima que es produeixen ràpidament i són degudes a l'augment de la temperatura del planeta.
Les variacions climàtiques sempre han existit com a conseqüència dels fenòmens naturals, però, des de fa unes dècades, l'activitat humana ha influït de manera decisiva en l'escalfament global.
Algunes conseqüències del canvi climàtic:
– El
desglaç de les glaceres i el consegüent augment del nivell del mar.
– L'augment de diversos
fenòmens meteorològics extremats.
– L'
amenaça per als éssers vius que no són capaços d'aclimatar-se a las noves condicions del
seu hàbitat.
– La desertització del territori provocada per l'augment de la temperatura i pel descens de les precipitacions.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

El canvi climàtic

amunt

5. EL MEDI AMBIENT URBÀ

LA CIUTAT, UN ECOSISTEMA OBERT
Les ciutats són ecosistemes oberts perquè:
– Necessiten proveir-se de molts productes de l'exterior: energia, aliments, aigua, etc.
– Produeixen gran quantitat de
residus que contaminen: orgànics i inorgànics, aigües, fums, etc.
Els residus produïts per les ciutats necessiten uns processos de recollida selectiva, reciclatge i depuració:  els residus haurien de ser recollits selectivament i reciclats, i les aigües residuals haurien de ser depurades.
 

EL CLIMA URBÀ
Les ciutats acostumen a registrar temperatures entre 1oC i 4oC més altes que a les zones properes: és el que es coneix com a illa de calor.
Hi ha diversos factors que contribueixen a escalfar l’atmosfera de les ciutats: les calefaccions, les activitats de les fàbriques i, sobretot, els automòbils.
La pol·lució provocada per fàbriques i vehicles també és responsable que de vegades es formi sobre les ciutats un núvol dens i fosc.
L'ambient urbà té més pol·lució, fet que augmenta la incidència de problemes respiratoris. 
A les ciutats dels països rics la contaminació tendeix a disminuir perquè s’hi estableixen lleis que regulen les activitats industrials, controlen els gasos dels cotxes…

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

L'ecosistema urbà

amunt

6. L'EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS.
EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L'EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS
Des de fa uns quants anys, la societat s’ha adonat de la necessitat de tenir cura i de mantenir els recursos de la Terra.
L'augment de la població ha portat a un consum més elevat de tota mena de recursos, però
hi hem de posar fre perquè genera problemes.
Hi ha tres problemes bàsics que han ajudat a aquesta presa de consciència:
- Un dels problemes és l'exhauriment dels recursos no renovables, com els energètics i minerals, que no s'han de malbaratar encara que en quedin reserves.
- Un altre problema és la
degradació dels recursos renovables: els que es regeneren, com l'aigua, es degraden; el bosc i el sòl són exposats a la degradació i a l'explotació.
- Finalment, també és un problema
el repartiment desigual dels recursos a la Terra, i especialment, en la facilitat per accedir-hi.

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
  La nostra societat ha començat a adonar-se que no pot explotar els recursos de manera il·limitada.
- Algunes espècies d’animals i de vegetals es troben en perill d’extinció; hi ha rius i mars contaminats; l’aire d’algunes ciutats de vegades és irrespirable...
El desenvolupament sostenible o sostenibilitat defensa que l’augment del benestar actual no pot representar una reducció del benestar futur.
- La sostenibilitat és un conjunt de pràctiques que fa compatible el manteniment del benestar actual amb la cura del medi ambient.

apartat 5 < salta imatges

El desenvolupament sostenible

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]
Paisatge i medi ambient (esquema llibre de text Vicens) [gif]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà