a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
ELS FEIXISMES
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
Els totalitarismes
El període d'entreguerres
Característiques dels feixismes
Els símbols feixistes
La Itàlia feixista
Les organitzacions feixistes
La dictadura feixista
L'expansionisme italià
L'Alemanya nazi
La República de Weimar
Les organitzacions nazis
La dictadura nazi
L'expansionisme nazi
Els camps de concentració
L'antisemitisme
L'antifeixisme
El neonazisme

Els totalitarismes

Totalitarisme
Règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d’una nació o d’un estat i que, sense admetre cap forma d’oposició legal, concentra la totalitat dels poders estatals en mans d’un grup o partit, no respectant o reduint els drets cívics i polítics i les llibertats públiques.
[+] conceptes
Totalitarisme VIQ WIK
Autoritarisme VIQ WIK
Dictadura VIQ WIK
Feixisme VIQ WIK
Nazisme VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK

Glossari  Inici


El període d'entreguerres

Context
Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.
[+] conceptes
Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Conseqüències econòmiques de la Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Tractat de Versalles VIQ WIK
Postguerra VIQ WIK
Període d'entreguerres VIQ WIK
Crisi de 1929 --- WIK
Gran Depressió VIQ WIK

Glossari  Inici


Característiques dels feixismes

Feixisme
Ideologia política l’objectiu de la qual és la instauració d’un règim autoritari, de base corporativista, imperialista, racista, etc.
[+] política interior
Estatisme VIQ WIK
Sistema unipartidista VIQ WIK
Plutocràcia VIQ WIK
Anticomunisme VIQ WIK
Tercera posició VIQ WIK
Lideratge VIQ WIK
Culte a la personalitat VIQ WIK
Repressió política VIQ WIK
Violència VIQ WIK
[+] política exterior
Nacionalisme VIQ WIK
Imperialisme VIQ WIK
Expansionisme --- WIK
Espai vital VIQ WIK
Irredemptisme VIQ WIK
Revengisme --- WIK
Militarisme VIQ WIK
Rearmament --- WIK
[+] política econòmica
Socialització de l'economia --- WIK
Dirigisme --- WIK
Intervencionisme VIQ WIK
Proteccionisme VIQ WIK
Autarquia VIQ WIK
Obres públiques VIQ WIK
[+] política social
Jerarquització VIQ WIK
Elit VIQ WIK
Corporativisme VIQ WIK
Paternalisme VIQ WIK
Darwinisme social VIQ WIK
Racisme VIQ WIK
Antisemitisme VIQ WIK
Raça superior VIQ WIK
Raça ària VIQ WIK
Xenofòbia VIQ WIK
Eugenèsia VIQ WIK
Natalisme --- WIK
[+] política cultural
Adoctrinament --- WIK
Propaganda VIQ WIK
Demagògia VIQ WIK
Irracionalisme VIQ WIK
Fanatisme VIQ WIK
Antiintel.lectualisme --- WIK
Pensament únic VIQ WIK
Disciplina VIQ WIK
Obediència --- WIK

Glossari  Inici


Els símbols feixistes

Creu gammada
Creu grega amb els quatre braços torçuts en angle recte, levogirament o dextrogira, en forma de lletra gamma o d’escaire, i amb els dos trossos d’igual longitud.
[+] conceptes
Salutació romana --- VIQ
Salutació feixista --- WIK
Feix romà VIQ WIK
Esvàstica (Creu gammada) VIQ WIK
Símbols nazis --- WIK
Bandera de l'Alemanya nazi --- WIK

Glossari  Inici


La Itàlia feixista

Feixisme
1. Sistema polític implantat a Itàlia poc després de la Primera Guerra Mundial.
2. Ideologia que inspirà el sistema polític instaurat a Itàlia per Mussolini.
[+] conceptes
Itàlia feixista VIQ WIK
Feixisme VIQ WIK
Duce VIQ WIK
La Doctrina del Feixisme --- WIK
[+] personatges
Víctor Manuel III d'Itàlia VIQ WIK
Benito Mussolini VIQ WIK
Giacomo Matteotti VIQ WIK
Clara Petacci VIQ WIK

Glossari  Inici


Les organitzacions feixistes
Feix 
Reunió de vares d’om o de bedoll d’un metre i mig de llargada lligades amb una corretja de cuir vermell, de les quals emergia una destral.
[+] conceptes
Fasci Italiani di Combattimento VIQ WIK
Camises negres VIQ WIK
Squadrismo --- WIK
Partit Nacional Feixista (PNF) VIQ WIK

Glossari  Inici


La dictadura feixista

Marxa sobre Roma
Episodi de la conquesta del poder per Mussolini, a Itàlia.
Dictadura

Forma política de què es revesteix l’estat com a instrument de poder posat en mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics.
[+] conceptes
Marxa sobre Roma VIQ WIK
Gran Consell Feixista VIQ WIK
OVRA (policia secreta) --- WIK
Pactes del Laterà (1929) VIQ WIK
Carta del Lavoro --- WIK
Institut per a la Reconstrucció Industrial (IRI) --- WIK
Italianització feixista --- WIK
Lleis racials feixistes --- WIK

Glossari  Inici


L'expansionisme italià

Ocupació
Exercici temporal de la sobirania sobre un territori o un estat estranger.
[+] conceptes
Gran Itàlia VIQ WIK
Imperi colonial italià --- WIK
Irredemptisme italià --- WIK
Invasió d'Etiòpia VIQ WIK
Invasió d'Albània VIQ WIK
Segona Guerra Mundial VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Alemanya nazi

Nazisme
Nom amb què habitualment és conegut el nacionalsocialisme.
Nacionalsocialisme
Conjunt de doctrines del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) (Partit Obrer Nacionalsocialista Alemany), el qual, dirigit per Adolf Hitler, dominà Alemanya del 1933 al 1945.
[+] conceptes
Alemanya nazi VIQ WIK
Nazisme VIQ WIK
Führer VIQ WIK
Mein Kampf (La meva lluita) VIQ WIK
[+] personatges
Adolf Hitler VIQ WIK
Heinrich Himmler VIQ WIK
Joseph Goebbels VIQ WIK
Ernst Röhm VIQ WIK
Hermann Wilhelm Göring VIQ WIK
Rudolf Hess VIQ WIK
Reinhard Heydrich VIQ WIK
Alfred Rosenberg VIQ WIK
Anton Drexler VIQ WIK
Julius Streicher VIQ WIK
Eva Braun VIQ WIK
Anna Frank VIQ WIK

Glossari  Inici


La República de Weimar

República de Weimar
Període de la història d’Alemanya que va del novembre del 1918 al gener del 1933.
[+] conceptes
República de Weimar VIQ WIK
Coalició de Weimar --- WIK
Assemblea de Weimar VIQ ---
Constitució de Weimar VIQ WIK
Lliga Espartaquista VIQ WIK
Aixecament Espartaquista VIQ WIK
Hiperinflació alemanya VIQ WIK
Putsch de Munic VIQ WIK
Pla Dawes VIQ WIK
Incendi del Reichstag VIQ WIK
Decret de l'Incendi del Reichstag VIQ WIK
Eleccions alemanyes del 1933 --- WIK
[+] personatges
Friedrich Ebert VIQ WIK
Paul von Hindenburg VIQ WIK
Franz von Papen VIQ WIK
Rosa Luxemburg VIQ WIK
Karl Liebknecht VIQ WIK
Clara Zetkin VIQ  WIK

Glossari  Inici


Les organitzacions nazis

Unipartidisme
Forma de govern en què un partit polític conforma el govern i no es permet l'existència de cap altre partit.
[+] conceptes
Partit dels Treballadors Alemanys (DAP) VIQ WIK
Partit Nacionalsocialista dels Treballadors Alemanys (NSDAP) VIQ WIK
SA (Seccions d'Assalt) VIQ WIK
SS (Grup de Protecció) VIQ WIK
Gestapo VIQ WIK
Joventuts Hitlerianes VIQ WIK
Lliga de Noies Alemanyes VIQ WIK
Front Alemany del Treball --- WIK

Glossari  Inici


La dictadura nazi

Adoctrinament
Acció de fer entrar algú en algunes doctrines, opinions, valors o models de comportament com a resultat de la propaganda o de qualsevol procés instructiu acrític propi d’un sectarisme cultural, polític o religiós.
[+] conceptes
Nazificació VIQ WIK
Propaganda nazi VIQ WIK
Congressos de Nuremberg VIQ WIK
Premsa de l'Alemanya nazi --- WIK
Eugenèsia nazi VIQ WIK
Moviment antitabac --- WIK
Nit dels Ganivets Llargs (1934) VIQ WIK

Glossari  Inici


L'expansionisme nazi

Espai vital
Superfície necessària perquè un grup, un poble, una nació, etc, puguin viure, segons el que hom consideri com a població òptima i d’acord amb llurs necessitats bàsiques.
Tercer Reich

Darrer imperi alemany (1933-45), que s’identifica amb el nazisme.
[+] conceptes
Tercer Reich VIQ WIK
Pangermanisme VIQ WIK
Espai vital VIQ WIK
Annexió del Sarre VIQ WIK
Anschluss VIQ WIK
Crisi dels Sudets VIQ WIK
Acords de Munic VIQ WIK
Crisi de Danzig VIQ WIK
Invasió de Polònia --- WIK
Segona Guerra Mundial VIQ WIK
Wehrmacht VIQ WIK
Heer VIQ ---
Luftwaffe VIQ WIK
Kriegsmarine VIQ WIK

Glossari  Inici


Els camps de concentració

Camp de concentració
Centre d’internament establert al marge dels procediments ordinaris de detenció prevists per les legislacions civils i militars, on són confinades persones per motius de seguretat militar o política o com a forma de càstig o explotació.
[+] conceptes
Camp de concentració VIQ WIK
Camps de concentració nazis VIQ WIK
Camp d'extermini VIQ WIK
Cambra de gas VIQ WIK
Zyclon B VIQ WIK
Dachau VIQ WIK
Buchenwald VIQ WIK
Ravensbrück VIQ WIK
Auschwitz VIQ WIK
Mauthausen VIQ WIK
Treblinka VIQ WIK

Glossari  Inici


L'antisemitisme

Antisemitisme
Animadversió envers els jueus com a grup ètnic.
Holocaust

Nom amb el qual és designat el genocidi dut a terme pel règim nacionalsocialista del Tercer Reich sobre els jueus (antisemitisme) i altres pobles entre els anys 1933 i 1945.
[+] conceptes
Racisme VIQ WIK
Antisemitisme VIQ WIK
Acusacions als jueus --- WIK
Jueus a l'Alemanya nazi --- WIK
Insígnia groga VIQ WIK
Boicot als negocis jueus --- WIK
Lleis de Nuremberg VIQ WIK
Nit dels Vidres Trencats (1938) VIQ WIK
Holocaust VIQ WIK
Solució final VIQ WIK
Deportació VIQ WIK
Resistència jueva --- WIK
Crim contra la humanitat VIQ WIK
Genocidi VIQ WIK

Glossari  Inici


L'antifeixisme

Antifeixisme
Oposició al feixisme.
[+] conceptes
Antifeixisme VIQ WIK
Resistència --- WIK

Glossari  Inici


El neonazisme

Neonazisme
Nom donat al moviment ideològic i polític inspirat en el nacionalsocialisme. 
Neofeixisme
Nom donat al moviment ideològic i polític basat en els principis del feixisme.
[+] conceptes
Neonazisme VIQ WIK
Neofeixisme --- WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
(1919-1945)

El període d’entreguerres s’estén des del final de la Primera Guerra Mundial fins a l’inici de la Segona.
És una de les èpoques més inestables política i econòmicament, tant a Europa com als Estats Units.
Aquesta etapa va estar marcada per tres fets decisius: l’esclat de la Revolució Russa, el crac de la Borsa de Nova York i l’ascens de règims totalitaris.
El 1939 va esclatar a Europa la Segona Guerra Mundial. Es va produir per l’expansionisme nazi i la incapacitat de les democràcies occidentals per frenar-lo.

 


Eix cronològic 1919-1945

amunt

1. CARACTERÍSTIQUES DELS FEIXISMES
La gènesi dels feixismes
Els feixismes apareixen a Europa (neix a Itàlia) i s'estendran durant el període d'entreguerres.
Apareixen com a
reacció a la debilitat de les democràcies, impotents per a resoldre la crisi econòmica de postguerra i, sobretot, la dels anys trenta, i a l'empenta del comunisme com a alternativa. Així, el feixisme se situa com la tercera alternativa en el panorama polític europeu d'entreguerres.
Els feixismes seran
règims totalitaris, que acabaran amb la seva derrota en la Segona Guerra Mundial, amb les excepcions d'Espanya, Portugal i Grècia (feixismes residuals).


Els règims feixistes a Europa


Democràcies i dictadures a l'Europa d'entreguerres

amunt

2. EL FEIXISME ITALIÀ
2.1. Itàlia en la postguerra
Les conseqüències demogràfiques i econòmiques de la Primera Guerra Mundial a Itàlia van ser desastroses, i els tractats de pau van significar un desengany nacional, cosa que va provocar que anés guanyant adeptes l’irrendemptisme (incorporació a l’Estat d’un territori que es considera propi).
- La fi de la Gran Guerra va deixar a Itàlia greus seqüeles humanes i econòmiques.
-
Al Tractat de Londres es van realitzar uns acords de pau
que no es van complir per a Itàlia. Es va estendre la idea que la participació italiana a la guerra havia estat un engany.
- L’irredemptisme va anar guanyant adeptes.
A aquesta situació s’hi afegí la inestabilitat política: es van succeir molts governs diferents.
La crisi econòmica va generar tensió social
. La por a l’esclat d’una revolució social va començar a espantar les classes conservadores.


La Itàlia de la postguerra

amunt

2.2. L'ascens del feixisme
En aquesta situació de crisi, va aparèixer la figura de Mussolini, que, el 1919, va crear els Fasci de combat, els anomenats camises negres. Pretenien frenar el moviment obrer.
El 1921, els fasci es van transformar en el Partit Nacional Feixista:
prometien un Estat fort, expansionista i que garantís l’ordre social i la propietat privada.
Aquest partit va comptar amb el suport de la petita burgesia, amb el finançament de grans propietaris agrícoles i industrials i amb la tolerància de l’Església catòlica i el monarca.
A les eleccions de 1922, el Partit Feixista va aconseguir pocs diputats al Parlament. Però aquell any, amb els camises negres va esclafar la vaga dels sindicats socialistes i anarquistes.
El mateix 1922, en un context de vagues propiciades per l’esquerra, Mussolini va organitzar la Marxa sobre Roma i va exigir al rei que li lliurés el govern. L’octubre de 1922, el monarca el nomenà cap del govern.


La Marxa sobre Roma

amunt

2.3. La dictadura feixista
Entre el 1922 i el 1925, Mussolini va desenvolupar un procés  de restricció de les llibertats i de persecució dels seus adversaris.
Després de les eleccions de 1924, Mussolini va establir un règim autoritari:
s’atorgava prioritat a l’Estat i s’establia un govern de les elits, els partits polítics es van il·legalitzar i l’Estat va exercir un fort control econòmic i social.
-
Els partits polítics van ser prohibits, els seus líders, perseguits i empresonats, i el Parlament, substituït per una Cambra dels fasci.
- L’Estat exercia un control fort a través del partit, que dirigia tots els aspectes de la vida social i dominava els mitjans de comunicació.

El feixisme italià

amunt

3. LA INSTAURACIÓ DEL NAZISME A ALEMANYA
3.1. La República de Weimar
El 1918, a punt d’acabar la Primera Guerra Mundial, el kàiser Guillem II va abdicar del seu càrrec i es va proclamar la República, que va establir la seva capital a Weimar. Alemanya es va organitzar de forma democràtica en la denominada República de Weimar.
Alemanya va assumir la derrota militar i va haver d’acceptar les dures condicions de pau imposades pels vencedors en el Tractat de Versalles. Molts alemanys el van considerar humiliant, un "diktat".
Els anys de postguerra van ser per a Alemanya de crisi econòmica.
Hi havia misèria, atur i descontentament social, que es va traduir en moviments de caràcter revolucionari (espartaquistes) i la formació de grups d’extrema dreta.
La República de Weimar, dirigida per democratacristians i socialistes, va haver de fer front a aquesta dura situació.

 


La crisi econòmica alemanya de postguerra

amunt

3.2. Hitler i el partit nazi
Hitler va fundar el 1920 el Partit Nacionalsocialista dels Treballadors d’Alemanya, del qual se’n va erigir líder.
Després de protagonitzar el putsch de la cerveseria (Munic, 1923), va ingressar a la presó, on va escriure La Meva Lluita (Mein Kampf). En aquest llibre hi va expressar el seu ideari antidemòcrata, antibolxevic, antisemita i partidari d’un gran imperi alemany (Reich).
- La seva ideologia expressava el seu menyspreu per la democràcia parlamentària i el seu odi al bolxevisme.
- Defensava l’antisemitisme, la superioritat de la raça ària i la necessitat de forjar un gran imperi (
Reich) que unís els pobles de parla alemanya.
Hitler va fer servir la
demagògia per captivar les classes treballadores.
Les milícies nazis es van oposar violentament a la república i van protagonitzar diversos intents insurreccionals.

amunt

3.3. El nazisme al poder
El període 1924-1929 va ser de millora relativa de les condicions econòmiques i d’estabilitat social. Però les conseqüències de la crisi de 1929 van resultar dures a Alemanya.
La retirada del capital americà va arrossegar bancs a la fallida, i això va provocar el tancament de fàbriques, atur i descontentament social.
El malestar social va decantar una bona part de la població cap a les propostes dels partits extremistes.
A les eleccions de 1932, el partit nazi va aconseguir 12 milions de vots, i
el 1933 Hitler va ser nomenat canceller d’Alemanya.
El 1934, Hitler es va proclamar Führer i canceller del III Reich.
 

 

amunt

4. EL III "REICH" ALEMANY
4.1. La dictadura nazi
A partir de 1934, el Partit Nacionalsocialista va transformar Alemanya en un dictadura:
– Es va suprimir tot vestigi democràtic, es van dissoldre els partits i els sindicats i es va clausurar el Parlament. Només va quedar autoritzat el partit nazi.
– Es va perseguir l’oposició (Estat policial, camps de concentració).
– Es va depurar l’administració pública.
– El poder judicial es va sotmetre al partit.
La societat estava controlada pel nazisme, que aspirava a una cohesió total de la societat alemanya, cosa que significava:
– La
superioritat de la raça ària i la difusió de la ideologia nacionalsocialista.

– L’adoctrinament de la joventut (Joventuts Hitlerianes).
- La marginació de la dona.
El nazisme atorgava a la dona un paper social molt marginal.

 

amunt

4.2. Un règim de terror
L’Estat alemany es va convertir en un Estat policíac que va imposar el seu règim mitjançant el terror.
Es perseguia qualsevol tipus d’oposició mitjançant uns cossos policials (les Secciones de Seguretat i la GESTAPO).
El manteniment de la puresa racial de la societat alemanya va comportar la persecució dels jueus.
A partir del 1933, es van crear els camps de concentració per recloure els opositors i enemics del Reich.

 


Els camps de concentració nazis


Mauthausen


Auschwitz


L'antisemitisme

amunt

4.3. Autarquia econòmica i rearmament

Es va instaurar una economia autàrquica, un pla ambiciós d’obres públiques, i es va reforçar la indústria bèl·lica per donar suport als projectes expansionistes de Hitler.
El III Reich es va proposar promoure un rellançament que fes d’Alemanya una potència econòmica mundial.- La política econòmica nazi responia als projectes militaristes i expansionistes de Hitler.
- L’Estat nazi va exercir un fort dirigisme econòmic, que volia aconseguir l’autarquia econòmica i convertir Alemanya en un Estat autosuficient.
Hitler va iniciar una política militarista: va reforçar l’exèrcit.
Hitler es va sentir preparat per a la construcció d’un gran imperi i a la conquesta de l’“espai vital”
cap a l’est d’Europa.

 

amunt

Esquema del tema

LA POLÍTICA D'ENTREGUERRES (1918-1939)


LES DEMOCRÀCIES LIBERALS

 

• S’estenen després de la Primera Guerra Mundial

• Entren en crisi

- Crisi econòmica
- Conflictes socials
- Inestabilitat política

Democràcies consolidades

• Gran Bretanya

- Caos econòmic
- Grans disturbis obrers
- Inici del conflicte d’Irlanda
- Mediació del Partit Laborista

França

- Crisi econòmica a la dècada del 1930
- Oposició obrera i de la dreta
- Govern del Front Popular

Democràcies recents i inestables

• Europa oriental i meridional
• Itàlia
• Alemanya

- Crisi econòmica i revolta social
- Incapacitat dels partits democràtics
- Aparició de dictadures i de règims militars
- Ascensió del feixisme (Itàlia) i del nazisme (Alemanya)

ITÀLIA FEIXISTA
(1922-1939)

• Origen

- Crisi econòmica de postguerra
- Agitació social obrera i pagesa
- Frustració nacionalista

• Resultat

- Èxit del Partito Nazionale Fascista (PNF)
- Marxa sobre Roma
- Presa del poder de Mussolini (Duce)


Estat feixista

- Dictadura del Partito Nazionale Fascista
- Repressió
- Intervencionisme econòmic, proteccionisme i autarquia
- Expansionisme militar
- Fort control social

ALEMANYA NAZI
(1933-1939)

• Origen

- Crisi econòmica
- Feblesa de la República de Weimar
- Humiliació del Tractat de Versalles

• Resultat

- Èxit electoral del partit nazi (NSDAP)
- Lideratge de Hitler (Führer i canceller del Reich)


Estat nazi

- Dictadura del NSDAP
- Repressió de tota oposició
- Economia centralitzada, autarquia i rearmament
- Expansionisme militar
- Nazificació, control ideològic i social
- Racisme i antisemitisme

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
Els feixismes [ppt]
Els feixismes-2 [ppt]
L'holocaust nazi [ppt]
El període d'entreguerres-1 (36 diapositives)
El període d'entreguerres-2 (46 diapositives)
L'època d'entreguerres (31 diapositives)
Els moviments totalitaris (45 diapositives)
El feixisme (45 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: Els totalitarismes: Feixisme i nazisme [cat]
Buxaweb: Els feixismes [cat]
El feixisme, a la Viquipèdia [cat]
El feixisme, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
L'època d'entreguerres [4:54] [cat]
Documental sobre el nazisme [9:52] [cast]
Hitler, el hombre y el mito [45:45] [cast]
Adolf Hitler, la vida del Führer [51:59] [cast]
El genocidi nazi (imatges) [6:06]
Visita a Auschwitz [9:58] [cast]
Auschwitz [2:35] [cast]
Auschwitz, símbol de l'horror [1:43] [cat]
Documental sobre Auschswitz-1a part [15:01] [fra, VOS]
Documental sobre Auschswitz-2a part [15:04] [fra, VOS]
Els camps de concentració nazis [57:47] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
L'Europa d'entreguerres
L'expansionisme italià
L'expansionisme nazi (1)
L'expansionisme nazi (2)
L'expansionisme nazi (3)
Els camps de concentració
L'Holocaust a Europa

Gràfics
Resultats del partit nazi en les eleccions legislatives

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà