a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
L'IMPERIALISME (1870-1914)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Segona Revolució Industrial
La nova organització del capital
La nova organització del treball
L'imperialisme
Causes de l'expansió colonial
L'ocupació d'Àfrica
L'ocupació d'Àsia
Les potències imperialistes
L'organització dels imperis colonials
Les conseqüències de l'imperialisme

La Segona Revolució Industrial

Consumisme
Corrent econòmic fonamentat en l’increment de consum de béns.
[+] conceptes
Segona Revolució Industrial VIQ WIK
Societat de consum VIQ WIK
Consumisme VIQ WIK
Grans magatzems VIQ WIK
Electricitat VIQ WIK
Petroli VIQ WIK

Glossari  Inici


La nova organització del capital

Concentració empresarial
En sentit limitat, procés jurídic a través del qual es fusionen les activitats de dues o més empreses, amb pèrdua de la personalitat jurídica d’alguna empresa (fusió per absorció) o de totes (fusió per constitució) les que hi participen.
[+] conceptes
Concentració empresarial --- WIK
Càrtel VIQ WIK
Trust VIQ WIK
Hòlding VIQ WIK
Monopoli VIQ WIK

Glossari  Inici


La nova organització del treball

Taylorisme
Sistema d’organització del treball, basat en les idees de F.W.Taylor, precursor de la dita organització científica del treball, que consisteix fonamentalment en l’estudi detallat dels processos de treball, que són descomposts en diverses tasques, el temps d’execució de les quals es determina mitjançant cronometratges, i en l’establiment, com a incentiu, del pagament de primes lligades al rendiment.
[+] conceptes
Taylorisme  VIQ WIK
Fordisme VIQ WIK
Producció en cadena VIQ WIK
Productivitat VIQ WIK
Ford T VIQ WIK
[+] personatges
Frederick Winslow Taylor VIQ WIK
Henry Ford VIQ WIK

Glossari  Inici


L'imperialisme

Imperialisme
Tendència d’un estat a l’expansió econòmica i territorial, al domini sobre altres estats i pobles.
Colonialisme

Doctrina i actitud que defensen amb raonaments racials, ètnics, econòmics, polítics o morals la colonització, o sigui l’existència d’unes relacions de subordinació entre una nació dominant i els pobles o territoris que en depenen.
[+] conceptes
Imperialisme VIQ WIK
Colonialisme VIQ WIK
Colonització --- WIK
Expansionisme --- WIK
Dominació del món --- WIK
Exploració geogràfica VIQ WIK
Invasió VIQ WIK
Ocupació militar VIQ WIK
Guerres colonials --- WIK
Antiimperialisme VIQ WIK
[+] personatges
Victòria I del Regne Unit VIQ WIK
Leopold II de Bèlgica VIQ WIK
Joseph Rudyard Kipling VIQ WIK
Cecil Rhodes VIQ WIK
Jules Ferry VIQ WIK
Otto von Bismarck VIQ WIK
David Livingstone VIQ WIK
Henry Morton Stanley VIQ WIK

Glossari  Inici


Causes de l'expansió colonial

Expansionisme
Tendència d’un estat a l’expansió política, econòmica i territorial, en detriment d’altres estats i pobles, els quals resten sotmesos i, si més no, influïts per aquell.
[+] conceptes
Crisi econòmica de 1873 VIQ WIK
Gran Depressió (1873-1896) VIQ WIK
Sobreproducció --- WIK
Subconsum --- WIK
Revolució demogràfica VIQ WIK
Racisme VIQ WIK
Raça superior VIQ WIK
Darwinisme social VIQ WIK
Nacionalisme VIQ WIK
Patriotisme VIQ WIK

Glossari  Inici


L'ocupació d'Àfrica

Ocupació
Exercici temporal de la sobirania sobre un territori o un estat estranger.
[+] conceptes
Conferència de Berlín VIQ WIK
Cursa per l'Àfrica VIQ WIK
Estat lliure del Congo VIQ WIK
Guerres dels bòers VIQ WIK
Segona Guerra Bòer VIQ ---
Incident de Fashoda VIQ WIK

Glossari  Inici


L'ocupació d'Àsia

Invasió
Acció d’entrar en un lloc sense dret, sense tenir el consentiment del seu amo i contra la seva voluntat.
[+] conceptes
Índia britànica VIQ WIK
Rebel.lió dels sipais VIQ WIK
Guerres de l'Opi VIQ WIK
Primera Guerra de l'Opi VIQ WIK
Segona Guerra de l'Opi VIQ WIK
Primera guerra sinojaponesa VIQ WIK
Revolta dels bòxers VIQ WIK
Guerra russojaponesa VIQ WIK

Glossari  Inici


Les potències imperialistes

Imperi colonial
Cadascun dels conjunts de territoris colonitzats per diverses potències europees i sotmesos a llur sobirania.
[+] conceptes
Imperi britànic VIQ WIK
Imperi francès VIQ WIK
Imperi alemany VIQ WIK
Imperi belga --- WIK
Imperi holandès --- WIK
Imperi italià --- WIK
Imperi espanyol VIQ WIK
Imperi portuguès VIQ WIK
Imperi rus VIQ WIK
Imperi americà --- WIK
Imperi japonès VIQ WIK

Glossari  Inici


L'organització dels imperis colonials

Colònia
A les èpoques moderna i contemporània, territori dels països descoberts, sotmesos a un domini polític i administratiu i a una explotació econòmica per part d’una potència.
Colonització
Acció d’establir una colònia (en una terra) o de convertir un territori en una colònia.
[+] conceptes
Imperi VIQ WIK
Metròpoli VIQ WIK
Colònia VIQ WIK
Protectorat VIQ WIK
Domini --- WIK

Glossari  Inici


Les conseqüències de l'imperialisme

Occidentalització
Assimilació parcial o total als costums, la mentalitat, les institucions, l’estil de vida o la tècnica d'occident.
Aculturació
Procés de canvi cultural.
[+] conceptes
Dependència --- WIK
Intercanvi desigual VIQ ---
Pillatge VIQ WIK
Esclavitud VIQ WIK
Aculturació VIQ WIK
Occidentalització VIQ WIK
Discriminació VIQ WIK
Alfabetització VIQ WIK
Evangelització VIQ WIK
Indígena VIQ WIK
Tribu VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

L'època de l'imperialisme

Entre finals del segle XIX i principis del XX, els països industrialitzats del món van viure una etapa de prosperitat econòmica.

Les grans potències es van expandir i van constituir enormes imperis colonials.


Eix cronològic Imperialisme

amunt

1. FACTORS IMPULSORS DE L'IMPERIALISME

1.1. L'Europa dominant

L’últim terç del segle XIX, la Segona Revolució Industrial va transformar l’economia de les principals potències europees. Els canvis econòmics i tecnològics van facilitar l’expansió europea per Àfrica, Àsia i el Pacífic.

Les innovacions tècniques, les noves formes d’organització del treball i el creixement de la banca van permetre un augment de la producció i del comerç, i una millora dels transports.

Europa es va llançar al domini del món, aprofitant la seva superioritat tècnica, financera i militar.

Els països més avançats van ocupar territoris a l’Àfrica i a l’Àsia, principalment, i van crear imperis colonials.

amunt

1.2. Les causes del colonialisme

Els motius del procés van ser diversos:

– Econòmicament, es buscava nous mercats per vendre-hi els excedents i adquirir matèries primeres al millor preu possible.

– Demogràficament, Europa necessitava nous territoris per situar-hi el gran excedent poblacional que tenia. El creixement europeu va produir un excés de població que va provocar dificultats per trobar feina i tensions socials.

– Políticament, les potències europees aspiraven a augmentar el seu prestigi amb territoris nous. Les fronteres d’Europa s’havien estabilitzat a finals del segle XIX i l’expansió territorial havia de fer-se sobre regions extraeuropees.

– Ideològicament, era molt comuna la creença en la superioritat d’algunes nacions, i en el dret que tenien d’imposar-se sobre altres pobles. Aquestes idees eren defensades pel nacionalisme conservador de l'època.


Migracions europees a la darreria del segle XIX

amunt

2. CONQUESTA, ORGANITZACIÓ I EXPLOTACIÓ
DE LES COLÒNIES

2.1. Exploració i conquesta

A mitjan segle XIX, la cerca dels europeus de territoris on expandir-se va propiciar una sèrie de viatges científics i d’exploracions geogràfiques.

Britànics i francesos van realitzar les primeres expedicions. Van recórrer i cartografiar l’Àfrica central.

Una vegada conegut el territori, la conquesta va ser relativament ràpida i fàcil.  

La superioritat militar i tècnica europea era tan gran que la resistència indígena va resultar bastant dèbil.

Els europeus van utilitzar les rivalitats internes entre les tribus i ètnies dels territoris ocupats per enfrontar-les entre si.


Les expedicions europees a l'ÀfricaEl canal de Suez facilità la connexió britànica amb l'Índia

amunt

2.2. Organització colonial

La colònia era organitzada per ser controlada i administrada per la metròpoli. Podem distingir tres classes de colònies:

Colònies d’explotació. La metròpoli es va dedicar a l’explotació econòmica. No tenien govern propi i els europeus exercien en elles una política d’ocupació.

Colònies de poblament. Eren colònies que rebien població blanca que emigrava per establir-se de forma permanent.

Protectorats. Eren territoris que, després de l’ocupació europea, van mantenir l’organització estatal, el govern indígena i un aparell administratiu propi.


Els recursos colonials

amunt

3. EL REPARTIMENT DEL MÓN

3.1. El repartiment d'Àfrica

A partir de 1870 es va iniciar la colonització d’Àfrica. Va ser la més ràpida i brutal i va significar el domini total del continent.

Els britànics i els francesos van tenir avantatge perquè tenien bases a l’Àfrica des del segle XVIII.

Tots dos països van somiar amb la creació de grans imperis continus: de nord a sud, els britànics; d’oest a est, els francesos.

Els enfrontaments entre potències van ser constants, i el 1885 es va convocar la Conferència de Berlín per establir les normes i les zones d’influència de cada potència sobre el continent.


La Conferència de Berlín, 1885

amunt

3.2. L'ocupació d'Àsia

Àsia va ser ocupada tant per les potències europees occidentals, com per altres països que volien expandir-se, com Rússia, els Estats Units i el Japó.

Els britànics es van annexar Birmània i es van enfrontar amb Rússia pel control de l’Afganistan. Més tard van ocupar Malàisia. França es va centrar a Indoxina.

A la Xina, totes les potències colonialistes volien estar presents en un mercat tan important i, a través de les guerres de l’opi, van forçar l’obertura del comerç.

amunt

4. ELS GRANS IMPERIS COLONIALS

4.1. Els grans imperis colonials

Els principals imperis colonials van ser:

– La Gran Bretanya: posseïa l’imperi més gran, estructurat al voltant de les rutes marítimes i comercials. L’Índia era la “joia de la Corona”.

França: es va establir al sud-est asiàtic, i al nord i centre d’Àfrica, on va competir amb la Gran Bretanya.

Altres potències van ser Rússia, Alemanya i Holanda, i de fora d’Europa, Els EUA i el Japó.


Els imperis colonials el 1914

amunt

4.2. L'Imperi britànic

A finals del segle XIX, Gran Bretanya posseïa l’imperi colonial més gran del món: de l’Índia a l’Àfrica. El seu objectiu era el control de les rutes comercials marítimes.

La principal colònia d’explotació de Gran Bretanya va ser l’Índia. La seva conquesta s’havia iniciat al segle XVIII, per part de la Companyia de les Índies Orientals.

No obstant, la monarquia va decidir fer-se càrrec de la colònia i la reina Victòria va ser proclamada emperadriu de l’Índia (1876).

amunt

4.3. L'Imperi francès

El segon imperi colonial era el de França, que es va instal·lar a diferents llocs, però especialment a l’Àfrica del nord i al sud-est asiàtic.

La seva competència amb l’Imperi britànic va ser enorme, sobretot a l’Àfrica.

amunt

4.4. Altres imperis europeus

També posseïen territoris colonials molt importants uns altres països com Rússia, Holanda, Portugal i, en menor mesura, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Espanya.

amunt

4.5. Els Estats Units i el Japó

Els Estats Units i el Japó van ser les dues úniques potències extraeuropees que van iniciar, a finals del segle XIX, una expansió colonial.

Els Estats Units la van fer en dues direccions: cap al Pacífic i cap al Carib.

El Japó, recolzat per la Gran Bretanya, va intervenir per aturar el progrés rus a la província xinesa de Manxúria, i va ocupar les illes Kurils, Corea i Formosa (Taiwan).

amunt

5. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COLONITZACIÓ

5.1. La introducció d'avenços europeus a les colònies

Les potències colonitzadores van introduir alguns avenços als territoris colonials: infraestructures, noves indústries, millores higièniques i sanitàries, lluita contra l’analfabetisme, etc.  

Hi van construir infraestructures (ports, carreteres, ferrocarrils), encara que per afavorir el control i l'explotació de la colònia per part de la metròpoli.

Hi van conrear noves terres i van crear indústries, encara que ho van fer en benefici propi.

La introducció de mesures higièniques i la construcció de nous hospitals van permetre la reducció de les epidèmies. Com a conseqüència, la mortalitat va baixar i la població va augmentar.

Els europeus van construir escoles en un intent d’aculturació, d’imposar les formes de vida dels colonitzadors. També es va intentar imposar el cristianisme i les creences occidentals.

Aquestes millores, malgrat tot, van ser contradictòries:

– Els avenços responien als interessos de les metròpolis (materials, polítics i ideològics).

– El descens de la mortalitat va trencar l’equilibri entre població i recursos (subalimentació).

– A les escoles s’ensenyava la cultura de la metròpoli. També es va intentar imposar la seva religió.

El fenomen de l'aculturació va suposar una pèrdua d'identitat per als pobles colonitzats.  

Les conseqüències del procés de colonització van ser significatives:

– Canvis en les formes de vida i d’autoritat.

– Segregació entre colonitzadors i colonitzats.


L'evangelització de les colònies

amunt

5.2. Les transformacions econòmiques

A les colònies s’hi van imposar els interessos econòmics dels colonitzadors. La majoria de la població indígena va quedar sotmesa i les seves condicions de vida van empitjorar.

Es van potenciar les grans plantacions de productes que beneficiaven la metròpoli: cacau, cafè, cotó, fruites, etc.

Els natius havien de treballar a les plantacions per subsistir, i a més havien de comprar aliments, perquè es va imposar una economia monetària i de mercat.

L’artesania local es va arruïnar a conseqüència de la competència dels productes industrials importats des de la metròpoli, a preus barats i en grans quantitats.


L'explotació econòmica de les colònies


Població i economia, Europa 1914

amunt

5.3. Els canvis socials i culturals

L’estructura social també va canviar com a resultat de la imposició dels nous models colonials.

Les societats colonials eren el reflex d’una profunda segregació. Els funcionaris i els colons de la metròpoli solien viure en luxoses residències, en contrast amb la misèria dels indígenes.

L’impacte de la cultura occidental va fer perdre la identitat a les cultures indígenes.

 
L'occidentalització de les colònies

amunt

Esquema del tema

L'IMPERIALISME

SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

• Creixement demogràfic

  Migracions a ultramar

• Noves fonts d’energia

- Electricitat
- Petroli

• Desenvolupament científic i tecnològic

- Revolució dels transports
- Relació ciència-indústria
- Nous invents

• Canvis en l’organització empresarial: concentració d’empreses

- Càrtel
- Trust
- Hòlding
- Monopoli

• Canvis en l’organització del treball

- Taylorisme
- Fordisme

→ Consum en massa

• Augment del comerç internacional i de la venda al detall

impulsa

 

IMPERIALISME

Causes

• Econòmiques

- Trobar nous mercats
- Cerca de matèries primeres
- Inversions de capital

• Demogràfiques

- Nous llocs d’assentament per a la població europea

• Ideològica

- Superioritat de la raça blanca
- Missió civilitzadora d’Europa (darwinisme social)
- Expansió del cristianisme

• Polítiques

- Poder militar
- Poder i prestigi internacional

Repartiment del món

Àfrica

• S’enfronten els projectes britànic i francès
• La Conferència de Berlín reglamenta les ocupacions dels territoris
• Conflictes: Fachoda, guerra anglobòer

Àsia

• Presència britànica a l’Índia
• França colonitza Indoxina
• Penetració a la Xina: guerra dels bòxers

Administració colonial

• Colònies d’explotació

- Colònies
- Protectorats

• Colònies de poblament: dominis

 

Conseqüències

 

• A les metròpolis

- Enriquiment de sectors econòmics privilegiats
- Forta càrrega sobre el pressupost de l’Estat

• Als territoris colonitzats

- Explotació econòmica
- Procés d’aculturació
- Millores sanitàries, d’infraestructures, etc.

NOUS IMPERIS

Estats Units

• Esdevé una gran potència econòmica
• Inicia un nou tipus de colonialisme: neocolonialisme
• S’expandeix per l’Amèrica Llatina i el Pacífic

Japó

• Època Meiji

- Modernització econòmica i social
- Procés d’occidentalització

• Inicia la seva expansió per Àsia

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
Segona Revolució Industrial i Imperialisme [ppt]
Segona Revolució Industrial i Imperialisme-2 [ppt]
La dominació europea del món (30 diapositives)
L'imperialisme (53 diapositives)
Segona Revolució Industrial i Imperialisme (19 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: la Segona Revolució Industrial [cat]
Buxaweb: La Segona Revolució Industrial [cat]
La Segona Revolució Industrial, a la Viquipèdia [cat]
La Segona Revolució Industrial, a la Wikipedia [cast]
Socials en xarxa: l'Imperialisme [cat]
Buxaweb: L'Imperialisme [cat]
L'Imperialisme, a la Viquipèdia [cat]
L'Imperialisme, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
La Revolució Industrial [10:05] [cast]
Pel.lícula "Temps Moderns" [1:23:10] [cast]
La Revolució Industrial (1750-1914) (1) [10:05] [cast]
La Revolució Industrial (1750-1914) (2) [09:19] [cast]
La Catalunya industrialitzada [25:09] [cat]
 Catalunya, la fàbrica d'Espanya (1833-1936) [24:50] [cat]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
Mapa Imperialisme el 1800
Mapa Imperialisme el 1898
Els imperis colonials al segle XIX
Mapa Imperialisme al món-1
Mapa Imperialisme al món-1bis
Mapa Imperialisme al món-2
Àfrica colonial-1
Àfrica colonial-2
Àfrica colonial-3
Àsia colonial-1
Àsia colonial-2
Àsia colonial-3
L'imperi britànic
L'imperi francès

Gràfics
Producció industrial mundial en 1870 i 1913

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

   

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà