a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
L'ECONOMIA ESPANYOLA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Economia
Activitat humana que consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i serveis.
Espanya
O Regne d'Espanya. És un estat del sud-oest d'Europa, que ocupa la major part de la península Ibèrica, la qual comparteix amb Andorra, França (l'Alta Cerdanya), Gibraltar i Portugal. És el segon estat més extens de l'Europa occidental i el sisè més poblat del continent europeu.

[+] economia espanyola
Economia VIQ WIK
Espanya VIQ WIK
Geografia econòmica VIQ WIK
Política econòmica VIQ WIK
Història econòmica VIQ WIK
Economia d'Espanya VIQ WIK
Història econòmica d'Espanya --- WIK
Integració d'Espanya a la Unió Europea VIQ WIK
[+] indicadors econòmics
Institut Nacional d'Estadística (INE) VIQ WIK
Indicador econòmic --- WIK
Producte Interior Brut (PIB) VIQ WIK
Renda Nacional VIQ WIK
Renda Nacional Bruta (RNB) VIQ WIK
Renda per capita VIQ WIK
[+] sectors econòmics
Sector econòmic VIQ WIK
Sector primari VIQ WIK
Sector secundari VIQ WIK
Sector terciari VIQ WIK
Sector quaternari VIQ WIK
Sector quinari --- WIK
Hipòtesi dels tres sectors VIQ WIK
Sector públic VIQ WIK
Sector privat VIQ WIK
[+] agricultura i ramaderia a Espanya
Sector primari VIQ WIK
Agricultura VIQ WIK
Agricultura a Espanya VIQ WIK
Ramaderia VIQ WIK
Explotació ramadera VIQ ---
Ramaderia a Espanya --- WIK
Geografia rural VIQ WIK
Paisatge agrari --- WIK
Paisatges agraris d'Espanya --- WIK
Política agrícola comuna (PAC) VIQ WIK
Fons Europeu Agrícola de Desernvolupament Rural (FEADER) VIQ ---
[+] pesca a Espanya
Sector primari VIQ WIK
Pesca VIQ WIK
Explotació pesquera --- WIK
Pesca a Espanya --- WIK
Calador VIQ WIK
Política pesquera comuna (PPC) VIQ WIK
[+] mineria a Espanya
Sector secundari VIQ WIK
Mineria VIQ WIK
Explotació minera VIQ WIK
[+] energia a Espanya
Energia VIQ WIK
Font d'energia VIQ WIK
Energia a Espanya --- WIK
Energia renovable a Espanya --- WIK
Energia elèctrica a Espanya --- WIK
Energia nuclear a Espanya --- WIK
Energia eòlica a Espanya --- WIK
Energia solar a Espanya --- WIK
Política energètica de la Unió Europea VIQ WIK
[+] construcció a Espanya
Construcció VIQ WIK
Construcció a Espanya --- WIK
Obra pública VIQ WIK
Equipament VIQ ---
Infraestructura VIQ WIK
Bombolla immobiliària a Espanya VIQ WIK
Crisi financera espanyola VIQ WIK
[+] indústria a Espanya
Indústria VIQ WIK
Indústria a Espanya VIQ WIK
Industrialització --- WIK
Revolució Industrial a Espanya --- WIK
Miracle econòmic espanyol (1959-1973) VIQ WIK
Crisi del petroli del 1973 VIQ WIK
Reconversió industrial VIQ WIK
[+] comerç a Espanya
Sector terciari VIQ WIK
Comerç VIQ WIK
Comerç a Espanya --- WIK
Comerç minorista VIQ WIK
Comerç majorista VIQ WIK
Comerç interior VIQ ---
Comerç exterior VIQ WIK
Balança comercial VIQ WIK
Balança de pagaments VIQ WIK
Pesseta VIQ WIK
Euro VIQ WIK
[+] transports a Espanya
Transport VIQ WIK
Transport a Espanya --- WIK
Infraestructura VIQ WIK
Transport terrestre --- WIK
Transport per carretera VIQ WIK
Xarxa de carreteres d'Espanya VIQ WIK
Transport per ferrocarril VIQ WIK
Xarxa ferroviària d'Espanya VIQ WIK
Transport marítim --- WIK
Ports d'Espanya VIQ WIK
Transport aeri a Espanya --- WIK
Aeroports d'Espanya VIQ WIK
[+] turisme a Espanya
Turisme VIQ WIK
Turisme a Espanya --- WIK
Hostaleria VIQ WIK
[+] educació i sanitat
Educació VIQ WIK
Educació a Espanya --- WIK
Sistema educatiu d'Espanya VIQ WIK
Educació secundària a Espanya VIQ WIK
Educació Secundària Obligatòria (ESO) VIQ WIK
Batxillerat VIQ WIK
Formació Professional VIQ WIK
Institut d'Educació Secundària (IES) VIQ WIK
Sanitat VIQ WIK
Sanitat a Espanya VIQ WIK
Seguretat Social a Espanya VIQ WIK
[+] altres serveis
Finances a Espanya VIQ WIK
Banca a Espanya --- WIK
Banc d'Espanya VIQ WIK
Administració pública d'Espanya VIQ WIK
Justícia espanyola VIQ WIK
Forces de Seguretat a Espanya VIQ WIK
[+] empreses
Empresa VIQ WIK
Petita i mitjana empresa VIQ WIK
Gran empresa --- WIK
Multinacional VIQ WIK
Empreses espanyoles VIQ WIK

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

L'economia espanyola
Espanya està integrada a la Unió Europea. L’esforç de l’economia espanyola per aproximar-se a les xifres europees ha estat el gran repte de la democràcia i la política econòmica d’Espanya.
Espanya era un dels països de la UE que tenia la renda més baixa i, per aquest fet, des que va ingressar a la Unió ha rebut ajudes econòmiques.
Tal com s’esdevé als altres països de la UE, la riquesa d’Espanya prové bàsicament de les activitats terciàries o de serveis.

amunt

1. L'AGRICULTURA I LA RAMADERIA A ESPANYA

EL SECTOR PRIMARI A ESPANYA
Tradicionalment el sector primari ha estat el més important de l’economia espanyola.
Des de mitjan segle XX, i com a conseqüència del desenvolupament de la indústria i els serveis, ha perdut pes econòmic.

PRINCIPALS CONREUS
Els conreus més importants són:
- Cereals. Destaquen l’ordi, el blat i el blat de moro.
- Olivera i vinya. 
- Fruiters. Cal distingir entre els cítrics i els no cítrics.
- Flors. És un conreu en expansió.
- Hortalisses d’hivernacle. Per mantenir la producció de verdura fresca al llarg de l’any és necessari conrear hortalisses d’hivern.

PRINCIPALS REGIONS RAMADERES
Les regions ramaderes principals són la franja cantàbrica, Catalunya, Aragó, Navarra, el nord de la Comunitat Valenciana, la Meseta i Andalusia.
- La franja cantàbrica està especialitzada en bestiar boví, per a la producció de llet i carn.
- Catalunya, Aragó, Navarra i el nord de la Comunitat Valenciana concentren bestiar porcí, boví i animals de granja, per a la producció de carn, llet i ous.
- A gairebé tota la Meseta, el bestiar oví és el més generalitzat. La part central i occidental de les dues submesetes estan especialitzades en bestiar boví, orientada a la producció de carn i llet.
- Andalusia és una regió ramadera on predomina la cria de bestiar oví i porcí
.

LA INTEGRACIÓ D'ESPANYA A LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA
La integració d'Espanya a la Unió Europea ha suposat principalment:
– Una oportunitat i un esforç per modernitzar les explotacions agràries.
– Ajuts financers importants i un gran mercat per als productes espanyols.
– L'entrada al mercat espanyol de productes de la UE amb els quals cal competir.
Espanya ha rebut ajudes financeres. Però la incorporació a la UE de països més pobres i amb un important sector agrari comportarà una reducció de les subvencions.

salta imatges > apartat 2

La distribució dels conreus a Espanya

amunt

2. ELS PAISATGES AGRARIS A ESPANYA

TIPUS DE PAISATGES AGRARIS
A Espanya s'hi distingeixen quatre dominis climàtics que es corresponen amb quatre tipus
de paisatges agraris:
-
El paisatge agrari continental o d'interior
és el propi de l’interior peninsular. Hi predomina l'agricultura de secà i la ramaderia ovina, malgrat que les hortes dels grans rius es dediquen a regadiu.
- El paisatge agrari atlàntic ocupa el nord de la Península. Hi predomina la ramaderia bovina i es caracteritza també per una explotació forestal en què el bosc caducifoli ha estat substituït per eucaliptus i pins i per una agricultura que ocupa poca extensió i conrea blat de moro, patata, etc.
- El paisatge agrari mediterrani s’estén per tota la costa. Es caracteritza per una agricultura de fruites, hortalisses i flors, i una ramaderia porquina i avícola intensiva, que es cria en granges.
- El paisatge agrari de les illes Canàries està condicionat pel relleu abrupte i l'escassetat d'aigua. Quan es pot disposar d’aigua apareixen terres fèrtils que produeixen hortalisses (tomàquets, cebes), plàtans, fruits tropicals i tabac.
Tanmateix, noves tècniques agrícoles, les demandes del mercat i les normes de la UE estan modificant aquests tipus de paisatge.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Paisatges agraris d'Espanya
Paisatges agraris

amunt

3. LA PESCA A ESPANYA

ESPANYA, UNA POTÈNCIA PESQUERA
Espanya és una potència pesquera mundial, perquè les seves captures tenen un gran valor comercial, la seva flota és nombrosa i competitiva, i el sector pesquer té una gran capacitat empresarial i disposa
i disposa de mà d’obra qualificada.

L'EXPANSIÓ I LA CRISI  DEL SECTOR PESQUER
Amb la Llei de renovació i protecció de la flota pesquera del 1961 i fins a la dècada de 1970, la flota pesquera espanyola va assolir un gran desenvolupament: va modernitzar la seva flota, amplià els caladors i multiplicà les captures.
Actualment, el sector pesquer espanyol s'enfronta a una crisi a causa de factors diversos:
– L'esgotament dels caladors més pròxims.
– Els països on Espanya fa la pesca d'altura limiten les captures.

LA PESCA ESPANYOLA A LA UNIÓ EUROPEA
Inicialment s’esperava que el fet de ser membre de la Unió Europea afavorís el sector pesquer espanyol, però no ha estat així per diverses raons:
- La capacitat de captures dels països comunitaris ja era excessiva en relació amb els recursos disponibles.
La Unió Europea regula la pesca limitant les captures.
- La política d’obertura total del mercat fa que els pescadors europeus hagin de competir amb els d’altres països.
- Les ajudes econòmiques concedides han estat per renovar la flota. En el cas d’Espanya comportava adoptar vaixells més petits i perdre capacitat pesquera.
- Espanya confiava millorar els seus acords amb tercers països, però les negociacions són difícils per l’esgotament dels caladors.

LES REGIONS PESQUERES
Les regions pesqueres principals d'Espanya són:
Nord-oest (costes gallegues).
Cantàbrica (litoral cantàbric).
Mediterrània (costes mediterrànies).
Sud-atlàntica (litoral atlàntic andalús).
Canària (illes Canàries).

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Les regions pesqueres espanyoles

amunt

4. MINERIA, ENERGIA I CONSTRUCCIÓ A ESPANYA

LA MINERIA A ESPANYA
Espanya ha estat un país amb recursos miners i amb grans reserves. La seva explotació va començar ja a l’Antiguitat.
Al segle XIX, com que no tenia una demanda industrial pròpia que en fes rendible l’explotació, Espanya es va convertir en el país europeu que exportava més mineral, cosa que portà a un esgotament dels millors jaciments.
La producció minera actual resulta escassa i insuficient per cobrir la demanda de la indústria espanyola, de manera que la importació de minerals d’altres països ha esdevingut una necessitat inevitable.

L'ENERGIA A ESPANYA
Espanya és deficitària en fonts d'energia i per això és necessari importar-ne algunes, com per exemple el petroli i el gas.
Les fonts d’energia amb què compta Espanya actualment són el carbó, l’energia nuclear, l’energia hidràulica i les energies alternatives (solar i eòlica).
El consum d’energia a Espanya es pot veure frenat perquè les reserves energètiques utilitzades fins ara són limitades.
Els grans problemes energètics que es plantegen a Espanya són:
– El creixement del
consum energètic
causat per l’augment de la població, pel creixement de les zones urbanitzades o l’expansió econòmica i industrial.
– La
dependència energètica d'Espanya en relació amb uns altres països, produïda per la manca de fonts d'energia.
En no disposar de jaciments de carbó de qualitat, petroli i gas natural, ha de comprar-los a l’exterior.
Per resoldre aquests problemes cal consumir menys energia i crear aparells, màquines i mitjans de transport que l'aprofitin més bé.

LA CONSTRUCCIÓ A ESPANYA
La construcció és un sector clau per a l'economia espanyola.
• Des dels anys 1980 hi ha un creixement constant de l'obra pública (equipaments i infraestructures)
• A partir dels
anys 1990 la construcció d'habitatges es converteix en el motor del sector, degut a factors demogràfics (augment de la població jove i arribada d'immigrants) i socials (increment de llars) i a la facilitat d'obtenir una hipoteca. Entre 1998 i 2007, els treballadors del sector van arribar al 12,1% de la població total ocupada.
La gran demanda de vivendes va generar una "
bombolla immobiliària especulativa", amb una alça constant dels preus i l'obtenció de ràpids i grans beneficis per a les immobiliàries.
• La crisi financera del 2007 ha afectat de ple el sector: els bancs van tallar la concessió de crèdits per a la compra d'habitatges. A més a més, des del 2010, les administracions han retallat les inversions en obra pública.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Les fonts d'energia i la mineria a Espanya

amunt

5. LA INDÚSTRIA A ESPANYA

EL DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA A ESPANYA
El desenvolupament industrial espanyol va començar al segle XIX, amb un cert retard respecte d’altres països de l’Europa occidental
A la segona meitat del segle XX s’assolí un creixement i una expansió notables de l’activitat industrial i es va estendre a nous territoris.
La crisi del petroli (1973) va arruïnar les indústries poc productives o antiquades i l'entrada d'Espanya a la Comunitat Europea obligà a una reconversió industrial, amb la introducció de noves tecnologies.

PRINCIPALS SECTORS INDUSTRIALS
Segons el volum de la seva producció i el nombre de treballadors que presenten, destaquen els següents sectors d’activitat:
- Indústria siderúrgica (en recessió).
-
Indústria metal·lúrgica de transformació.
- Indústria naval (afectada).
- Indústria de l’automòbil (molt ben implantada).
-
Indústria química.
- Indústria alimentària (a tot el país)
- Indústria d’alta tecnologia.
- Altres sectors: destaquen, a més, els sectors tèxtil, del cuir i del calçat, com també el paper i les arts gràfiques.   

ESPANYA DINS LA XARXA INDUSTRIAL EUROPEA
El teixit industrial espanyol està molt relacionat amb les grans àrees urbanes i amb la xarxa de comunicacions.
La indústria espanyola es concentra a quatre grans àrees industrials (Catalunya, Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana) i uns quants nuclis industrials (Saragossa, Gijón, Sevilla, Vigo...). 
Aquestes concentracions arriben a formar eixos industrials que uneixen entre si les àrees i els nuclis importants. Destaquen l’eix de l’Ebre i l’eix del Mediterrani.
La Unió Europea ha finançat infraestructures de transport i comunicacions que connecten el teixit industrial espanyol al propi territori i amb les xarxes industrials europees.
Espanya ocupa una posició discreta dins la xarxa industrial europea.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

La localització industrial de la indústria espanyola

amunt

6. COMERÇ, TRANSPORTS I COMUNICACIONS A ESPANYA

EL COMERÇ ESPANYOL I LA UNIÓ EUROPEA
L'activitat comercial espanyola es desenvolupa sobretot en l'àmbit de la Unió Europea. Està afavorida per les normes comunitàries, la lliure circulació interna i la moneda comuna, l'euro.
La balança comercial espanyola és negativa, però la balança de pagaments és positiva:

- Balança comercial negativa: els productes que es compren a uns altres països valen més que els productes que es venen.
- Balança de pagaments positiva
: gràcies als ingressos del turisme, les inversions estrangeres, etc.

XARXA DE TRANSPORTS I COMUNICACIONS
S'han fet grans inversions per modernitzar la xarxa de transports i de comunicacions.

Xarxa de carreteres. Des de fa dècades, és la infraestructura de transport que ha rebut més renovacions i millores. El transport per carretera, però, té els inconvenients d'una densitat molt elevada a alguns llocs que origina congestions als desplaçaments quotidians i provoca una elevada contaminació i molts accidents.
Xarxa de ferrocarrils. La inversió en infraestructures ferroviàries és la gran aposta per als propers anys per millorar el transport per ferrocarril i fer-lo competitiu. Està en procés de millora. Hi destaquen les inversions en l'alta velocitat (AVE).
Transport marítim. S’utilitza per al comerç exterior i el tràfic de passatgers i de mercaderies. Facilita la circulació de viatgers a les illes, a Ceuta i a Melilla. S’estan realitzant inversions en infraestructures i equipaments portuaris.
Transport aeri. El seu desenvolupament a Espanya és cada vegada més gran i obliga a grans inversions per al millorament dels aeroports i de les aeronaus.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

La xarxa de transports a Espanya

amunt

7. EL TURISME A ESPANYA

EL MODEL TURÍSTIC ESPANYOL ACTUAL
A Espanya, el turisme es va convertir en un fenomen de masses a partir del 1960. Es tractava d'un turisme estranger, de sol i platja.
A les últimes dècades s’ha afegit el turisme interior espanyol, que ha suposat un augment de les ofertes i de les activitats turístiques.

Es manté el model de turisme basat en unes vacances massives a preus assequibles
a causa de l’acció dels tour operators, que aconsegueixen unes tarifes molt baixes.
Malgrat que el turisme predominant és el d’estiu, també s’aprecia un lent increment del turisme de temporada baixa, el turisme rural i el cultural.

PROCEDÈNCIA I DESTINACIÓ DEL TURISME EXTERIOR
Els principals punts de procedència del turisme exterior que visita Espanya són el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, els Estats Units i Portugal.
Les destinacions turístiques preferides són Catalunya, Canàries, les Illes Balears, Andalusia i la Comunitat Valenciana.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA
La major oferta d’hotels i hostals se situa a les Illes Balears i Catalunya, on hi ha una major concentració de places hoteleres, seguides d’Andalusia, les Canàries i la Comunitat Valenciana.
Això ens indica que la distribució dels establiments hotelers encara respon al model de turisme massiu exterior.

TURISME INTERIOR I MOBILITAT TEMPORAL
Actualment, els serveis vinculats al temps lliure impliquen una gran mobilitat de la població del propi país.
Actualment s’han introduït noves formes de lleure en els costums dels ciutadans espanyols: esports d’aventura, esquí, golf, turisme rural…
Aquestes activitats comporten desplaçaments que generen, al seu torn, altres serveis com els vinculats al transport i a l’hostaleria.

apartat 6 < salta imatges

Les regions turístiques espanyoles

amunt

Enllaços del tema

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà